IBPP2/443-1181/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „ ....”
IBPP2/443-1181/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. gmina
 3. projekt
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. umowa użyczenia
 6. użyczenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 16 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 16 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 lutego 2015 r. znak: IBPP2/443-1181/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Miasto Z. (dalej: Wnioskodawca) zrealizowało zadanie inwestycyjne p.n. „...”.

Projekt, którego łączna wartość wynosi 15.281.361,78 zł rozpoczęty został w listopadzie 2010 r. a zakończony został 20-08-2014r. i swoim zakresem obejmował:

1.w zakresie dokumentacji projektowej:

opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i remontu sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru w zakresie wszystkich branż, opracowanie projektu budowlanego rozbiórki dotychczasowego obiektu, opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji zadaszenia oraz sceny, opracowanie projektu budowlanego dla zmiany lokalizacji dotychczasowej konstrukcji zadaszenia oraz sceny Amfiteatru i pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o wykonaną dokumentację,

2.w zakresie robót budowlanych:

wycinkę drzew, wykonanie nasadzeń 21 sztuk drzew, rozbiórkę istniejącego obiektu, zmianę lokalizacji istniejącej konstrukcji zadaszenia oraz sceny, budowę dwukondygnacyjnego pawilonu mieszczącego biura, garderoby, pomieszczenia socjalne oraz budowę nowej sceny, rozbiórkę wszystkich elementów widowni, budowę nowych trybun wraz z częścią przyziemia mieszczącą pomieszczenia socjalne i magazynowe oraz realizację wszystkich elementów ziemnych, murów oporowych, elementów fundamentowych żelbetowych podtrzymujących przekrycie membranowe, wykonanie wszystkich elementów przekrycia, rozbiórkę elementów małej architektury, ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych, wykonanie zagospodarowania terenu, elementów małej architektury, ogrodzenia, oświetlenia i nowych nawierzchni przedmiotowego kompleksu oraz wykończenia i wyposażenia powstałych obiektów, przebudowę sieci infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w celu podłączenia obiektu do istniejących mediów) wraz z odwodnieniem terenu, wykonanie alarmu przeciwwłamaniowego na budynku pawilonu oraz przebudowę drogi ul. G. w zakresie nawiązania do wyjść z amfiteatru, wyłącznie na odcinku korony amfiteatru (jest to ogólnodostępna, publiczna droga gminna w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 21-03-1985r.).

Realizacja w/w projektu nastąpiła w zakresie niżej wymienionych zadań własnych gminy: kultura, kultura fizyczna i turystyka oraz promocja gminy.

W związku z realizacją inwestycji poniesione nakłady tworzą nowy środek trwały, ponieważ poprzedni obiekt Amfiteatru został wyburzony i na jego miejsce powstał od podstaw kompletnie nowy kompleks.

Obiekt Amfiteatru jest własnością Wnioskodawcy i jest administrowany na podstawie umowy użyczenia przez Miejskie Centrum Kultury w Z. - jednostkę budżetową podległą Gminie Z.

Mienie powstałe w wyniku realizacji w/w zadania wykorzystywane będzie równocześnie do kilku kategorii czynności. W większości w obiekcie Amfiteatru prowadzona będzie działalność nieopodatkowana podatkiem VAT związana z kulturą, kulturą fizyczną i turystyką oraz promocją gminy, polegającą na odbywaniu się imprez o charakterze otwartym. Sporadycznie mogą mieć miejsce imprezy o charakterze płatnym (bilety wstępu). Podkreślić należy, iż takie wydarzenia nie będą miały charakteru ciągłego. Wówczas wygenerowany przychód ze sprzedaży biletów przeznaczony będzie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu. Nie będzie on stanowił dochodu Gminy. Wnioskodawca przystępując do realizacji w/w zadania nie zamierzał wykorzystywać efektów projektu dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług.

W trakcie realizacji inwestycji Miasto Z., uzyskało przychód ze sprzedaży:

 • pozyskanego z wycinki drzew drewna w wysokości 6.190,01 zł.
 • pozyskanego z rozbiórki widowni złomu stalowego oraz złomu pcv w wysokości 13.910,00 zł.

Elementy z w/w rozbiórki i wycinki zostały sprzedane, zaś uzyskany ze sprzedaży przychód incydentalny przeznaczony został na sfinansowanie budowy obiektu.

Ponieważ Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y na lata 2007-2013 i o fakcie tym, został powiadomiony Urząd Marszałkowski Województwa Y z informacją, iż jest to przychód incydentalny (pismo nr ... z dnia 08-08-2013r.).

W odpowiedzi, Urząd Marszałkowski poinformował Miasto Z., iż kwota wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o kwotę 20.100,01 zł. z tytułu przychodu ze sprzedaży stali, drewna oraz PCV (pismo nr ... z dnia 09-09-2013r.).

Pismo nr ... z dnia 08-08-2013r. Urzędu Miejskiego w Z. dotyczące uzyskania przychodu incydentalnego z tytułu wycinki drzew i rozbiórki el. stalowych i PCV (pkt 3).

Pismo nr ... z dnia 09-09-2013r. Urzędu Marszałkowskiego informujące Miasto Z., iż kwota wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o kwotę 20.100,01 zł z tytułu przychodu ze sprzedaży stali, drewna oraz PCV.

Natomiast w piśmie z 10 lutego 2015 r. Wnioskodawca w uzupełnieniu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego dot. zadania pn.: „ ...” wyjaśnił, co następuje:

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje VAT-7.

2.Zakupy dokonywane w związku z realizowanym projektem były udokumentowane fakturami VAT.

Wyjątek stanowią:

 • trzy rachunki wystawione przez firmę: U. na łączną kwotę 6.300 zł za opracowanie map do celów projektowych. Jest to firma jednoosobowa, podmiot nie był oraz nie jest płatnikiem podatku VAT.
 • jedna faktura wystawiona przez firmę: K. na kwotę 40.000 zł za zagospodarowanie terenów zielonych wokół Amfiteatru. Na dzień wystawienia w/w faktury podmiot nie był płatnikiem podatku VAT.

3.Na wystawionych fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem jako nabywca widnieje Wnioskodawca, tj. Miasto Z.

4.Wnioskodawca w chwili nabycia towarów i usług nie zamierzał wykorzystać przedmiotu w/w projektu dla celów działalności gospodarczej.

5.Obiekt Amfiteatru jest własnością Wnioskodawcy. Teren Amfiteatru jest administrowany przez Miejskie Centrum Kultury w Z. - jednostkę budżetową podległą Miastu Z. na podstawie umowy użyczenia z dnia 21-09-2005r. Na tym samym terenie w miejscu starego, rozebranego obiektu nastąpiła rewitalizacja Amfiteatru, stanowiącego przedmiot wniosku o wydanie interpretacji.

6.Miejskie Centrum Kultury w Z. jest odrębnym od Miasta Z. podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7.

7.Wnioskodawca przed przekazaniem w/w przedmiotu w użyczenie Miejskiemu Centrum Kultury w Z. nie wykorzystywał tego obiektu do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

8.Efekty projektu w postaci przebudowanej sieci infrastruktury technicznej wymienionej we wniosku nie zostały ani nie zostaną przekazane innemu podmiotowi. Sieć infrastruktury technicznej wymienionej we wniosku służyć będzie obiektowi Amfiteatru, a w szczególności doprowadzeniu do niego prądu, wody, odprowadzeniu ścieków bytowych. Oświetlenie, nowe nawierzchnie, wykończenie i wyposażenie powstałego kompleksu służyć będzie oświetleniu obiektu Amfiteatru, bezpiecznemu przemieszczaniu się po jego terenie, zaś wykończenie wraz z wyposażeniem Amfiteatru wykorzystane będzie w celu prawidłowego użytkowania obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 10 lutego 2015 r.).

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje VAT-7. Wnioskodawca zrealizował zadanie inwestycyjne p.n. „ ...”. dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt został rozpoczęty w listopadzie 2010 r. a zakończony został 20 sierpnia 2014 r. Zakres projektu został szczegółowo opisany we wniosku. Realizacja w/w projektu nastąpiła w zakresie zadań własnych gminy: kultura, kultura fizyczna i turystyka oraz promocja gminy.

Obiekt Amfiteatru jest własnością Wnioskodawcy. Teren Amfiteatru jest administrowany przez Miejskie Centrum Kultury w Z. - jednostkę budżetową podległą Miastu Z. na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 września 2005 r. Na tym samym terenie w miejscu starego, rozebranego obiektu nastąpiła rewitalizacja Amfiteatru, stanowiącego przedmiot wniosku o wydanie interpretacji.

Miejskie Centrum Kultury w Z. jest odrębnym od Miasta Z. podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca przed przekazaniem w/w przedmiotu w użyczenie Miejskiemu Centrum Kultury w Z. nie wykorzystywał tego obiektu do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

Efekty projektu w postaci przebudowanej sieci infrastruktury technicznej wymienionej we wniosku nie zostały ani nie zostaną przekazane innemu podmiotowi. Sieć infrastruktury technicznej wymienionej we wniosku służyć będzie obiektowi Amfiteatru, a w szczególności doprowadzeniu do niego prądu, wody, odprowadzeniu ścieków bytowych. Oświetlenie, nowe nawierzchnie, wykończenie i wyposażenie powstałego kompleksu służyć będzie oświetleniu obiektu Amfiteatru, bezpiecznemu przemieszczaniu się po jego terenie, zaś wykończenie wraz z wyposażeniem Amfiteatru wykorzystane będzie w celu prawidłowego użytkowania obiektu.

Zakupy dokonywane w związku z realizowanym projektem były udokumentowane fakturami VAT, z wyjątkiem ww. wymienionych trzech rachunków i jednej faktury (wystawionej przez podmiot, który nie był płatnikiem podatku VAT).

Na wystawionych fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem jako nabywca widnieje Wnioskodawca, tj. Miasto Z..

Wnioskodawca w chwili nabycia towarów i usług nie zamierzał wykorzystać przedmiotu w/w projektu dla celów działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ ...”. dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, nabywając towary i usługi celem wytworzenia inwestycji, nie zamierzał wykorzystywać przedmiotu ww. projektu dla celów działalności gospodarczej, to nie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działał w charakterze podatnika podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup materiałów i usług zużytych do wytworzenia nowego środka trwałego (Amfiteatru), gdyż Wnioskodawca (Miasto Z.) nie zamierzał wykorzystywać przedmiotu ww. projektu dla celów działalności gospodarczej.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Natomiast, w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przepis art. 8 ust. 2 stanowi, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że nieodpłatne użyczenie rewitalizowanego obiektu Amfiteatru, będącego własnością Wnioskodawcy na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Z. (odrębnego od Miasta Z. podatnika podatku VAT) w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej.

Zatem nieodpłatne użyczenie obiektu Amfiteatru na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Z. w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak już wskazano powyżej, nieodpłatne użyczenie przebudowanego, zmodernizowanego obiektu Amfiteatru na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Z. stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

Skoro, nieodpłatne użyczenie przebudowanego, zmodernizowanego obiektu Amfiteatru na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Z. stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług, to należy stwierdzić, że także efekty projektu w postaci przebudowanej sieci infrastruktury technicznej wymienionej we wniosku, które nie zostały ani nie zostaną przekazane innemu podmiotowi, a wykorzystane będą w celu prawidłowego użytkowania obiektu, nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Będą one bowiem u Wnioskodawcy związane z ww. czynnością użyczenia przez Wnioskodawcę przebudowanego, zmodernizowanego Amfiteatru na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Z., będącą czynnością niepodlegającą opodatkowaniu.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „ ...”. dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y na lata 2007-2013, w sytuacji gdy obiekt został przekazany nieodpłatnie w użyczenie Miejskiemu Centrum Kultury w Z., pozostają bez związku z czynnościami implikującymi po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Tym samym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizowanym ww. projektem, albowiem towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, generujących po stronie Gminy podatek należny.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.