IBPP2/443-1162/14/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 stycznia 2015 r. znak: IBPP2/443-1162/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2011 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskimi wniosek Gminy o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt przewidywał kompleksową termomodernizację znajdującego się przy ul. T w K budynku szkolnego.

W zakres projektu wchodzą następujące prace:

  1. docieplenie całości budynku szkoły (ściany, stropodach) oraz wymiana stolarki (okna i drzwi);
  2. modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i grzejników na bardziej efektywne energetycznie, z zaworami termostatycznymi);
  3. zainstalowanie na dachu budynku 5 szt. kolektorów słonecznych o pow. 1,83 m3 każdy (łącznie 9,15 m3) wraz z osprzętem do wytwarzania ciepłej wody.

W dniu 13 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa poinformował Gminę, iż projekt został oceniony pozytywnie, jednakże znalazł się na 30 miejscu rezerwowej listy rankingowej, z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach RPO W w przypadku zwolnienia dodatkowych środków.

W 2012 r. Gmina zdecydowała się zrealizować projekt częściowo, w oparciu o środki własne oraz uzyskane środki z dotacji, pożyczki i umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach I etapu wykonano docieplenie całości budynku szkoły (ściany i stropodach) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Powstały majątek przekazano do zarządzania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w K. W dniu 14 października 2014 r. Zarząd Województwa wybrał przedmiotowy projekt do dofinansowania.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadań publicznych i nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej. W ramach inwestycji gmina uwzględniła podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny i wykazała go do objęcia dofinansowaniem.

Powstały majątek będzie zarządzany przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w K na podstawie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd. Jednostki te realizują zadania własne gminy wymieniono w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Koszty związane z projektem pn. „...” nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Inwestorem jest Gmina i faktury wystawiane są na Gminę.

Budynek został przekazany nieodpłatnie - w trwały zarząd Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Szkoły publiczne zwolnione są z Opłat z tytułu trwałego zarządu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Powstały w wyniku realizacji projektu majątek przekazany zostanie Szkołom nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane pismem z 30 stycznia 2015 r.):

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny przyszłego zdarzenia Gmina stoi na stanowisku, że jako beneficjent zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT. Gmina nie ujmuje w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych, z. czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Nie będzie więc miała możliwości prawnych odliczania podatku naliczonego od wystawionych przez wykonawców robót budowlanych faktur VAT. Nowopowstałym majątkiem zarządzać będą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w K realizujące zadanie własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (edukacja publiczna). Projekt ma również służyć wykonywaniu tego zadania. Tak więc Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach przedmiotowego projektu, jak m.in. wynajem, dzierżawa itp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

  • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
  • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w 2011 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskimi wniosek Wnioskodawcy o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt przewidywał kompleksową termomodernizację budynku szkolnego.

W zakres projektu wchodzą następujące prace:

  1. docieplenie całości budynku szkoły (ściany, stropodach) oraz wymiana stolarki (okna i drzwi);
  2. modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i grzejników na bardziej efektywne energetycznie, z zaworami termostatycznymi);
  3. zainstalowanie na dachu budynku 5 szt. kolektorów słonecznych o pow. 1,83 m3 każdy (łącznie 9,15 m3) wraz z osprzętem do wytwarzania ciepłej wody.

W 2012 r. Gmina zdecydowała się zrealizować projekt częściowo, w oparciu o środki własne oraz uzyskane środki z dotacji, pożyczki i umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach I etapu wykonano docieplenie całości budynku szkoły (ściany i stropodach) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Powstały majątek przekazano do zarządzania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w K. Inwestycja jest realizowana w ramach zadań publicznych i nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej. W ramach inwestycji gmina uwzględniła podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny i wykazała go do objęcia dofinansowaniem.

Powstały majątek będzie zarządzany przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w K na podstawie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd. Jednostki te realizują zadania własne gminy wymieniono w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Koszty związane z projektem pn. „... nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Inwestorem jest Gmina i faktury wystawiane są na Gminę. Budynek został przekazany nieodpłatnie - w trwały zarząd Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Szkoły publiczne zwolnione są z Opłat z tytułu trwałego zarządu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Powstały w wyniku realizacji projektu majątek przekazany zostanie Szkołom nieodpłatnie.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W rozpatrywanej sprawie należy rozważyć charakter prawny instytucji trwałego zarządu wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cyt. wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W myśl art. 43 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, trwały zarząd właściwy organ ustanawia na czas nieoznaczony lub czas oznaczony w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W komentarzu do ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazano, że: „Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym. Podlega ochronie prawnej i jest instytucją prawa administracyjnego powodującą powstanie stosunku prawnego pomiędzy osobą prawną prawa publicznego a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Wobec powyższego Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przyznając trwałemu zarządcy określone uprawnienia w stosunku do nieruchomości, są zobligowane uregulować prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem mieniem publicznym. Chodzi tu przede wszystkim o zakres odpowiedzialności jednostki organizacyjnej wobec organu wykonawczego reprezentującego właściciela oraz uprawnienia tej jednostki w stosunku do posiadanej nieruchomości. Ponieważ tych stosunków nie można regulować przepisami prawa cywilnego, ustawodawca postanowił, że ustanowienie na rzecz jednostki organizacyjnej trwałego zarządu odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez upoważnione właściwe organy, tj. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa – starostę, zaś jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Natomiast upoważnienie ustawowe do oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy posiada wyłącznie minister właściwy do spraw administracji publicznej” – Michał Horoszko w: „Gospodarka nieruchomościami. Komentarz”, red. dr Dariusz Pęchorzewski, C.H. Beck 2009 r.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Gmina oddając nieodpłatnie jednostce budżetowej (szkole) na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd obiekt szkolny, nie działa w odniesieniu do tej transakcji w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Tak więc, przekazanie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji ww. projektu w trwały zarząd jednostce organizacyjnej gminy nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. „...” nie zostaną przez Gminę wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT – jak wskazuje Wnioskodawca – koszty związane z projektem nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.