IBPP2/443-1160/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”
IBPP2/443-1160/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. komputery
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. sieć teleinformatyczna
  6. szpital
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 6 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 6 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „...”.

Projekt polegać będzie na modernizacji serwerowni, zakupie serwerów oraz oprogramowania, które umożliwi dostęp pacjentów do zgromadzonych danych zawartych w ich dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań, karta informacyjna) oraz dokonywania zdalnej rejestracji (miejsca na liście oczekujących i weryfikacji dostępności specjalistów w jednostce). W/w system będzie się składał zarówno z oprogramowania umożliwiającego dostęp do danych oraz wymianę informacji, jak i urządzeń, za pomocą których te dane będą udostępniane, zabezpieczane i gromadzone, archiwizowane i przechowywane.

Korzystanie z systemu dla wszystkich jego użytkowników będzie bezpłatne.

Realizując powyższy projekt Wnioskodawca zrealizuje ciążący na nim obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, jak również poprawi własną organizację pracy związaną z obsługą pacjentów w zakresie ich rejestracji, odpowiednim informowaniu o miejscu w kolejce, udzielaniu innych istotnych dla pacjenta informacji, wymaganych odrębnymi przepisami prawnymi (m.in. Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, itd.).

Wnioskodawca poniesie w ramach projektu wydatki na zakup środków trwałych (serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania, licencje) oraz koszty związane z promocją projektu (koszty informowania społeczeństwa o przedmiocie projektu, jego celach i możliwościach).

Planowany okres realizacji projektu to I - II kwartał 2015 roku.

Przedmiot projektu w żadnym zakresie nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług i co kwartał składa deklaracje VAT-7K.

Ponad 99% przychodów Wnioskodawcy pochodzi ze świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

W uzupełnieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. Szpital Miejski w P. prowadzony jest w ramach działalności Wnioskodawcy. Zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca.
  2. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu p.n. „ ... będą służyły wyłącznie czynnościom związanym z ochroną zdrowia, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 3 lutego 2015r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 3 lutego 2015 r.).

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących realizowane zakupy w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Należy wyjaśnić, że w przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, tj. zwolnione od tego podatku i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego, tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „ ...”. Szpital Miejski w P. prowadzony jest w ramach działalności Wnioskodawcy. Projekt polegać będzie na modernizacji serwerowni, zakupie serwerów oraz oprogramowania, które umożliwi dostęp pacjentów do zgromadzonych danych zawartych w ich dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań, karta informacyjna) oraz dokonywania zdalnej rejestracji (miejsca na liście oczekujących i weryfikacji dostępności specjalistów w jednostce). W/w system będzie się składał zarówno z oprogramowania umożliwiającego dostęp do danych oraz wymianę informacji, jak i urządzeń, za pomocą których te dane będą udostępniane, zabezpieczane i gromadzone, archiwizowane i przechowywane. Korzystanie z systemu dla wszystkich jego użytkowników będzie bezpłatne. Realizując powyższy projekt Wnioskodawca zrealizuje ciążący na nim obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, jak również poprawi własną organizację pracy związaną z obsługą pacjentów w zakresie ich rejestracji, odpowiednim informowaniu o miejscu w kolejce, udzielaniu innych istotnych dla pacjenta informacji, wymaganych odrębnymi przepisami prawnymi (m.in. Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, itd.). Wnioskodawca poniesie w ramach projektu wydatki na zakup środków trwałych (serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania, licencje) oraz koszty związane z promocją projektu (koszty informowania społeczeństwa o przedmiocie projektu, jego celach i możliwościach). Planowany okres realizacji projektu to I - II kwartał 2015 roku. Przedmiot projektu w żadnym zakresie nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu p.n. „ ... będą służyły wyłącznie czynnościom związanym z ochroną zdrowia, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, bowiem jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą służyły wyłącznie czynnościom związanym z ochroną zdrowia, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących realizowane zakupy w ramach realizacji projektu p.n. „ ...”, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy.

Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie ochrony zdrowia, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, powyższe przyjęto jedynie informacyjnie jako element zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.