IBPP2/443-1156/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu pn. „ ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina K. (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura turystyczna - podmioty publiczne, na realizację Projektu pn.: „ ...” (zwanego dalej: „Projektem”).

Projekt ma na celu stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz poprawę jakości infrastruktury wykorzystywanej do organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

Projekt realizowany jest przez Wnioskodawcę (Beneficjenta - Lidera) oraz Centrum Kultury w K. (Partnera).

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 31.12.2014 r. Projekt obejmuje wykonanie trzech zadań, w tym:

 1. Zadanie 1 - budowa siłowni zewnętrznej,
 2. Zadanie 2 - budowa placu zabaw,
 3. Zadanie 3 - remont areny plenerowej.

Wnioskodawca odpowiada za realizację Zadania 1 i 2 (tj. budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw), natomiast Centrum Kultury odpowiada za realizację Zadania 3 (tj. remont areny plenerowej).

Wnioskodawca zrealizował Zadanie 1 w 2013 r., natomiast Zadanie 2 zrealizował w 2014 r. Ww. zadania zrealizowane zostały przez Wnioskodawcę w ramach zadania inwestycyjnego „...”. Plac zabaw i siłownia zlokalizowane są na działkach nr ..., stanowiących własność Wnioskodawcy. Wszystkie operacje finansowe (płatności) związane z budową siłowni i placu zabaw dokonane zostały przez Wnioskodawcę. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z budową siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, wystawione zostały na rzecz Wnioskodawcy. Majątek wytworzony w ramach Zadania 1 i 2 stanowi majątek Gminy.

Zadania 1 i 2 objęte ww. Projektem realizowane są jako zadania własne Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami). Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji zadania 1 i 2 w ramach Projektu będzie ogólnodostępna, publiczna i udostępniona będzie mieszkańcom K. i turystom nieodpłatnie.

Zadanie 3 realizuje Centrum Kultury w K.. Centrum Kultury w K. jest samorządową instytucją kultury Gminy K., działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami).

Zadanie 3 obejmuje remont istniejącej areny plenerowej i zlokalizowane jest na działkach ..., stanowiących własność Centrum Kultury w K..

Wszystkie operacje finansowe (płatności) związane z remontem areny plenerowej dokonywane będą przez Centrum Kultury. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z remontem areny plenerowej, wystawione będą wystawione na rzecz Centrum Kultury. Na rzecz Wnioskodawcy nie będą wystawiane faktury dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Zadania 3, tj. w celu wykonania remontu areny plenerowej.

Majątek wytworzony w ramach Zadania 3 stanowić będzie własność Centrum Kultury.

Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach ww. Projektu. Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji Projektu „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dna 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż:

 1. infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji Zadania 1 i 2 w ramach Projektu „ ...” będzie infrastrukturą ogólnodostępną, publiczną, udostępnianą mieszkańcom K. oraz turystom nieodpłatnie,
 2. Wnioskodawca nie będzie otrzymywał faktur dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji Zadania 3 w ramach Projektu „ ...”,
 3. Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach ww. Projektu oraz Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia ani w całości, ani w części podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Projektu „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że pomimo, iż w złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że dotyczy on zdarzenia przyszłego, to jednak z uwagi na przedstawiony opis sprawy, a w szczególności fakt, iż zapytanie Wnioskodawcy odnosi się do realizowanych w ramach opisanego Projektu Zadań 1 i 2, które zrealizowano odpowiednio w 2013 r. i 2014 r. zastosowanie winien znaleźć stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, a zatem stan prawny obowiązujący w okresie realizacji Zadań.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura turystyczna - podmioty publiczne, na realizację Projektu pn.: „ ...”. Projekt ma na celu stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz poprawę jakości infrastruktury wykorzystywanej do organizacji imprez sportowo-kulturalnych. Projekt realizowany jest przez Wnioskodawcę (Beneficjenta - Lidera) oraz Centrum Kultury w K. (Partnera). Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 31.12.2014 r.

Projekt obejmuje wykonanie trzech zadań, w tym:

 1. Zadanie 1 - budowa siłowni zewnętrznej,
 2. Zadanie 2 - budowa placu zabaw,
 3. Zadanie 3 - remont areny plenerowej.

Wnioskodawca odpowiada za realizację Zadania 1 i 2 (tj. budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw), natomiast Centrum Kultury odpowiada za realizację Zadania 3 (tj. remont areny plenerowej).

Wnioskodawca zrealizował Zadanie 1 w 2013 r., natomiast Zadanie 2 zrealizował w 2014 r. Ww. zadania zrealizowane zostały przez Wnioskodawcę w ramach zadania inwestycyjnego „...”. Plac zabaw i siłownia zlokalizowane są na działkach nr 620/1 i nr 1796/14, stanowiących własność Wnioskodawcy. Wszystkie operacje finansowe (płatności) związane z budową siłowni i placu zabaw dokonane zostały przez Wnioskodawcę. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z budową siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, wystawione zostały na rzecz Wnioskodawcy. Majątek wytworzony w ramach Zadania 1 i 2 stanowi majątek Gminy. Zadania 1 i 2 objęte ww. Projektem realizowane są jako zadania własne Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji zadania 1 i 2 w ramach Projektu będzie ogólnodostępna, publiczna i udostępniona będzie mieszkańcom K. i turystom nieodpłatnie.

Zadanie 3 realizuje Centrum Kultury w K.. Centrum Kultury w K. jest samorządową instytucją kultury Gminy K., działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadanie 3 obejmuje remont istniejącej areny plenerowej i zlokalizowane jest na działkach stanowiących własność Centrum Kultury w K.. Wszystkie operacje finansowe (płatności) związane z remontem areny plenerowej dokonywane będą przez Centrum Kultury. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z remontem areny plenerowej, wystawione będą wystawione na rzecz Centrum Kultury. Na rzecz Wnioskodawcy nie będą wystawiane faktury dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Zadania 3, tj. w celu wykonania remontu areny plenerowej. Majątek wytworzony w ramach Zadania 3 stanowić będzie własność Centrum Kultury.

Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach ww. Projektu. Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie, Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach ww. Projektu.

Zadania 1 i 2 objęte ww. Projektem realizowane są przez Wnioskodawcę, jako zadania własne Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji zadania 1 i 2 w ramach Projektu będzie ogólnodostępna, publiczna i udostępniona będzie mieszkańcom K. i turystom nieodpłatnie.

Z kolei, zadanie 3 realizuje Centrum Kultury w K., samorządowa instytucja kultury Gminy K., działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, a wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z remontem areny plenerowej, wystawione będą wystawione na rzecz Centrum Kultury.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego, tj. Zadania 1 i 2 realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach ww. Projektu, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura turystyczna - podmioty publiczne. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, tym samym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższej sytuacji.

Natomiast, w odniesieniu do sytuacji objętej Zadaniem 3, gdy Centrum Kultury w K. (samorządowa instytucja kultury Gminy K.) realizuje to Zadanie, a Wnioskodawca (Gmina) nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT związanych z remontem areny plenerowej, w ramach przedmiotowego projektu, nie może być mowy o prawie do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu w zakresie Zadania Nr 3, bowiem Wnioskodawca nie jest tutaj nabywcą towarów i usług.

Tym samym, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższej sytuacji.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu pn. „ ...” ani w całości ani w części.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia ani w całości, ani w części podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Projektu „ ...”, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach ww. Projektu. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a szczególności wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury i sprzętu sfinansowanego w ramach ww. Projektu dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.