IBPP2/443-1151/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do zrealizowanego projektu „ ...”.
IBPP2/443-1151/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 września 2014r. (data wpływu 9 września 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do zrealizowanego projektu „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości m.in. w odniesieniu do zrealizowanego projektu „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia w latach 2009-2013 realizowała 8 projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych w całości lub w części z funduszy środków publicznych:

 1. ...” od 01.01.2009 do 31.05.2010
 2. ...” od 01.01.2009 do 31.05.2010
 3. ...” od 01.10.2009 do 31.12.2010
 4. ” ...” od 01.10.2009 do 28.02.2011
 5. ...” od 01.01.2009 do 31.01.2011
 6. ...” od 01.06.2010 do 31.12.2011
 7. ...” od 01.06.2010 do 31.12.2011
 8. ” ...” od 01.04.2012 do 30.06.2013

Uczestnicy szkoleń w projektach pkt 1), 2), 5), 8) brali udział na zasadach nieodpłatnych i nie ponosili żadnych dodatkowych kosztów. Uczestnicy szkoleń w projektach 3), 4), 6), 7) wnosili wkład własny w wysokości 10 % rynkowej wartości szkolenia.

Spółdzielnia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Spółdzielnię są zwolnione z podatku VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 26, 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia świadczy również usługi nie korzystające z w/w zwolnienia, lecz jest to sprzedaż marginalna, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, wobec czego korzysta ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Wszystkie zakupy towarów i usług nabytych na potrzeby świadczenia szkoleń w ramach w/w projektów udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię i pozostawały bez jakiegokolwiek związku z wykonywaniem przez Spółdzielnię czynności opodatkowanych generujących podatek VAT należny. Efekty powstałe w wyniku realizacji wszystkich opisanych projektów nie będą związane w żaden sposób z wykonywaniem przez Spółdzielnię czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wojewódzki Urząd Pracy ... wymaga przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu złożenia interpretacji Izby Skarbowej „czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do zrealizowanych projektów nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT ani w całości, ani w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, w odniesieniu do projektu „ ...”, uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w latach 2009-2013 realizował 8 projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych w całości lub w części z funduszy środków publicznych, w tym m.in. projekt pn.: „ ...”, który realizowany był w okresie od 01.06.2010 do 31.12.2011.

Uczestnicy szkoleń w ww. projekcie wnosili wkład własny w wysokości 10% rynkowej wartości szkolenia.

Spółdzielnia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Spółdzielnię są zwolnione z podatku VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 26, 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia świadczy również usługi nie korzystające z w/w zwolnienia, lecz jest to sprzedaż marginalna, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, wobec czego korzysta ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Wszystkie zakupy towarów i usług nabytych na potrzeby świadczenia szkoleń w ramach w/w projektów udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię i pozostawały bez jakiegokolwiek związku z wykonywaniem przez Spółdzielnię czynności opodatkowanych generujących podatek VAT należny. Efekty powstałe w wyniku realizacji wszystkich opisanych projektów nie będą związane w żaden sposób z wykonywaniem przez Spółdzielnię czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje bowiem zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym, a towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w części lub w całości wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...”.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do zrealizowanego projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych ) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Kwestie przedstawione w opisanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.