IBPP2/443-1100/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ ...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013
IBPP2/443-1100/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. dofinansowanie
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ ...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ ...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „P.” (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Działania LGD ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „P.” w partnerstwie z LGD „E.”, Stowarzyszenia LGD „D.”, LGD „G.”, LGD „Z.”, oraz LGD Z.M. złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt. „...”. Celem ogólnym projektu współpracy jest zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawca jest jednym z Partnerów projektu współpracy.

W związku z realizacją projektu pn. „ ...” Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, które zostały wystawione na Wnioskodawcę.

Do wykonanych zadań związanych z realizacją projektu należał przyjazd uczestników Projektu na teren LGD „Z.”, gdzie zwiedzano Dom Pracy Twórczej w R.. Odbyło się również wspólne gotowanie potraw na „...”, który odbył się podczas pikniku „ ..” w dniu 23 czerwca 2013 r. w Puszczy M.. Była to impreza bezpłatna, ogólnodostępna o charakterze międzypowiatowym, polegająca na prezentacji lokalnych inicjatyw społecznych, połączona z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, występami, warsztatami artystycznymi i wystawami prac. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana wspólna ulotka/broszura promującą projekt i współpracę Lokalnych Grup Działania. Broszura będzie rozpowszechniana nieodpłatnie i nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji operacji na Stowarzyszenie zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikami VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania zostaną przedłożone do refundacji w Samorządzie Województwa wraz z wnioskiem o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „P.” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2013 r. do października 2014 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ ...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ ...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „P.” w partnerstwie z LGD „E.”, Stowarzyszenia LGD „D.”, LGD „G.”, LGD „Z.C.”, oraz LGD Z.M. złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt. „...”. Celem ogólnym projektu współpracy jest zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawca jest jednym z Partnerów projektu współpracy.

W związku z realizacją projektu pn. „ ...” Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, które zostały wystawione na Wnioskodawcę.

Do wykonanych zadań związanych z realizacją projektu należał przyjazd uczestników Projektu na teren LGD „Z.”, gdzie zwiedzano Dom Pracy Twórczej w R.. Odbyło się również wspólne gotowanie potraw na „...”, który odbył się podczas pikniku „ ...” w dniu 23 czerwca 2013 r. w Puszczy M.. Była to impreza bezpłatna, ogólnodostępna o charakterze międzypowiatowym, polegająca na prezentacji lokalnych inicjatyw społecznych, połączona z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, występami, warsztatami artystycznymi i wystawami prac. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana wspólna ulotka/broszura promującą projekt i współpracę Lokalnych Grup Działania. Broszura będzie rozpowszechniana nieodpłatnie i nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji operacji na Stowarzyszenie zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikami VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania zostaną przedłożone do refundacji w Samorządzie Województwa wraz z wnioskiem o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „P.” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2013 r. do października 2014 roku.

Jak wskazano już wcześniej, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach Działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.