IBPP2/443-1099/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31
IBPP2/443-1099/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. odliczenie podatku
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 października 2014r. (data wpływu 3 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie X, jest Stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o (Dz.U. Nr 20 poz. 104) oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie złożyło wniosek do lokalnej grupy działania która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 na lata 2007-2013. W ramach tego działania (małe projekty) Wnioskodawca będzie realizować projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin i podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji mieszkańców tych gmin w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku zbytu i pozyskiwania klientów. Faktury związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek którego dotyczy interpretacja nosi tytuł: Y.

Na realizacje tego wniosku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa.

Okres realizacji operacji w ramach niniejszego wniosku wynosi od maja 2014 do grudnia 2014. Kwota dotacji x zł.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców z obszaru objętego wdrażaniem w skład której wchodzą 4 gminy. Grupą docelową do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru. Szkolenia będą całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu zostanie zakupiony materiał na obrusy, serwety, story i zasłony, nici i igły do maszyn do szycia, dwie maszyny do szycia i produkty na potrzeby przerw kawowo-herbacianych takie jak kawa, herbata, woda, sok, cukier, ciasteczka, mleczko do kawy. Powstałe w ramach projektu obrusy, serwety, story i zasłony pozostaną własnością uczestników warsztatów, którzy wezmą udział w szkoleniu i je wyszyją (30 uczestników).

Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać całkowicie bezpłatnie.

Z realizacji projektu wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów.

Jak wyjaśniono wyżej obrusy, serwety story i zasłony, a także bezkosztowe szkolenia dostępne będą bezpłatnie i nikt nie będzie płacił żadnego wynagrodzenia Stowarzyszeniu.

W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogłoby być związane z wykonywaniem czynności podatkowych. Pozostaną tylko 2 maszyny do szycia marki Łucznik o wartości 738,00 zł brutto za 2 maszyny nie będące jednak środkami trwałymi ze względu na to że każda maszyna kosztuje 369,00 zł brutto.

W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach działania małe projekty tytuł operacji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie złożyło wniosek do lokalnej grupy działania która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 na lata 2007-2013 w ramach tego działania (małe projekty) Wnioskodawca będzie realizować projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin i podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji mieszkańców tych gmin w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynku zbytu i pozyskiwania klientów. Faktury związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek którego dotyczy interpretacja nosi tytuł:.

Na realizację tego wniosku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim.

Okres realizacji operacji w ramach niniejszego wniosku wynosi od maja 2014 do grudnia 2014. Kwota dotacji 9 488,00 zł.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców z obszaru objętego wdrażaniem w skład której wchodzą 4 gminy. Grupą docelową do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru. Szkolenia będą całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu zostanie zakupiony materiał na obrusy, serwety, story i zasłony, nici i igły do maszyn do szycia, dwie maszyny do szycia i produkty na potrzeby przerw kawowo-herbacianych takie jak kawa, herbata, woda, sok, cukier, ciasteczka, mleczko do kawy. Powstałe w ramach projektu obrusy, serwety, story i zasłony pozostaną własnością uczestników warsztatów, którzy wezmą udział w szkoleniu i je wyszyją (30 uczestników).

Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać całkowicie bezpłatnie.

Z realizacji projektu wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów.

Obrusy, serwety story i zasłony, a także bezkosztowe szkolenia dostępne będą bezpłatnie i nikt nie będzie płacił żadnego wynagrodzenia Stowarzyszeniu.

W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogłoby być związane z wykonywaniem czynności podatkowych. Pozostaną tylko 2 maszyny do szycia marki Łucznik o wartości 738,00 zł brutto za 2 maszyny nie będące jednak środkami trwałymi ze względu na to że każda maszyna kosztuje 369,00 zł brutto.

W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją działania.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na przedstawionym w treści wniosku opisie stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.