IBPP2/443-1083/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja terenu zielonego – Park W” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013
IBPP2/443-1083/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja terenu zielonego – Park W” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja terenu zielonego – Park W” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 14.02.2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja terenu zielonego - Park W" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast. poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja - duże miasta. Wniosek beneficjenta przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W dniu 30.09.2014 r. zarząd Województwa, w związku z pojawieniem się oszczędności programowych, podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania.

Przedmiotem projektu była rewitalizacja (zakończona jesienią 2013 r.) obszaru parkowego położonego w północno - wschodniej części B, w zacisznym obniżeniu terenu u zbiegu ulic. Zamierzeniem inwestora było stworzenie obiektu rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach. W ramach jednego kompleksu ruchowo - rekreacyjnego umieszczono tam przyrządy ćwiczeniowe przeznaczone dla użytkowników dorosłych oraz dzieci. W ramach projektu został także zainstalowany monitoring wizyjny obszaru.

Przedsięwzięcie ukierunkowane było na działania zmierzające do promocji aktywności mieszkańców poprzez podniesienie jakości ich życia oraz zaoferowanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Inwestycja to nowatorskie rozwiązania architektoniczne, spełniające wszystkie standardy i normy, wpływające na poprawę estetyki i wizerunku miasta.

W ramach rewaloryzacji P wykonano następujące działania: wycinka drzew, wymiana nawierzchni na kostkę betonową i przebudowa ciągów pieszych/alejek parkowych, rozbiórka części betonowego amfiteatru i wykorzystanie pozostałej konstrukcji dla aranżacji strefy wejściowej na plac zabaw, likwidacja części schodów terenowych wraz z zasypaniem wykopów i wyprofilowaniem skarp, przebudowa schodów terenowych, utworzenie nowych ciągów alejek dla realizacji komunikacji na terenie parku, instalacja latarni oświetleniowych na terenie całego parku wraz z zasilaniem dla systemu monitoringu, punktu dostępowego wi-fi, instalacja urządzeń towarzyszących w postaci ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych, budowa obiektu małej architektury w postaci altany tworzącej centrum kontemplacji, budowa parkingu na 9 miejsc postojowych, budowa strefy rekreacji ruchowej obejmującej:

plac zabaw dla dzieci na syntetycznej nawierzchni amortyzującej, strefę fitness - siłownię zewnętrzną z pięcioma przyrządami podwójnymi, park linowy z dużymi piramidami stożkowymi i zjeżdżalniami na amortyzującej nawierzchni żwirkowej.

Wytworzenie w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. Zrewitalizowana przestrzeń parkowa jest nieodpłatnie udostępniana wszystkim mieszkańcom B oraz turystom. Wnioskodawca tj. miasto B jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W ramach realizacji projektu na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi figurowało Miasto B. Zakupy związane z realizacją projektu „Rewitalizacja terenu zielonego – Park W” nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja terenu zielonego - Park W" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy (sprostowane pismem z 20 listopada 2014 r.).

Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych. odnowiony park będzie stanowił infrastrukturę ogólnodostępną i korzystanie z niej będzie nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja terenu zielonego - Park W" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu była rewitalizacja obszaru parkowego. Wytworzenie w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. Zrewitalizowana przestrzeń parkowa jest nieodpłatnie udostępniana wszystkim mieszkańcom B oraz turystom. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W ramach realizacji projektu na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi figurowało Miasto B. Zakupy związane z realizacją projektu „Rewitalizacja terenu zielonego – Park W” nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem jak wskazał Wnioskodawca zakupy związane z realizacją projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja terenu zielonego - Park W".

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1096/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.