IBPP2/443-1068/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 12 grudnia 2014r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Z. (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.), nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Korzysta z tego tytułu ze zwolnienia.

Przedmiotem działania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja misji Stowarzyszenia, którą jest: „Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności obszaru dla przyjezdnych turystów poprzez wykorzystanie bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego pogranicza M. i Ś.”, wynikających z niej celów ogólnych i szczegółowych wyznaczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015, oraz zgodnie ze statutem:

  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  • aktywizowanie ludności wiejskiej;
  • realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania;
  • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zastosowania nowych technologii, popularyzacji produktów lokalnych oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zasobów historyczno-kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju;
  • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskiej.

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie realizuje projekty współpracy z innymi LGD w kraju i za granicą.

Środki otrzymane na realizację ww. projektów są środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu współpracy pn. „....” są działania na rzecz m. in.:

  • poprawy dostępu społeczności lokalnych do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprzez nieodpłatne udostępnienie urządzeń rekreacyjno-sportowych,
  • wzrostu świadomości lokalnej co do roli sportu w życiu człowieka, jego znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności poprzez organizację akcji informacyjno-promocyjnej,
  • pogłębienia zjawiska integracji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu w formie zagospodarowania przestrzeni publicznej sportowo-rekreacyjnymi obiektami małej architektury,
  • promocji obszarów działania LGD-ów na obszarze grup partnerskich poprzez wyznaczenie wycieczkowego szlaku rowerowego i opracowanie koncepcji wycieczek rowerowych, a także przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej oraz udział mieszkańców obszaru wszystkich partnerskich LGD w wydarzeniu integracyjno-edukacyjnym, w miejscach wskazanych w zatwierdzonych opisach zadań.

W związku z realizacją ww. projektu (działanie 4.2 1 Wdrażanie Projektów Współpracy), Stowarzyszenie uzyska jedynie przychód w postaci refundacji kosztów związanych z jego wykonaniem. Środki te będą pochodzić z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie są to środki opodatkowane podatkiem VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W piśmie z 12 grudnia 2014r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w następujący sposób:

Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt współpracy pn. „...” jest skierowany do mieszkańców obszaru oraz turystów. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, realizując swoje cele określone w Statucie i wpisane do KRS, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (Art. 15 ust. 1 w ww. ustawy).

W związku z powyższym, w odniesieniu do całej działalności Stowarzyszenia, w tym do zadań dofinansowanych środkami pomocy finansowej pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego i na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.2.1 Wdrażanie projektów współpracy, nie ma zastosowania Ustawa o podatku od towarów i usług, która określa m .in. zasady odliczenia i zwrotu w ww. podatku.

Wnioskodawca realizuje projekt współpracy pn. „...”. Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt współpracy pn. „...” jest skierowany do mieszkańców obszaru oraz turystów. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie realizuje projekty współpracy z innymi LGD w kraju i za granicą. Środki otrzymane na realizację ww. projektów są środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. W związku z realizacją ww. projektu (działanie 4.2 1 Wdrażanie Projektów Współpracy), Stowarzyszenie uzyska jedynie przychód w postaci refundacji kosztów związanych z jego wykonaniem. Środki te będą pochodzić z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie są to środki opodatkowane podatkiem VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt współpracy pn. „...” jest skierowany do mieszkańców obszaru oraz turystów. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.