IBPP2/443-1056/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”
IBPP2/443-1056/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. promocja
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 grudnia 2014r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 17 grudnia 2014r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „D.” (dalej: Wnioskodawca) (data wpisu do KRS – 11 sierpnia 2008 rok) działa z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie realizuje projekt współpracy „A.”.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Celem projektu jest: „Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsc o nowoczesnej, atrakcyjnej i zróżnicowanej ofercie sportowo- rekreacyjnej - spowodowanie postrzegania LGD jako ośrodków promujących sport, rekreację i aktywny tryb życia poprzez wyznaczenie wycieczkowego szlaku rowerowego i opracowanie koncepcji wycieczek rowerowych, budowę rekreacyjno-sportowych obiektów małej architektury, a także organizację przedsięwzięć o charakterze integracyjno-edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym w roku 2014.

Koszty projektu ponoszone przez Stowarzyszenie to kwota 125.269,22 zł.

Działania realizowane przez Stowarzyszenie w ramach projektu to:

 • budowa i montaż siłowni zewnętrznych (koszty: dokumentacja projektowa, zakup i montaż 16 urządzeń oraz 4 tablic informacyjnych; zagospodarowanie terenu trawą z rolki),
 • wydruk map opracowanych w ramach projektu, zawierających informacje o wytyczonym szlaku wycieczkowym tzw. „Szlak Aktywnych”,
 • wydruk ulotki informacyjnej do projektu,
 • koszty osobowe - zatrudnienie koordynatora projektu, zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na podstawie wspólnego przetargu 3 stowarzyszeń realizujących wspólnie projekt).

Faktury VAT oraz dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujące poniesione nakłady finansowe, są podstawą do ubiegania się o refundację poniesionych kosztów ze środków PROW 2007-2013.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz zapisami umowy przyznanie pomocy na realizację projektu z dnia 31 lipca 2014 roku Wnioskodawca ubiega się o włączenie kosztów podatku VAT do kwoty kosztów podlegających refundacji.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku, zatem wnioskuje o jego refundację.

W piśmie z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w następujący sposób:

 • pkt 61 wniosku: dodanie do podstawy prawnej art. 87 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
 • pkt 68 wniosku: rozszerzenie opisu o następujące informacje:

Faktury VAT oraz dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione na Stowarzyszenie LGD „D.”, dokumentujące poniesione nakłady finansowe, są podstawą ubiegania się o refundację poniesionych kosztów ze środków PROW 2007-2013. Stowarzyszenie LGD „D.” nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu „A.” nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 17 grudnia 2014 r.) :

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 17 grudnia 2014 r.).

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca działa z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie realizuje projekt współpracy „A.”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Celem projektu jest: „Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsc o nowoczesnej, atrakcyjnej i zróżnicowanej ofercie sportowo- rekreacyjnej - spowodowanie postrzegania LGD jako ośrodków promujących sport, rekreację i aktywny tryb życia poprzez wyznaczenie wycieczkowego szlaku rowerowego i opracowanie koncepcji wycieczek rowerowych, budowę rekreacyjno-sportowych obiektów małej architektury, a także organizację przedsięwzięć o charakterze integracyjno-edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym w roku 2014.

Działania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu to:

 • budowa i montaż siłowni zewnętrznych (koszty: dokumentacja projektowa, zakup i montaż 16 urządzeń oraz 4 tablic informacyjnych; zagospodarowanie terenu trawą z rolki),
 • wydruk map opracowanych w ramach projektu, zawierających informacje o wytyczonym szlaku wycieczkowym tzw. „Szlak Aktywnych”,
 • wydruk ulotki informacyjnej do projektu,
 • koszty osobowe - zatrudnienie koordynatora projektu, zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na podstawie wspólnego przetargu 3 stowarzyszeń realizujących wspólnie projekt).

Faktury VAT oraz dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione na Stowarzyszenie LGD „D.”, dokumentujące poniesione nakłady finansowe, są podstawą ubiegania się o refundację poniesionych kosztów ze środków PROW 2007-2013. Stowarzyszenie LGD „D.” nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu „A.” nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „A.”, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu „A.” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.