IBPP2/443-1041/14/JJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu
IBPP2/443-1041/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. odliczenie podatku
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014r. (data wpływu 20 października 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Urząd Miasta realizował w latach 2005-2007 projekt stypendialny współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego pn. " ..." umowa nr z dnia 14 lutego 2005r. Urząd Miasta w był beneficjentem w/w programu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa (będącego instytucją wdrażającą) środki przekazywał beneficjentom ostatecznym (doktorantom-stypendystom) w oparciu o regulamin przyjęty uchwałami Rady Miasta nr z dnia 28 października 2004r. i nr ... z dnia 29 czerwca 2006r.

Ponadto:

1.Przedmiotem projektu była wypłata stypendium, wypłata wynagrodzenia (umowa-zlecenie) dla pracowników biorących udział w pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

2.W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągał żadnych przychodów,

3.Niniejszy projekt realizowany w terminie od 3 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2007r. zakładał pomoc finansową dla najlepszych absolwentów, mieszkańców kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

Pomocą zostało objętych w sumie 14 osób.

W realizacji projektu przyjęto model refundacji wydatków poniesionych przez słuchaczy studiów doktoranckich związanych z pracą naukową. Przyjęto w regulaminie (zał. nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta z dnia 28 października 2004 r) refundację do 70 % kosztów.

Uchwała Rady Miasta nr z dnia 29 czerwca 2006r. i za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zmieniono formę wypłaty stypendiów na gotówkową bez konieczności przedstawiania rachunków. Refundacja kosztów realizacji pracy naukowej odbywała się zgodnie z przedstawionym kosztorysem raz na kwartał.

Projekt był sfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4.W związku z realizacją projektu Wnioskodawca zakupił dwa zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (faktury VAT). Ponadto doktoranci otrzymane w ramach projektu stypendia przeznaczali na prowadzone badania naukowe, zakup sprzętu, zakup literatury, paliwa, biletów, usługi ksero, opłatę czesnego oraz opłatę udziału w konferencjach naukowych.

5.Realizacja projektu nie była związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W dniu 4 listopada 2008r. pismem nr Urząd Marszałkowski Województwa wystąpił do beneficjentów zakończonych programów stypendialnych w tym do UM z żądaniem przedłożenia corocznej aktualizacji oświadczeń dotyczących kwalifikowalności podatku od towaru i usług oraz informacji dotyczącej statusu beneficjenta, zawierającej informację czy w odniesieniu do projektów stypendialnych istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

W związku z koniecznością corocznego przedkładania w okresie trwałości projektu interpretacji indywidualnej Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację indywidualną w podanym poniżej zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, wobec stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z póź. zm.) Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizował w latach 2005-2007 projekt stypendialny współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego pn. " ..." umowa nr z dnia 14.02.2005r. Urząd Miasta był beneficjentem w/w programu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa (będącego instytucją wdrażającą) środki przekazywał beneficjentom ostatecznym (doktorantom-stypendystom) w oparciu o regulamin przyjęty uchwałami Rady Miasta.

Przedmiotem projektu była wypłata stypendium, wypłata wynagrodzenia (umowa-zlecenie) dla pracowników biorących udział w pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągał żadnych przychodów.

Projekt był sfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca zakupił dwa zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (faktury VAT). Ponadto doktoranci otrzymane w ramach projektu stypendia przeznaczali na prowadzone badania naukowe, zakup sprzętu, zakup literatury, paliwa, biletów, usługi ksero, opłatę czesnego oraz opłatę udziału w konferencjach naukowych.

Realizacja projektu nie była związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje bowiem realizacja projektu nie była związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...”.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją ww. projektu, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.