IBPP2/443-1026/14/JJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy drugiego domu
IBPP2/443-1026/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku
 6. projekt
 7. umowa użyczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 października 2014r. (data wpływu 15 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 28 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „Przebudowa obiektu pn. ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „Przebudowa obiektu ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 28 listopada 2014r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Miasto X otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „...” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast", Działanie 6.2. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych". Poddziałanie 6.2.1. "Rewitalizacja - duże miasta”. Beneficjentem środków finansowych oraz wykonawcą projektu jest Miasto. Głównym celem projektu jest rewitalizacja centrum miasta poprzez odnowienie tradycyjnie ważnego dla społeczności lokalnej obiektu w zakresie kulturalnym, edukacyjnym oraz społecznym.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektu dawnego kina „Y” mieszczącego się w X dla potrzeb wielofunkcyjnej sali widowiskowo - koncertowej.
Adaptacja i przebudowa obiektu dawnego kina „Y” stworzy:

 1. innowacyjną instytucję kultury,
 2. miejsca, w którym młodzież będzie realizowała różne projekty kulturalne,
 3. miejsca dodatkowych form edukacji dzieci i młodzieży.

W zrealizowanym obiekcie będą się odbywać wieloobsadowe spektakle teatralne, działania performance, projekty offowe, projekty multimedialne, koncerty rockowe, przedstawienia operowe, spektakle operetkowe i musicalowe, przedstawienia baletowe, koncerty zespołów ludowych.

Po zakończeniu inwestycji obiektem będzie administrować Miejski Klub im. Y w X (samorządowa instytucja kultury, ma osobowość prawną), który będzie otrzymywał przychody z tytułu sprzedaży biletów na organizowane w przedmiotowym obiekcie wydarzenia.

Miejski Klub w X jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406) Jednostka ta posiada osobowość prawną, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i osiąga przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej, takie jak:

 • odpłatność za zajęcia, organizację i współorganizację turniejów i festiwali;
 • sprzedaż biletów na imprezy kulturalne;
 • najem i dzierżawa składników majątkowych;
 • odsprzedaż usług;
 • darowizny, nagrody.

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent bezpośredni - Miasto. Przedmiotowy obiekt ma charakter publiczny i będzie udostępniany wszystkim korzystającym. W obecnym stanie budynek dawnego kina „Y” jest własnością Gminy X.

W trakcie rozpoczęcia inwestycji budynek był już w zarządzaniu i administrowaniu M.....w X. Przekazanie nastąpiło w 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

W trakcie realizacji inwestycji Miasto wyłączyło M... z administrowania i zarządzania przedmiotowym budynkiem.

Po zakończeniu inwestycji Miasto bezpośrednio przekaże zmodernizowany (cały) obiekt Miejskiemu Klubowi w X na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia. Nieodpłatnie, również z tego względu, że gmina ma obowiązek zgodnie z ustawą o instytucjach kultury wyposażenia instytucji w składniki rzeczowe i finansowe na działalność.

W piśmie z 20 listopada 2014r., uzupełniając opis stanu faktycznego, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Gmina nie będzie wykorzystywała rezultatu zrealizowanego projektu do czynności opodatkowanych.
 3. Gmina dofinansowuje i wspiera instytucje kultury na podstawie:

1.ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 199lr. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406). a w szczególności na podstawie:

a. art. 12 ustawy w brzmieniu „Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona

b. art. 28 ust. 3 ustawy w brzmieniu „Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów".

2.Zarządzenia Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przywołanym zarządzeniu „Organizator przekazuje Instytucji środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań i programów".

Wnioskodawca nadmienił, iż dokonana, w 2012 roku, nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nałożyła na instytucje kultury obowiązek określenia w statucie sposobu źródeł finansowania (art. 13 ustawy). W związku z powyższym Miejski Klub w § 12 ust. 2 statutu umieścił zapis „Organizator corocznie przekazuje Klubowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej. Wysokość dotacji podmiotowej każdorazowo ustala Organizator”.

Ponadto Wnioskodawca zauważył, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym”. Natomiast z art. 9 ust. 1 wynika, że „Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym”.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych gminy.

Na zakończenie Wnioskodawca również dodał, iż Miejski Klub jako samorządowa instytucja kultury posiada odrębną osobowość prawną (art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „.......”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „.....”.

W uzasadnieniu powyższego stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak wynika, zatem z powyższego, podstawowym warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek danego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W sytuacji opisanej w stanie faktycznym związku tego brak. Jak zostało przez Wnioskodawcę wyjaśnione, rezultat przedmiotowego projektu nie będzie wykorzystywany przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem budynek dawnego kina Y po przebudowie zostanie nieodpłatnie przekazany Miejskiemu Klubowi w X (na podstawie umowy użyczenia). Uzasadnieniem nieodpłatnego charakteru transakcji jest fakt, iż nastąpi ona w wykonaniu zadań Gminy, która zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ma obowiązek wyposażenia instytucji w składniki rzeczowe i finansowe na działalność.

Podsumowując, z uwagi na brak spełnienia przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „...”. Wnioskodawca pragnie też wyjaśnić, że we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu podatek od towarów i usług został określony jako wydatek kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu ...” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast", Działanie 6.2. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych". Poddziałanie 6.2.1. "Rewitalizacja - duże miasta”. Beneficjentem środków finansowych oraz wykonawcą projektu jest Miasto. Głównym celem projektu jest rewitalizacja centrum miasta poprzez odnowienie tradycyjnie ważnego dla społeczności lokalnej obiektu w zakresie kulturalnym, edukacyjnym oraz społecznym.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektu dawnego kina „Y” mieszczącego się w X dla potrzeb wielofunkcyjnej sali widowiskowo - koncertowej.

Adaptacja i przebudowa obiektu dawnego kina „Y” stworzy:

 1. innowacyjną instytucję kultury,
 2. miejsca, w którym młodzież będzie realizowała różne projekty kulturalne,
 3. miejsca dodatkowych form edukacji dzieci i młodzieży.

W zrealizowanym obiekcie będą się odbywać wieloobsadowe spektakle teatralne, działania performance, projekty offowe, projekty multimedialne, koncerty rockowe, przedstawienia operowe, spektakle operetkowe i musicalowe, przedstawienia baletowe, koncerty zespołów ludowych.

Po zakończeniu inwestycji obiektem będzie administrować Miejski Klub w X (samorządowa instytucja kultury, ma osobowość prawną), który będzie otrzymywał przychody z tytułu sprzedaży biletów na organizowane w przedmiotowym obiekcie wydarzenia.

Miejski Klub w X jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406) Jednostka ta posiada osobowość prawną, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i osiąga przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej, takie jak:

 • odpłatność za zajęcia, organizację i współorganizację turniejów i festiwali;
 • sprzedaż biletów na imprezy kulturalne;
 • najem i dzierżawa składników majątkowych;
 • odsprzedaż usług;
 • darowizny, nagrody.

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent bezpośredni - Miasto X. Przedmiotowy obiekt ma charakter publiczny i będzie udostępniany wszystkim korzystającym. W obecnym stanie budynek dawnego kina „Y” jest własnością Gminy X.

W trakcie rozpoczęcia inwestycji budynek był już w zarządzaniu i administrowaniu Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w X. Przekazanie nastąpiło w 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

W trakcie realizacji inwestycji Miasto X wyłączyło M... z administrowania i zarządzania przedmiotowym budynkiem.

Po zakończeniu inwestycji Miasto X bezpośrednio przekaże zmodernizowany (cały) obiekt Miejskiemu Klubowi w X na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia. Nieodpłatnie, również z tego względu, że gmina ma obowiązek zgodnie z ustawą o instytucjach kultury wyposażenia instytucji w składniki rzeczowe i finansowe na działalność.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina nie będzie wykorzystywała rezultatu zrealizowanego projektu do czynności opodatkowanych.

Gmina dofinansowuje i wspiera instytucje kultury na podstawie:

1.ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 199lr. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406). a w szczególności na podstawie:

a. art. 12 ustawy w brzmieniu „Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona

b. art. 28 ust. 3 ustawy w brzmieniu „Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów".

2.Zarządzenia Nr 44 Prezydenta Miasta X z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy X dla samorządowych instytucji kultury.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przywołanym zarządzeniu „Organizator przekazuje Instytucji środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań i programów".

Dokonana, w 2012 roku, nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nałożyła na instytucje kultury obowiązek określenia w statucie sposobu źródeł finansowania (art. 13 ustawy). W związku z powyższym Miejski Klub Y w § 12 ust. 2 statutu umieścił zapis „Organizator corocznie przekazuje Klubowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej. Wysokość dotacji podmiotowej każdorazowo ustala Organizator”.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym”. Natomiast z art. 9 ust. 1 wynika, że „Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym”. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych gminy.

Miejski Klub Y jako samorządowa instytucja kultury posiada odrębną osobowość prawną (art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „ ...”.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że nieodpłatne użyczenie przebudowanego, zmodernizowanego obiektu - dawnego kina „Y” - na rzecz Miejskiego Klubu w X, w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej. Zatem nieodpłatne użyczenie obiektu „Y” w X na rzecz Miejskiego Klubu w X w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak już wskazano powyżej, nieodpłatne użyczenie przebudowanego, zmodernizowanego obiektu - dawnego kina „Y” - na rzecz Miejskiego Klubu w X stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, w sytuacji gdy obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie w użyczenie Miejskiemu Klubowi, pozostają bez związku z czynnościami implikującymi po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Tym samym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania „..”, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.