IBPP2/443-1020/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu „ ...”
IBPP2/443-1020/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. brak prawa do odliczenia
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. (dalej: Wnioskodawca) jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS przez Sąd Rejonowy w K.. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o (Dz.U. Nr 20 poz. 104) oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania D. z siedzibą w Z., która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego województwa w K..

Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania (małe projekty) Wnioskodawca będzie realizować projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin C. P., W., Z.. Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w K.. Wniosek którego dotyczy interpretacja nosi tytuł: „...”.

Na realizację tego wniosku zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa X.. Okres realizacji operacji w ramach niniejszego wniosku wynosi od maja 2014 do grudnia 2014. Kwota dotacji 11 005,69 zł. Wniosek dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia 2 szkoleń w łącznym wymiarze 40 godzin w temacie ginących zawodów w zakresie haftu i szydełkowania dla osób z obszaru objętego wdrażaniem LSR Lokalnej Grupy Działania D., w skład której wchodzą 4 gminy: C., P., W. i Z.. Grupą docelową, do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru LGD D.. Warsztaty/szkolenia zostaną zorganizowane całkowicie bezpłatnie, tzn. od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez osoby fizyczne posiadające wiedzę w zakresie objętym tematyką szkolenia.

Uczestnikom szkoleń zostanie przekazana wiedza w zakresie ginących zawodów i tradycji z nimi związanych a występujących na terenie LGD D., tzn. gmin wchodzących w skład tego LGD. Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać bezpłatnie.

Z realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Jak wyjaśniono wyżej, uczestnicy szkoleń/warsztatów nie będą ponosić na rzecz Stowarzyszenia OSP C. żadnych opłat i nikt nie będzie płacił żadnego wynagrodzenia Stowarzyszeniu OSP C..

W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogło by być związane z wykonywaniem czynności podatkowych.

W trakcie realizacji operacji odbędą się zakupy usług niezbędnych do realizacji operacji takie jak: zostaną poniesione koszty wynagrodzenia dla osób szkolących, tzn. prowadzących warsztaty/szkolenia, czyli instruktorów, wynajmu Sali na potrzeby szkolenia/warsztatów, zakupu kawy, herbaty, cukru, ciasteczek, wody, soków, mleczka do kawy na potrzeby przerw kawowych w trakcie szkoleń. W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe.

Powstałe w trakcie szkolenia prace (zarówno z haftu jak i szydełkowania) zostaną zabrane przez uczestników jako pamiątka ze szkolenia.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę oraz na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych, tzn. umów o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi szkolenia/warsztaty.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach działania małe projekty tytuł operacji „...” w ramach działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu „...”, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z astrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania D. z siedzibą w Z., o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację projektu p.t.: „...” zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa X. Okres realizacji operacji w ramach projektu wynosi od maja 2014r. do grudnia 2014r. Kwota dotacji 11 005,69 zł. W ramach tego działania (małe projekty) Wnioskodawca będzie realizować projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin C., P., W., Z.. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w K.. Wniosek dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia 2 szkoleń w łącznym wymiarze 40 godzin w temacie ginących zawodów w zakresie haftu i szydełkowania dla osób z obszaru objętego wdrażaniem LSR Lokalnej Grupy Działania D., w skład której wchodzą 4 gminy: C., P., W. i Z.. Grupą docelową, do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru LGD D.. Warsztaty/szkolenia zostaną zorganizowane całkowicie bezpłatnie, tzn. od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez osoby fizyczne posiadające wiedze w zakresie objętym tematyką szkolenia. Uczestnikom szkoleń zostanie przekazana wiedza w zakresie ginących zawodów i tradycji z nimi związanych a występujących na terenie LGD D., tzn. gmin wchodzących w skład tego LGD. Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać bezpłatnie. Z realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Uczestnicy szkoleń/warsztatów nie będą ponosić na rzecz Wnioskodawcy żadnych opłat i nikt nie będzie płacił Stowarzyszeniu żadnego wynagrodzenia. W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogłoby być związane z wykonywaniem czynności podatkowych. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę oraz na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych, tzn. umów o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi szkolenia/warsztaty.

W trakcie realizacji operacji odbędą się zakupy usług niezbędnych do realizacji operacji takie jak: zostaną poniesione koszty wynagrodzenia dla osób szkolących, tzn. prowadzących warsztaty/szkolenia, czyli instruktorów, wynajmu Sali na potrzeby szkolenia/warsztatów, zakupu kawy, herbaty, cukru, ciasteczek, wody, soków, mleczka do kawy na potrzeby przerw kawowych w trakcie szkoleń. W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe. Powstałe w trakcie szkolenia prace (zarówno z haftu jak i szydełkowania) zostaną zabrane przez uczestników jako pamiątka ze szkolenia.

Jak wskazano już wcześniej, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrot różnicy podatku z faktur VAT dokumentujących przedmiotowe wydatki poniesione na realizację operacji w ramach działania małe projekty tytuł operacji „...”.

Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu – „...”. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.