IBPP2/443-1015/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/443-1015/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. parafia
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełnionym pismem z 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zabytkowy kościół w T. jest wpisany do rejestru zabytków przez konserwatora zabytków. W ramach operacji związanej z renowacją zabytkowego kościoła ... w T. planuje się wykonanie następujących prac w ramach operacji pn. „ ...”:

1.Malowanie elewacji farbą krzemianową - wykonanie ręczne następujących elementów:

 • cokół na powierzchni - 101,616 m2
 • obramowanie drzwi na powierzchni - 30,26 m2
 • gzyms wieża na powierzchni - 66,90 m2
 • pozostały gzyms na powierzchni - 139,087 m2
 • attyki na powierzchni - 66,537 m2
 • inne powierzchnie do malowania - 23,772 m2.

2.Naprawę ubytków w profilach ciągniowych szerokości profilu 15-20 cm - powierzchnia 27,579 m2.

3.Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - na powierzchni 10,365 m2.

4.Powyższe prace będą wykonywane przy użyciu podnośnika typy drabina 30 metrowa.

Aby można było wykonać powyższe prace konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania stosownych zezwoleń u konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę. Przewiduje się także nadzór konserwatorski, gdyż prace prowadzone są na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W ramach pracy związanej z czyszczeniem, porządkowaniem i przygotowaniem prac i miejsca, będzie wykorzystanych ok. 30 parafian, którzy w ramach czynu społecznego będą pomagać w realizacji powyższego przedsięwzięcia. W ramach projektu podpisano 3 porozumienia partnerskie, które będą zapewniać promocję całego projektu. Partnerzy nie będą w żaden sposób finansować projektu, całość środków będzie pochodzić z kościoła ... w T., który całość projektu realizuje samodzielnie. Przewidziane prace będą stanowiły zwartą całość pozwalającą na ukazanie obiektu zabytkowego w pełnej krasie, co przyczyni się do większej liczby turystów odwiedzających i poznających obiekt zabytkowy jakim jest kościół ... w T. znajdujący się na szlaku zabytków „...”. Nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją operacji. Powyższa operacja ma zostać dofinansowana w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji będą wystawione dwie faktury VAT:

 1. Za wykonanie renowacji elewacji na kwotę 31808,89 zł.
 2. Za Dokumentację i nadzór na kwotę 3179,55 zł.

W piśmie z 10 grudnia 2014r. Wnioskodawca uzupełnił poz. 68 wniosku w następujący sposób:

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy w ramach realizacji projektu „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ...” nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki zostaną wystawione na Parafię. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT i będą udostępnione nieodpłatnie. Okres realizacji to 31 grudnia 2014r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 10 grudnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ... w T.”.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 10 grudnia 2014 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że w piśmie uzupełniającym z 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, sformułował pytanie i przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do przedstawionego ostatecznie zdarzenia przyszłego, sformułowanego pytania i stanowiska własnego Wnioskodawcy zawartego w tym piśmie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zabytkowy kościół w T. jest wpisany do rejestru zabytków przez konserwatora zabytków. Wnioskodawca zamierza wykonać prace, szczegółowo wymienione w opisie sprawy, w ramach operacji pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ... w T.”. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy w ramach realizacji projektu „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ... w T.” nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki zostaną wystawione na Parafię. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT i będą udostępnione nieodpłatnie.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ... w T.”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła ... w T.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.