IBPP1/4512-780/15/AR | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP1/4512-780/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. zadania publiczne
 5. zarząd drogami
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. organu 28 września 2015 r., uzupełnionym pismem z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 listopada 2015 r. znak IBPP1/4512-780/15/AR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 26 września 2014 r. Powiat X zawarł umowę z Województwem pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, umowę o dofinansowanie projektu pn. „...”, gdzie realizatorem projektu jest Powiatowy Zarząd Dróg. Przedmiotem projektu jest przebudowa 3 odcinków drogowych oraz obiektu mostowego położonego w ciągach przebudowywanych odcinków drogowych na terenie powiatu X. W wyniku realizacji projektu przebudowano 6,865 km drogi publicznej nieodpłatnej, udostępnionej wszystkim użytkownikom. Celem realizowanych prac jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej powiatu będzińskiego, co przyczyni się m.in. do stworzenia warunków do rozwoju gospodarczego regionu poprzez usprawnienie połączenia drogowego 2 dróg krajowych DK 78 i DK 86. Usprawnienie przejazdu będzie bezpośrednim efektem poprawy płynności wzrostu bezpieczeństwa ruchu. Na koszty projektu składają się również koszty poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie studium wykonalności oraz nadzór inwestorski. Okres realizacji projektu to I.2009 r. - VII.2015 r.

Wszystkie faktury od roku 2014 wystawiane były na Powiat X, natomiast w kosztach projektu znalazły się także prace, gdzie faktury wystawione były na Powiatowy Zarząd Dróg (w okresie I.2009 r. - XII.2013 r.). Były to zarówno prace projektowe jak i roboty budowlane.

Powyższe zadanie nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Beneficjent nie osiągnął i nie osiągnie żadnych przychodów.

Nabyte w ramach projektu towary i usługi są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że infrastruktura i sprzęt będący przedmiotem projektu zostaną przekazane w użytkowanie Powiatowemu Zarządowi Dróg.

W uzupełnieniu podano ponadto, że sprawa opisana we wniosku o interpretację (data wpływu 28 września 2015 r.) jest indywidualną sprawą Powiatowego Zarządu Dróg z uwagi na fakt, iż w okresie od I.2009 r. do XII.2013 r. wszelkie koszty związane z projektem poniesione zostały przez Wnioskodawcę na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca podał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
 2. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Na pytanie nr 3 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z projektem zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę...”, Wnioskodawca wskazał: „Tak, w okresie I.2009 r.- XII.2013 r. poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z projektem zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 1 grudnia 2015 r.):

Czy Powiatowy Zarząd Dróg w związku z realizacją projektu pn. „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 1 grudnia 2015 r.):

Powiatowy Zarząd Dróg w związku z realizacją projektu pn. „...” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, w myśl którego podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do art. 88 ust. 4 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W okresie od I.2009 r.-XII.2013 r. poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z projektem zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. W wyniku realizacji projektu przebudowano 6,865 km drogi publicznej nieodpłatnej, udostępnionej wszystkim użytkownikom. Celem realizowanych prac jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej powiatu będzińskiego, co przyczyni się m.in. do stworzenia warunków do rozwoju gospodarczego regionu poprzez usprawnienie połączenia drogowego 2 dróg krajowych DK 78 i DK 86. Usprawnienie przejazdu będzie bezpośrednim efektem poprawy płynności wzrostu bezpieczeństwa ruchu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał, że powyższe zadanie nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Beneficjent nie osiągnął i nie osiągnie żadnych przychodów.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu - związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z realizacją projektu pn. „...”, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.