IBPP1/4512-767/15/AR | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
IBPP1/4512-767/15/ARinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został przekazany do tut. Organu celem załatwienia zgodnie z właściwością za pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z 15 września 2015 r.

Wniosek został uzupełniony pismem z 15 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 października 2015 r. znak IBPP1/4512-767/15/AR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja X w latach 2012-2014 realizowała projekt pn. „...”. Projekt był finansowany w 72,06% z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu I. i w 27,94% ze środków własnych. Fundacja X otrzymywała środki finansowe z Unii Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu Y.

Celem projektu było zebranie i dostarczenie informacji konsumentom o najbardziej efektywnych energetycznie urządzeniach zużywających energię i dostępnych na polskim rynku. Informacje były przekazywane za pomocą strony internetowej.

Realizacja projektu nie była związana ze sprzedażą (opodatkowaną czy nieopodatkowaną) i nie generowała dla Fundacji X jakiegokolwiek przychodu poza przychodem z tytułu dotacji unijnej.

W celu realizacji projektu Fundacja X dokonywała zakupu materiałów i usług, głównie związanych z promocją i informatycznym utrzymaniem strony internetowej projektu. Fundacja X zapłaciła dostawcom za zakupione materiały i usługi wraz z naliczonym na fakturach zakupu podatkiem VAT. Fundacja X uznała zapłacony podatek VAT jako niepodlegający odliczeniu i nie odzyskała go w jakikolwiek sposób w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Fundacja X złożyła sprawozdania końcowe z realizacji projektu do Executive Agency for Competitiveness and Innovation - organu Unii Europejskiej wykazując w sprawozdaniu finansowym podatek VAT jako niepodlegający odliczeniu. W odpowiedzi na złożone sprawozdanie (wraz z kopiami opłaconych faktur) Fundacja otrzymała żądanie przedstawienia stosownego dokumentu (dowodu) z Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak prawnej możliwości odzyskania zapłaconego przez Fundację X podatku VAT za zakupy dokonane dla realizacji projektu.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1.Fundacja X jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 5 sierpnia 1994 r. z tytułu prowadzenia działalności organizacji profesjonalnych (9112Z), działalności pozostałych organizacji członkowskich (9133Z), działalności w zakresie projektowania budowlanego (7420A), badań i analiz technicznych (7430Z). Fundacja składa kwartalne deklaracje VAT-7K.

2.Fundacja X prowadzi działalność gospodarczą od roku 1993 w zakresie opisanym powyżej, w punkcie 1.

3.W związku z realizacją projektu Fundacja dokonała zakupu następujących usług i towarów:

  • zakup banneru reklamowego z logo projektu,
  • zakup kopert i znaczków dla wysyłki broszur informujących o projekcie,
  • zakup usługi serwera dedykowanego dla projektu,
  • zakup elektronicznej bazy danych szkół średnich w Polsce,
  • zakup nagród (wraz z ich wysyłką) dla szkół i uczniów za zwycięstwo w konkursie projektowym.

4.Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służyły, nie służą i Wnioskodawca nie przewiduje, aby służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym (tzn. towary i usługi nabyte nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację X do wykonywania czynności generujących podatek należny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 października 2015 r.):

Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu oraz prawo do zwrotu kwoty tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacji X nie przysługuje prawo do odzyskania naliczonego i zapłaconego podatku VAT za materiały i usługi zakupione na rzecz realizacji projektu.

Stanowisko opiera się na tym, że zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane przez Fundację x do czynności opodatkowanych.

Wobec powyższego Fundacji nie przysługuje prawo do (odliczenia) obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupami dotyczącymi realizacji projektu wystawionymi przez dostawców krajowych, ani prawo do zwrotu kwoty podatku na rachunek Fundacji X.

Zakupione materiały i usługi służą wyłącznie nieodpłatnemu świadczeniu usług informacyjnych i edukacyjnych w celu promocji postaw ekologicznych społeczeństwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Wyjaśnić również należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego

zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny i składający deklaracje VAT-7K, realizował w latach 2012-2014 projekt „...”. Celem projektu było zebranie i dostarczenie informacji konsumentom o najbardziej efektywnych energetycznie urządzeniach zużywających energię i dostępnych na polskim rynku. Informacje były przekazywane za pomocą strony internetowej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służyły, nie służą i Wnioskodawca nie przewiduje aby służyły w przyszłości, żadnym czynnościom opodatkowanym (tzn. towary i usługi nabyte nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację X do wykonywania czynności generujących podatek należny).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest – wskazany przez Wnioskodawcę – brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Zatem Wnioskodawca nie ma także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Podsumowując na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...” jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych), bądź zmiany stanu prawnego.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-767/15/AR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.