IBPP1/4512-703/15/MD | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
IBPP1/4512-703/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Obecnie Wnioskodawca działa na obszarze objętym LSR realizowaną przez lokalną grupę działania P J wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007 - 2013. Realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

W związku z realizacją projektu „...” F. realizuje projekt mający na celu: Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla grupy z gminy O. - 20 osób. Zajęcia skierowane były do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych udziałem. Warsztaty odbywały się w siedzibie F. - nauka wykonywania dekoracji z krepiny i bibuły. Łącznie odbyło się 40 godzin zajęć (6 spotkań). Zajęcia prowadzili instruktorzy - wolontariusze, absolwenci uczelni artystycznych, z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy współpracują z F. Zajęcia skierowane były głównie do dzieci. Projekt zakładał również organizacja dwudniowego festynu/jarmarku. Podczas festynu zostały zaprezentowane m.in. prace bibułkarskie Uczestników. Festiwal odbył się we wrześniu na zakończenie lata na P. na P. J. Celem organizacji wystawy bibułkarskiej zakupiono blaty ekspozycyjne (stoły) oraz namiot plenerowy, który był także wykorzystany na, potrzeby organizacji wystawy bibułkarskiej. Zorganizowano również pokazy edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy i uczestników zajęć w różnych miejscach na terenie Lokalnej Grupy Działania „P J”. Ponadto wydano poradnik edukacyjny „...” czyli łatwe do własnoręcznego wykonania wzory kwiatów z bibuły i krepiny oparte na tradycyjnym bibułkarstwie ludowym (prace uczestników oraz poradnik jak krok po kroku przygotować takie prace na podstawie tematyki warsztatów). Ilość -1000 szt jak również wydano kalendarz na rok 2015 „...” ze zdjęciami wykonanych w czasie zajęć kwiatów z krepiny - ilość: 500 szt. Udział we wszystkich zajęciach i pokazach jak również w jarmarku był bezpłatny. Wydane publikacje zostały również bezpłatnie rozpowszechnione.

Celem operacji było wsparcie dla osób, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kultury poprzez organizację warsztatów rozwijających zainteresowania. Ponadto celem zadania było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację imprez kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje. Projekt nie był nastawiony na zysk, i z tego tytułu nie osiągnięto żadnych przychodów. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności stanowiących podstawę podatku VAT. Skutkiem, czego jest brak możliwości zwrotu podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów przeznaczonych na realizację ww. projektu i utrzymującym status F., jako podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1. Wszystkie faktury w ramach realizacji powyższego projektu wystawiane zostały na F. Projekt realizowany był w ramach małych projektów osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Rzeczy nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez F., w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. F. nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność końcową (ostateczną) na etapie refundacji części kosztów w związku z realizacja ww. projektu.

F. nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi nie będą służyły czynności opłat podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy F. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy , zgodnie z art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są wykonywania czynności opodatkowanych. F. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: „...”. Udział we wszystkich zajęciach, pokazach edukacyjnych i jarmarku były bezpłatne a ponadto wszystkie publikacje został również bezpłatnie rozpowszechnione. Faktury w związku z realizacją projektu wystawiane są na F. Zakupy nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez F., w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. F. nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. F. nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach „małych projektów” będzie kosztem kwalifikowanym.

  1. nie ma możliwości obciążenia podatku kwotą należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów.

Ponadto F. nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7. Wnioskodawca realizuje projekt pt. „...”. Towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt realizowany był w ramach małych projektów osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt nie był nastawiony na zysk, i z tego tytułu nie osiągnięto żadnych przychodów. Rzeczy nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez F., w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Udział we wszystkich zajęciach i pokazach jak również w jarmarku był bezpłatny. Wydane publikacje zostały również bezpłatnie rozpowszechnione. F. realizuje projekt mający na celu: przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla grupy z gminy O. Projekt zakładał również organizację dwudniowego festynu/jarmarku. Podczas festynu zostały zaprezentowane m.in. prace bibułkarskie Uczestników. Zorganizowano również pokazy edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy i uczestników zajęć w różnych miejscach na terenie Lokalnej Grupy Działania „P J”. Ponadto wydano poradnik edukacyjny „...” czyli łatwe do własnoręcznego wykonania wzory kwiatów z bibuły i krepiny oparte na tradycyjnym bibułkarstwie ludowym (prace uczestników oraz poradnik jak krok po kroku przygotować takie prace na podstawie tematyki warsztatów). Dodatkowo wydano również kalendarz na rok 2015 „...” ze zdjęciami wykonanych w czasie zajęć kwiatów z krepiny. Ponadto celem zadania było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pt. „...”.- związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu „...”.

Wnioskodawca nie ma tym samym prawa do zwrotu podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W zakresie przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656), gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu: „...” uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.