IBPP1/4512-55/15/MS | Interpretacja indywidualna

- opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu - opodatkowanie przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzielenia licencji oraz wyrażenia zgody na udzielenie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod powstałych w wyniku realizacji projektu - prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu
IBPP1/4512-55/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. odliczenia od podatku
 4. podstawa opodatkowania
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. wkład
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu - jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzielenia licencji oraz wyrażenia zgody na udzielenie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod powstałych w wyniku realizacji projektu - jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu,
 • opodatkowania przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzielenia licencji oraz wyrażenia zgody na udzielenie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod powstałych w wyniku realizacji projektu,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-55/15/MS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność handlową i usługową w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca bierze udział jako partner w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Wspólnie z drugim konsorcjantem, A. O. N. w W. Wnioskodawca zawarł z Liderem Projektu, .... umowę o wykonanie projektu badawczo-rozwojowego (Umowa Konsorcjum) z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „.....” - umowa nr xxx i Wnioskodawca jest w trakcie jego realizacji. Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułowego systemu diagnostyczno-treningowego do oceny i stymulacji kompetencji poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej funkcjonariuszy.

Zadaniem Wnioskodawcy w Projekcie jest wytworzenie końcowego rezultatu projektu we współpracy z Konsorcjantami oraz na bazie ich zawodowych doświadczeń.

Umowa Konsorcjum ustala udzielenie wsparcia finansowego ze środków publicznych na realizację Projektu przez Wnioskodawcę w formie dotacji celowej stanowiącej 99,37% wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi 0,63% całkowitych kosztów realizacji Projektu przypadających na Wnioskodawcę (dotacja dla Wnioskodawcy wynosi 3.195.334zł, w tym wkład własny 20.000zł). Celem tych badań i prac jest m.in. uaktualnienie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 96 poz. 615, art. 2 pkt 4 oraz pkt 5).

Umowa Konsorcjum definiuje także przedmiot wspólnego działania konsorcjum, zakres prac realizowanych przez partnerów, harmonogramy i kosztorysy.

Lider konsorcjum, Wnioskodawca oraz drugi z partnerów konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie zgodnie z harmonogramem. Wszyscy partnerzy konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie za wykonanie umowy, w tym za prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków finansowych. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele, niż określone w umowie. Partnerzy konsorcjum, każdy w swoim zakresie, są obowiązani prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową projektu z podziałem analitycznym kosztów umożliwiającą pełną identyfikację środków otrzymanych i wydatkowanych przyznanych na poszczególne zadania. Lider konsorcjum przekazuje Partnerom Konsorcjum część dofinansowania, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Umowy Konsorcjum, z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie o finansowanie realizacji Projektu z Centrum .....

Wypłata środków następuje w formie zaliczek, warunkiem wypłaty zaliczki jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanej zaliczki oraz 100% kwot wszystkich poprzednio przekazanych zaliczek.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy C. a Liderem oraz Umową Konsorcjum cyt.:

 1. Właścicielem wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych dokonywanych w związku z realizacją Projektu zgodnie z umową jest Skarb Państwa.
 2. Prawo do uzyskania praw wyłącznych w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) z wyłączeniem praw, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96 poz. 616) powstałych w związku z realizacją Projektów przysługuje Partnerowi Konsorcjum - wykonawcy.
 3. Po uzyskaniu praw wyłącznych Partner Konsorcjum - wykonawca wykonawcy udzieli nieodpłatnie Skarbowi Państwa pełnej licencji oraz wyrazi zgodę na udzielanie sublicencji bez prawa wypowiedzenia na produkcję na rzecz Skarbu Państwa produktów lub korzystanie z metod, w których zostaną zastosowane wyniki Projektów oraz na używanie tych produktów i metod przez właściwe instytucje i służby państwowe, na całym obszarze terytorialnym ich działania.
 4. Właścicielem autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach Projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) jest Skarb Państwa.
 5. Partnerom Konsorcjum - wykonawcom wspólnie przysługuje udział we własności autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach Projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) w części odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu własnego.
 6. Partner Konsorcjum - wykonawca zgodnie z umową przenosi prawa, o których mowa powyżej z chwilą zakończenia Projektów. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  4. dokonywanie modyfikacji, przeróbek;
  5. w przypadku dokonania modyfikacji, przerobienia, zaadoptowania reprezentant Skarbu Państwa ma prawo do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych powyżej.
 7. Partnerom Konsorcjum - wykonawcom projektu udzieli się niewyłącznej licencji na dysponowanie wynikami projektu. Powyższe zapisy są zgodne z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o N. (Dz.U. Nr 96 poz. 616) stosownie, do którego, cyt.: Art. 32.1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych przez Centrum, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania Projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez M.

4. Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze środków stanowiących współfinansowanie, uzyskane w okresie realizacji Projektu, wykazywane są przez Wykonawcę w raporcie końcowym i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum.

Wiedza i umiejętności (know-how) zdobyte w trakcie realizacji Projektu mogą być wykorzystywane przez Wnioskodawcę w bieżącej działalności, która jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym odbiorcą systemu będą funkcjonariusze i pracownicy policji. Oczekuje się w szczególności wdrożenia treningów jako elementu dydaktyki w szkołach policyjnych wszystkich szczebli. Mogą z niego również potencjalnie korzystać inne osoby i instytucje, szczególnie ze struktur podległych MS. oraz M., dla których duże znaczenie ma sprawność poznawcza i umysłowa pracowników i funkcjonariuszy. Procedura określania aktualnego poziomu sprawności poznawczej i psychomotorycznej może znaleźć zastosowanie do badania wstępnego wszystkich osób delegowanych do wykonywania różnego rodzaju zadań (prac) wymagających szczególnej sprawności.

Uzyskane wyniki, wiedza oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji Projektu, potencjalnie może być wykorzystane przez konsorcjantów przy wdrażaniu podobnych aplikacji w celach komercyjnych. Dodatkowo Projekt może spowodować zmiany w sposobie funkcjonowania jednostek naukowych, biorących udział w Projekcie, polegających m.in. na znacznym poszerzeniu sposobów komunikacji z gospodarczym otoczeniem. Obok tradycyjnych mechanizmów ujawniania wyników badań, jak udział w konferencjach, zamieszczanie publikacji w wydawnictwach naukowych, może nastąpić opracowanie patentów i możliwość komercyjnego udostępniania wytworzonych technologii i produktów (licencje). Czynności te, o ile będą wykonywane za wynagrodzeniem będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Dotacja celowa przeznaczona jest na refundowanie kosztów wskazanych w kosztorysach, przede wszystkim służy pokryciu następujących wydatków: wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń personelu zaangażowanego w Projekt, aparatury i materiałów niezbędnych do wykonania Projektu, podróży służbowych, spotkań roboczych, uczestnictwa w konferencjach, itp. stanowiących koszty bezpośrednie i pośrednie Projektu.

Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jeśli wykonawcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowalnymi.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizacji Projektu faktury VAT dotyczące zakupów niezbędnych materiałów, aparatury i pozostałych kosztów w części realizowanej przez Wnioskodawcę wystawiane są na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jako konsorcjant biorący udział w realizacji Projektu pozyskuje wiedzę i doświadczenie, które może być wykorzystane w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie angażowałby w Projekt wartościowej kadry, aby osiągnąć korzyść jedynie w postaci zwrotu poniesionych kosztów Projektu, jeżeli nie istniałyby racjonalne przesłanki wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia poprzez komercjalizację uzyskanych efektów.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie dokonuje odliczeń podatku VAT z faktur zakupu dotyczących realizacji ww. projektu.

Ad.1

W piśmie z 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że Projekt pt. „....” realizowany jest jako projekt w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs ten został otwarty 23 lipca 2013 r. przez C..

Ad. 2

Umowa o wykonanie i współfinansowanie Projektu została podpisana pomiędzy C. z siedzibą w Warszawie a W. S. P. siedzibą w S., zwaną dalej w umowie Wykonawcą, będącą Liderem Konsorcjum. Pomiędzy Partnerami Konsorcjum, czyli W. S. P. w S., A. O. N. z siedzibą w W. oraz Wnioskodawcą podpisana została Umowa konsorcjum Naukowego o wykonanie projektu. Gestorem projektu jest P., a szerzej M. Gestor składa zapotrzebowanie na projekty w C. i jest głównym beneficjentem ich rezultatów. Wyniki projektu mogą być wykorzystane szerzej - nie ma ograniczeń w tym względzie.

Ad. 3

C., na podstawie umowy o wykonanie i współfinansowanie projektu zobowiązane jest udzielić współfinansowania Wykonawcy oraz za jego pośrednictwem pozostałym współwykonawcom na realizację projektu. Wykonawca na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Współwykonawców we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, przekazuje do Centrum wnioski o płatność oraz raporty o których mowa w umowie. Współfinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w Harmonogramie Płatności Projektu. Pierwsza zaliczka wypłacana jest w ciągu 30 dni od podpisana umowy, kolejne - na podstawie złożonego wniosku o płatność pod warunkiem wykazania poniesienia kosztów w wys. 70% przekazanych wcześniej zaliczek. Na podstawie Umowy Konsorcjum Naukowego Lider zobowiązuje się przekazać Partnerom część dofinansowania, zgodnie z załącznikiem do umowy. Konsorcjum powołało Komitet Sterujący Projektem, który odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele każdego z Partnerów oraz Kierownik Projektu jako Przewodniczący Komitetu.

Komitet dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na realizację Projektu przez C.. Partnerzy Konsorcjum przedkładają Komitetowi rozliczenie kosztów poszczególnych etapów. Komitet akceptuje rozliczenie kosztów i wydaje zgodę na dalsze finansowanie prac Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających wszystkie koszty poniesione na rzecz realizacji projektu.

Ad. 4

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów niezbędnych do zrealizowania celów projektu, które są zgodne z Kosztorysem Projektu. Otrzymane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji etapów badań naukowych i prac rozwojowych określonych w harmonogramie i poniesione są zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. Współfinansowanie wydatkowane na cele inne niż określone w Umowie powoduje uznanie takich kosztów za niekwalifikowane.

Ad. 5

Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu wykorzystywane są do realizacji zadań projektowych. Po zakończeniu projektu potencjalnie będą mogły być wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - zgodnie z profitem działalności Wnioskodawcy.

Ad.6

Odpowiedź jak w pkt 5.

Ad.7

Wnioskodawca jest członkiem Konsorcjum Naukowego. Partnerzy Konsorcjum mają równe prawa szczegółowo uregulowane Umową Konsorcjum Naukowego. Żaden z Partnerów nie może scedować swoich praw lub zobowiązań na osoby trzecie bez uprzedniej zgody wszystkich Partnerów Konsorcjum, wyrażonej na piśmie. Partnerzy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązani są do zgodnego i należytego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy, są odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie powierzonych im w ramach umowy zadań i obowiązków oraz solidarnie za wykonanie Projektu. Wnioskodawca bierze udział w każdym etapie realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu stanowiącym załącznik do Umowy z C..

Ad. 8

Podział zadań określa harmonogram realizacji Projektu.

Ad.9.

W ramach Konsorcjum oraz zespołu projektowego reprezentowane jest środowisko naukowe w tym uczelnie z ogromnym doświadczeniem i potencjałem w obszarze bezpieczeństwa oraz szkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – W. S. P. w S., A. O. N. w W. posiadające doświadczenie w badaniach dotyczących stymulatorów. W. prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy służb, posiada znaczące doświadczenie w zakresie opracowywania rozwiązań dla szkolenia funkcjonariuszy tych służb.

AON gwarantuje stworzenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrożenia innowacyjnego narzędzia do oceny aktualnego poziomu kompetencji poznawczych.

Szczegółowe czynności członków Konsorcjum zawiera umowa Konsorcjum.

Ad. 10

Cytowane stwierdzenie oznacza, że Projekt, którego efektem końcowym ma być interaktywny psychostymulator treningowy dla P. realizowany jest w ramach współpracy wszystkich Konsorcjantów. U poszczególnych Konsorcjantów w trakcie procesu realizacji Projektu powstają chwilowe i cząstkowe rezultaty.

Ad.11

C. może wstrzymać współfinansowanie lub wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia m.in. w przypadku, gdy wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków związanych z realizacją Projektu, bądź wystąpią nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację Umowy. Bez wypowiedzenia rozwiązanie umowy określa § 16 ust. 3 umowy z C.. W przypadku rozwiązania Umowy wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.C. może żądać zwrotu tylko części przekazanych środków jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z powodów działania siły wyższej. (par. 16 ust. 6)

Ad. 12.

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu nie będzie miało wpływu na ewentualną cenę sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów lub świadczonych usług.

Ad.13

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie stanowi zapłaty za jakąkolwiek dostawę towarów lub jakiekolwiek świadczenie usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera Konsorcjum, C. lub innego podmiotu.

Ad. 14.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Jakie konkretnie efekty projektu (towary – jakie... usługi, w tym prawa – jakie...), na czyją rzecz (jakiego podmiotu) przekaże Wnioskodawca w związku z realizacją zadań w ramach projektu oraz na jakich warunkach finansowych (odpłatnie, nieodpłatnie)... Na jakiej podstawie to przekazanie nastąpi – czy jest to wyłącznie wynikiem umowy zawartej pomiędzy stronami i skutkiem otrzymanej dotacji czy też wynika z przepisów prawa - jakich...” Wnioskodawca odpowiedział, że Wnioskodawca gwarantuje opracowanie innowacyjnego zestawu testów, bazującego na technologii komputerowej, służącego do oceny aktualnego stanu sprawności motorycznej i poznawczej osób przewidywanych do zadań szczególnie wymagających oraz zbudowanie innowacyjnego narzędzia diagnostyczno-treningowego służącego do realizacji tego zadania. Efekty projektu będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie podpisanej umowy z C. nieodpłatnie.

Ad. 15

Zgodnie z umową do czasu otrzymania zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do finansowania Projektu ze środków własnych. Również zgodnie z umową z C., w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w par. 6 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania Harmonogramu Płatności. Brak odpowiedniej korekty Harmonogramu płatności może oznaczać utratę prawa do współfinansowania w wysokości niewypłaconych środków na dany rok zgodnie z harmonogramem płatności, co nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego Projektu. Wykonawca zobowiązany jest pokryć z własnych środków koszty odpowiadające kwocie utraconego współfinansowania.

Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze środków stanowiących współfinansowanie, uzyskane w trakcie realizacji projektu, wykazywane są przez Wykonawcę w raporcie końcowym i podlegają zwrotowi na rachunek C.

Jeśli Lider Konsorcjum lub Wnioskodawca nie otrzymaliby przedmiotowej dotacji na realizację takiego projektu, zamawiający musiałby za niego zapłacić lub projekt nie byłby realizowany.

Ad.16

Zgodnie z Umową Konsorcjum:

 1. Właścicielem wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych dokonywanych w związku z realizacją Projektu jest Skarb Państwa.
 2. Prawo do uzyskania praw wyłącznych, w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. DzU. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), z wyłączeniem praw, o których mowa w artykule 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) powstałych w związku z realizacją projektu przysługuje Partnerowi Konsorcjum - wykonawcy. Wg art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.
 3. Po uzyskaniu praw wyłącznych, o których mowa w ust. 2 Partner Konsorcjum - wykonawca udzieli nieodpłatnie Skarbowi Państwa pełnej licencji oraz wyrazi zgodę na udzielanie sublicencji bez prawa wypowiedzenia na produkcję na rzecz Skarbu Państwa produktów lub korzystanie z metod, w których zostaną zastosowane wyniki projektu, o którym mowa w ust. 1 oraz na używanie tych produktów i metod przez właściwe instytucje i służby państwowe, na całym obszarze terytorialnym ich działania.
 4. Właścicielem autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach Projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) jest Skarb Państwa.
 5. Partnerom Konsorcjum - wykonawcom wspólnie przysługuje udział we własności autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) w części odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu własnego.Zgodnie z par. 11 ust. 6 i 7 umowy konsorcjum Partner Konsorcjum - wykonawca przenosi prawa, o których mowa w ust. powyżej z chwilą zakończenia projektu. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. dokonywanie modyfikacji, przeróbek;
  5. w przypadku dokonania modyfikacji, przerobienia, zaadoptowania reprezentant Skarbu Państwa ma prawo do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

Partnerom Konsorcjum - wykonawcom projektu udzieli się niewyłącznej licencji na dysponowanie wynikami projektu.

Ad. 17

Zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie realizacji Projektu może być wykorzystywana w bieżącej działalności Wykonawcy bez konieczności uzyskania licencji. Kwestię przekazania licencji reguluje Umowa Konsorcjum-właściwy fragment zawarty jest w Ad. 16 powyżej.

Ad. 18

Jak w ad. 16: Partnerom Konsorcjum - wykonawcom projektu udzieli się nieodpłatnie niewyłącznej licencji na dysponowanie wynikami projektu.

Ad. 19

Wiedza i zdobyte umiejętności, a także licencje do wyników projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ad. 20

Przekazanie efektów w tym praw powstałych w związku z realizacją projektu pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w KRS Wykonawcy. W szczególności są to działania wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach i organizacjach, opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego otrzymana dotacja celowa na sfinansowanie Projektu podatnika będącego partnerem Konsorcjum, stanowi obrót opodatkowany VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy w odniesieniu do realizowanego Projektu badawczo-rozwojowego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych od poniesionych kosztów...
 3. Czy w przypadku pozytywnego zakończenia prac i powstania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzieleniu licencji oraz wyrażeniu zgody na udzielanie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod na rzecz Skarbu Państwa czynność ta będzie uznana za czynność opodatkowaną...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. l

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku VAT podstawę opodatkowania zwiększa się tylko o takie dotacje które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów realizacji przedstawionego Projektu, nie będzie więc stanowiła wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Wnioskodawca nie będzie więc zobowiązany do ujmowania jej w podstawie opodatkowania i wykazywania w deklaracji VAT. Nie występują tu bowiem czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu nabywania towarów i usług związanych z realizacją Projektu badawczego, udokumentowanych fakturami VAT przysługuje Wnioskodawcy pełne prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego. Poniesione wydatki, chociaż w zakresie samego Projektu nie wiążą się bezpośrednio z powstaniem obrotu opodatkowanego, to jednak wiedza i umiejętności osób biorących udział w Projekcie są wykorzystywane w bieżącej działalności dla celów działalności opodatkowanej. Pomimo tego, że zakupione usługi i urządzenia nie będą prawdopodobnie - ze względu m.in. na szybki postęp technologiczny lub ich prototypowy i jednostkowy charakter - tej opodatkowanej działalności służyły po zakończeniu realizacji Projektu, to aktualnie służą pozyskaniu dodatkowej wiedzy i umiejętności. Pośrednio zatem aparatura i urządzenia są wykorzystywane w bieżącej, opodatkowanej działalności gospodarczej. W opisie stanu faktycznego zaznaczono, że wykonuje obecnie inne czynności, które są opodatkowane, tj. prowadząc działalność handlową i usługową w zakresie głównie doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy nieodpłatne udzielenie licencji oraz wyrażenie zgody na udzielanie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod na rzecz Skarbu Państwa, o ile w ogóle takowe powstaną nie będzie stanowić czynności podlegających opodatkowaniu. Dzięki uczestnictwu w Projekcie Wnioskodawca uzyskuje dostęp do wiedzy w zakresie - osiągnięć naukowych w danej dziedzinie, która będzie przynosić wymierne efekty w prowadzonej dotychczas działalności. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług za czynności podlegające opodatkowaniu uznaje się świadczenie usług za wynagrodzeniem. W analizowanym stanie faktycznym Spółka nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu przekazania praw na rzecz Skarbu Państwa. Otrzymana w trakcie trwania Projektu dotacja nie może być uznana za wynagrodzenie. Otrzymane fundusze nie są bowiem zapłatą za prawa, ponieważ prawa te mogą, ale nie muszą być efektem zrealizowanych prac badawczych. Wnioskodawca otrzymuje w oparciu o ww. umowę dotację od C. za pośrednictwem Lidera bez względu na to, czy prace zakończą się sukcesem użytkowym czy też nie. Ponadto, powstałe w wyniku projektu prawa autorskie są z mocy przepisów prawa własnością Skarbu Państwa na mocy art. 32 cytowanej ustawy o C.. Potwierdzają to także stosowne zapisy umowy. Nieodpłatne ustanowienie prawa nie może być uznane również za odpłatne świadczenie usług o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy VAT z uwagi na to, że następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i w bezpośrednim związku oraz celami jej prowadzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • za nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu,
 • za nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzielenia licencji oraz wyrażenia zgody na udzielenie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod powstałych w wyniku realizacji projektu,
 • za prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć tutaj należy, iż jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, iż dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Należy wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla czynności przekazana wyników prac badawczo-rozwojowych będących prawami do wytworzonej własności intelektualnej stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku. Zatem, przekazanie praw do wytworzonej własności intelektualnej na rzecz Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, podatnik podatku od towarów i usług, jest członkiem konsorcjum powołanego na bazie umowy (umowa konsorcjum) w celu wykonania projektu badawczo-rozwojowego z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „....”.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułowego systemu diagnostyczno-treningowego do oceny i stymulacji kompetencji poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej funkcjonariuszy P.

W skład konsorcjum wchodzą W. S. P. w S. (lider konsorcjum), Wnioskodawca (partner konsorcjum) i A. O. N. w W. (drugi partner konsorcjum).

Wnioskodawca wskazał, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o wykonanie i współfinansowanie projektu zobowiązane jest udzielić Wykonawcy (liderowi konsorcjum) współfinansowania oraz za jego pośrednictwem pozostałym współwykonawcom (partnerom konsorcjum) na realizację projektu. Wykonawca (lider konsorcjum) na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje współwykonawców we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy, przekazuje do Centrum wnioski o płatność oraz raporty o których mowa w umowie. Współfinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w Harmonogramie Płatności Projektu. Pierwsza zaliczka wypłacana jest w ciągu 30 dni od podpisana umowy, kolejne - na podstawie złożonego wniosku o płatność pod warunkiem wykazania poniesienia kosztów w wys. 70% przekazanych wcześniej zaliczek. Na podstawie Umowy Konsorcjum Naukowego lider zobowiązuje się przekazać Partnerom część dofinansowania, zgodnie z załącznikiem do umowy.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy otrzymana przez Wnioskodawcę (partnera konsorcjum) od lidera konsorcjum dotacja na realizację projektu w części przypadającej na Wnioskodawcę stanowi obrót opodatkowany VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy przekazanie na rzecz Skarbu Państwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i udzielenie licencji oraz wyrażenie zgody na udzielanie sublicencji na produkcję produktów lub korzystanie z metod na rzecz Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy wskazać, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Przechodząc zatem na grunt prawa podatkowego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dodać należy, że polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu – będzie wystawiał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący.

A zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Pojęcie „dostawa towarów” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie.

Z wniosku wynika bowiem, że W. S. P. w S. jest liderem konsorcjum powołanego na bazie umowy w celu opracowania i wykonania modułowego systemu diagnostyczno-treningowego do oceny i stymulacji kompetencji poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej funkcjonariuszy P. w ramach projektu pt. ....”.

W. S. P. w S. jako lider Konsorcjum zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę, której przedmiotem jest wykonanie ww. projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego przez C.. Na podstawie umowy C. zobowiązało się udzielić liderowi konsorcjum „Współfinansowania” na realizację projektu. Jednocześnie zgodnie z umową konsorcjum środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem umowy zostają rozdysponowane przez Lidera konsorcjum pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac.

Jak wskazał Wnioskodawca (członek konsorcjum), partnerzy konsorcjum, a tym samym Wnioskodawca zobowiązani są do zgodnego i należytego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy, są odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie powierzonych im w ramach umowy zadań i obowiązków oraz solidarnie za wykonanie Projektu. Wnioskodawca bierze udział w każdym etapie realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu stanowiącym załącznik do Umowy z C.. Podział zadań określa harmonogram realizacji Projektu.

W ramach Konsorcjum oraz zespołu projektowego reprezentowane jest środowisko naukowe w tym uczelnie z ogromnym doświadczeniem i potencjałem w obszarze bezpieczeństwa oraz szkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – W. S. P. w S., A. O. N. w W. posiadające doświadczenie w badaniach dotyczących stymulatorów. W. prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy służb, posiada znaczące doświadczenie w zakresie opracowywania rozwiązań dla szkolenia funkcjonariuszy tych służb.

AON gwarantuje stworzenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrożenia innowacyjnego narzędzia do oceny aktualnego poziomu kompetencji poznawczych.

Szczegółowe czynności członków Konsorcjum zawiera umowa Konsorcjum.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Jakie konkretnie efekty projektu (towary – jakie... usługi, w tym prawa – jakie...), na czyją rzecz (jakiego podmiotu) przekaże Wnioskodawca w związku z realizacją zadań w ramach projektu oraz na jakich warunkach finansowych (odpłatnie, nieodpłatnie)... Na jakiej podstawie to przekazanie nastąpi – czy jest to wyłącznie wynikiem umowy zawartej pomiędzy stronami i skutkiem otrzymanej dotacji czy też wynika z przepisów prawa - jakich...” Wnioskodawca odpowiedział, że Wnioskodawca gwarantuje opracowanie innowacyjnego zestawu testów, bazującego na technologii komputerowej, służącego do oceny aktualnego stanu sprawności motorycznej i poznawczej osób przewidywanych do zadań szczególnie wymagających oraz zbudowanie innowacyjnego narzędzia diagnostyczno-treningowego służącego do realizacji tego zadania. Efekty projektu będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie podpisanej umowy z C..

Zgodnie z Umową Konsorcjum:

 1. Właścicielem wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych dokonywanych w związku z realizacją Projektu jest Skarb Państwa.
 2. Prawo do uzyskania praw wyłącznych, w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. DzU. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), z wyłączeniem praw, o których mowa w artykule 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) powstałych w związku z realizacją projektu przysługuje Partnerowi Konsorcjum - wykonawcy. Wg art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.
 3. Po uzyskaniu praw wyłącznych, o których mowa w ust. 2 Partner Konsorcjum - wykonawca udzieli nieodpłatnie Skarbowi Państwa pełnej licencji oraz wyrazi zgodę na udzielanie sublicencji bez prawa wypowiedzenia na produkcję na rzecz Skarbu Państwa produktów lub korzystanie z metod, w których zostaną zastosowane wyniki projektu, o którym mowa w ust. 1 oraz na używanie tych produktów i metod przez właściwe instytucje i służby państwowe, na całym obszarze terytorialnym ich działania.
 4. Właścicielem autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach Projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) jest Skarb Państwa.
 5. Partnerom Konsorcjum - wykonawcom wspólnie przysługuje udział we własności autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach projektu rezultatów będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) w części odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu własnego.Zgodnie z par. 11 ust. 6 i 7 umowy konsorcjum Partner Konsorcjum - wykonawca przenosi prawa, o których mowa w ust. powyżej z chwilą zakończenia projektu. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:
 6. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 8. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 9. dokonywanie modyfikacji, przeróbek;
 10. w przypadku dokonania modyfikacji, przerobienia, zaadoptowania reprezentant Skarbu Państwa ma prawo do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

Partnerom Konsorcjum - wykonawcom projektu udzieli się niewyłącznej licencji na dysponowanie wynikami projektu.

Mając na uwadze powyższe w opinii tut. organu przekazywane środki finansowe dla Wnioskodawcy za pośrednictwem lidera konsorcjum przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu - opracowanie innowacyjnego zestawu testów, bazującego na technologii komputerowej, służącego do oceny aktualnego stanu sprawności motorycznej i poznawczej osób przewidywanych do zadań szczególnie wymagających oraz zbudowanie innowacyjnego narzędzia diagnostyczno-treningowego służącego do realizacji tego zadania - uznać należy za otrzymane od osoby trzeciej środki (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze) mające bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Należy zauważyć, że otrzymane środki nie są przeznaczone na ogólną działalność podatnika tylko mogą być wykorzystane na określone działanie - we wniosku wskazano co jest przedmiotem prac badawczo-rozwojowych, które są realizowane w ramach projektu. Na taką kwalifikację otrzymanych środków nie ma wpływu to, że z doświadczenia uzyskanego w związku z realizacją projektu w pewnym zakresie będzie mógł korzystać Wnioskodawca.

Otrzymane środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu stanowią w istocie 100% należności za świadczone usługi, zatem wykonanie prac badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę i w efekcie przekazanie praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa należy uznać za podlegające opodatkowaniu świadczenie usług.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu czynności za odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi wynagrodzenia za czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy VAT oraz, że przekazanie praw na rzecz Skarbu Państwa nie będzie stanowić czynności podlegających opodatkowaniu, należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej bowiem sprawie za czynności wykonane na rzecz Skarbu Państwa Wnioskodawca otrzyma zapłatę od C. za pośrednictwem Lidera. Zapłata ta będzie więc stanowiła podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego podstawą opodatkowania jest też kwota otrzymana od osoby trzeciej.

Odnosząc się z kolei do prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W przedmiotowej sprawie jak stwierdzono wykonanie prac wynikających z projektu przez Wnioskodawcę i w efekcie przekazanie praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca wiedza i zdobyte umiejętności, a także licencje do wyników projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie skoro nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i jednocześnie zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane również do wykonywania czynności opodatkowanych to Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, należało uznać za prawidłowe przy czym prawo to wynika w pierwszej kolejności z faktu, że przekazanie praw do wyników programu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a nie jak wskazał Wnioskodawca tylko i wyłącznie z faktu, że wiedza i umiejętności osób biorących udział w projekcie są wykorzystywane w bieżącej działalności dla celów działalności opodatkowanej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację. Wobec powyższego załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 40-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.