IBPP1/4512-530/16-3/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przez Powiat w związku z realizacją projektu bezpośrednio przez jego jednostkę organizacyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lipca 2016 r. (data złożenia 12 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 26 września 2016 r. (data złożenia 27 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. został złożony w tut. organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 września 2016 r. (data złożenia 27 września 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 września 2016 r. znak: IBPP1/4512-530/16-1/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat w latach 2015 -2017 realizuje (jako beneficjent) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego projekt unijny pn.: „...”. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 oraz art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty tj. Dz.U. z 2015 poz. 2156. Projekt realizowany jest przez szkołę (jednostkę organizacyjną powiatu) tj. ..., dla którego Powiat jest organem prowadzącym.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac w obrębie jednego z segmentów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., mieszczącego obecnie basen, których rezultatem będzie zmiana sposobu użytkowania tego obiektu z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla uczniów wraz z niezbędnym zapleczem. Warsztaty te będą przystosowane do praktycznej nauki zawodów takich jak: mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz technik mechanik i technik elektryk. W obrębie hali, mieszczącej się na parterze (o powierzchni warsztatowej 459,54 m kw.) zorganizowane, urządzone i wyposażone zostaną stanowiska takie jak, dział obróbki ręcznej materiałów, dział obróbki mechanicznej materiałów, dział remontowo-montażowy, dział maszyn CNC oraz spawalnia a także dział elektryczny. W północno-zachodniej części hali zainstalowana zostanie antresola o lekkiej konstrukcji, umożliwiająca zapoznawanie się z lokalizacją poszczególnych działów hali, natomiast w części południowo zachodniej hali zainstalowana zostanie brama wjazdowa, umożliwiająca wprowadzanie do tego pomieszczenia wielkogabarytowych obiektów (pojazdy, maszyny itp.). Oprócz hali warsztatowej na parterze mieścić się będą pomieszczenia takie jak: magazyny, pomieszczenia instruktorów, jadalnia, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia personelu sprzątającego. Łączna powierzchnia pomieszczeń zlokalizowanych na parterze będzie wynosić 716,44 m kw. W ramach realizowanego projektu przewidziano również prace inwestycyjne w piwnicy, gdzie docelowo będą się znajdować magazyny wyposażenia warsztatów oraz ciągi komunikacyjne. Łączna powierzchnia pomieszczeń znajdujących się w piwnicy to 87,74 m kw. Adaptacja opisanego obiektu na potrzeby organizacji w jego obrębie warsztatów szkolnych wymaga przeprowadzenia szeregu robót budowlanych, w tym przede wszystkim zasypanie niecki basenowej, wykonanie nowej warstwy posadzki hali, wyburzenie fragmentu ściany w celu adaptacji pomieszczenia administracyjnego na pracownię elektryczną, przeprowadzenie prac wykończeniowych, związanych z montażem nowych ścian podziału wewnętrznego, wykonanie posadzki przemysłowej wewnątrz hali warsztatowej oraz części posadzek płytkami ceramicznymi. Ponadto zostanie wykonana nowa instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna oraz wentylacyjna. Wokół adaptowanego budynku zostaną wykonane prace dodatkowe związane z wykonaniem placu podjazdowego pod bramę.

Integralnym elementem przedsięwzięcia jest zakup wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodów. Planowany jest zakup doposażenia w postaci nowoczesnych maszyn i urządzeń niezbędnych do uzyskania kwalifikacji w ww. zawodach. Wyposażenie jest zgodnie z wykazem opracowanym na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Urządzenia te, stanowiące wyposażenie warsztatów szkolnych służyć będą praktycznej nauce zawodu w ww. kierunkach. Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne stanowić będą majątek Wnioskodawcy. Celem projektu jest zapewnienie stanowisk pracy jak najbardziej odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy panujące u pracodawców/przedsiębiorców. Wszystkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ...

Uzyskane w drodze realizacji przedsięwzięcia produkty nie będą wykorzystywane w celach, związanych ze świadczeniem jakichkolwiek usług odpłatnych, czy usług prowadzących do uzyskiwania przychodów.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań własnych nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ... – jednostka organizacyjna Powiatu jest odrębnym od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym. Rejestracja nastąpiła w 2004 roku, w związku z wynajmowaniem powierzchni w budynku szkoły na cele niezwiązane z działalnością oświatową. Ww. szkoła będzie odrębnym podatnikiem podatku VAT do 31 grudnia 2016 r.
  2. Powiat nie dokonał jeszcze scentralizowania rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.
  3. Centralizacja rozliczeń w zakresie podatku VAT nastąpi od 1 stycznia 2017 r.
  4. Wydatki na realizację projektu będą ponoszone w okresie: IV kwartał 2016 r. – III kwartał 2017 r.
  5. W ramach realizacji projektu unijnego pn. „...”, faktury w roku 2016 będą wystawiane na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ..., natomiast od 2017 roku – po scentralizowaniu rozliczeń VAT – na Powiat.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „...” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w jakiejkolwiek części?

Zdaniem Wnioskodawcy, zadania w zakresie edukacji publicznej należą do podstawowych zadań Powiatu, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 oraz art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2156.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu, który jest organem wykonawczym powiatu (art. 8 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, a Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym).

Projekt unijny pn. „...” bezpośrednio realizuje szkoła (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ...) - odrębny podatnik podatku VAT i to jej dane jako nabywcy widnieją na fakturach zakupu. Nabywane w ramach ww. projektu towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a przedmiotowy projekt nie będzie generował przychodów.

Z przedstawionych informacji wynika, że Powiat jako Wnioskodawca, nie dokona nabycia żadnych towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których będzie figurował jako nabywca i w związku z tym realizując projekt unijny pn. „...”, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (odliczenia go).

Zgodnie jednak z wyrokiem z dnia 29 września 2015 roku wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. Na podstawie ww. wyroku został opublikowany Komunikat Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zakładający w samorządach obowiązkową centralizację rozliczeń w zakresie podatku VAT. W wydanej 20 października 2015 r. interpretacji indywidualnej (ILPP2/4512-1-558/15-2/AK) Minister Finansów potwierdził, że centralizacja rozliczeń VAT obejmuje nie tylko gminy, ale również powiaty. Zgodnie z powołanymi przepisami, najprawdopodobniej od 2017 roku, to Powiat Bielski będzie podatnikiem podatku od towarów i usług dla czynności temu podatkowi podlegających, w stosunku do wszystkich swoich jednostek organizacyjnych. W takiej sytuacji prawnej, realizując projekt pn. „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” Powiat Bielski nie będzie uznawany za podatnika podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Z artykułu tego wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a zadania w zakresie edukacji publicznej należą do podstawowych zadań Powiatu, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Podsumowując, Wnioskodawca realizując projekt unijny pn. „...”, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub jakiejkolwiek części. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast w zakresie realizacji zadań własnych (działalności publicznoprawnej) Powiat nie jest uznawany za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Podmioty te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

W rozpatrywanej sprawie Powiat w latach 2015-2017 realizuje projekt unijny pn. „...”. Projekt realizowany jest przez szkołę (jednostkę organizacyjną powiatu) tj. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., dla którego Powiat jest organem prowadzącym. Faktury w roku 2016 będą wystawiane na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., natomiast od 2017 roku – po scentralizowaniu rozliczeń VAT – na Wnioskodawcę.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu. Ponadto należy wskazać, że ustaleń tych należy dokonywać na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W odniesieniu do powyższego, wskazać należy na kluczowe w tym zakresie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, gdzie Trybunał orzekł m.in., że: „Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, mogą być uznane za podatników VAT, w sytuacji gdy nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

W rozstrzygnięciu ww. wyroku TSUE stwierdził, że: „Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa oraz wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT Powiat i jego wszystkie jednostki organizacyjne powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji dokonywać winny jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT poprzez Powiat.

Jednak, aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie objętej wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że stosowany model rozliczeń może być kontynuowany do połowy 2016 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę do komunikatu polegającą na przedłużeniu terminu ostatecznej centralizacji na dzień 1 stycznia 2017 r.

Do tego czasu nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca – Powiat oraz jego jednostka organizacyjna - Zespół szkół Technicznych i Licealnych im. ... stosują dotychczasowy model rozliczeń. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ...– jednostka organizacyjna Powiatu jest odrębnym od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Centralizacja rozliczeń w zakresie podatku VAT nastąpi od 1 stycznia 2017 r. Wydatki na realizację projektu będą ponoszone w okresie: IV kwartał 2016 r. – III kwartał 2017 r. W ramach realizacji projektu unijnego pn. „...”, faktury w roku 2016 będą wystawiane na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., natomiast od 2017 roku – po scentralizowaniu rozliczeń VAT – na Powiat.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wnioskodawca – Powiat projekt ten realizuje w latach 2015-2017. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Projekt realizowany jest przez szkołę (jednostkę organizacyjną powiatu) tj. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., dla którego Powiat jest organem prowadzącym. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac w obrębie jednego z segmentów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. ..., mieszczącego obecnie basen, których rezultatem będzie zmiana sposobu użytkowania tego obiektu z przeznaczeniem na warsztaty szkolne dla uczniów wraz z niezbędnym zapleczem. Warsztaty te będą przystosowane do praktycznej nauki zawodów takich jak: mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz technik mechanik i technik elektryk. Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne stanowić będą majątek Wnioskodawcy. Wszystkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ... Uzyskane w drodze realizacji przedsięwzięcia produkty nie będą wykorzystywane w celach związanych ze świadczeniem jakichkolwiek usług odpłatnych, czy usług prowadzących do uzyskiwania przychodów. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań własnych nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż przedmiotowy projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. ...– jednostka organizacyjna Powiatu będąca odrębnym podatnikiem VAT i faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione są na tę jednostkę.

Tym samym biorąc pod uwagę przedstawiony stan prawny oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie dokonywał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z ww. projektem. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane przez innych nabywców.

Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu w momencie dokonania przez Wnioskodawcę centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, gdyż nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT bowiem będą wykorzystywane do celów edukacyjnych w ramach publicznego systemu oświaty. W przedmiotowej sprawie nie zostanie zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat, nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w jakiejkolwiek części w związku z realizacją ww. projektu pn. „...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że realizując projekt unijny pn. „...”, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub jakiejkolwiek części, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem dotyczącym prawa do obniżenia, przez realizującą bezpośrednio projekt szkołę, podatku należnego o podatek naliczony zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.