IBPP1/4512-48/16/MS | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP1/4512-48/16/MSinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 11 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z innymi partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Liderem Projektu Gminą Miastem C. subregionu pozyskały środki na realizację projektu pn. „...”. Przez infrastrukturę informatyczną rozumie się budowę sieci światłowodowej szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiatach c., k., m. oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom.

Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: c., k., m. i miasta C., pomiędzy Urzędami Gminnymi i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, przyjęcia i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie. Po ostatecznym odbiorze inwestycji powstanie własny system elektroniczny, możliwy do rekonfiguracji i implementacji nowych możliwości. System ten z założenia ma posiadać cechę „otwartości” co umożliwi dalszy rozwój usług internetowych w zależności od potrzeb, możliwości i zapotrzebowań społecznych. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sektorze usług telekomunikacyjnych, nie jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, jednakże biorąc pod uwagę cel wdrożenia sieci informatycznej, jest on istotny ze względu na rozwój wspólnoty lokalnej. W przyszłości system będzie wykorzystywany również dla celów ratownictwa, dla potrzeb organów samorządowych i administracji państwowej. Projekt finansowo jest realizowany w ten sposób, że Gmina Miasto C. jest beneficjentem środków UE które następnie przekazuje zaliczkowo po otrzymaniu przez każdą gminę faktury na poszczególne roboty budowlane na wyodrębnione konta w tym na konto Wnioskodawcy. Umowę na przekazywanie środków finansowych i rozliczenie projektu podpisano 3 lipca 2015 r. Projekt jest na dzień 31 grudnia 2015 r. zakończony rzeczowo. W ramach realizacji projektu zakupiono towary (kable światłowodowe, rury kablowe, urządzenia telekomunikacyjne) i usługi budowlane, które zostały opodatkowane 23% stawką podatku VAT). Zakupione towary i usługi trafiły bezpośrednio do Partnerów, proporcjonalnie do założonego i planowanego zakresu rzeczowego wynikającego z dokumentacji. Część usług została wykonana na majątku partnerów (budynki, drogi gminne), a część w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Liderem projektu jest Gmina Miasto C., a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego tj: Miasto K., Miasto M., Miasto B., Miasto K., Miasto i Gmina K., Miasto i Gmina K., Miasto i Gmina Ż., Gmina D. Z., Gmina J., Gmina K. P., Gmina K., Gmina K., Gmina K., Gmina L., Gmina L., Gmina M., Gmina M., Gmina M., Gmina N., Gmina O., Gmina O., Gmina P., Gmina P., Gmina P., Gmina P., Gmina P., Gmina P., Gmina R., Gmina S., Gmina W. W. Pomiędzy Liderem a Partnerami podpisana została w dniu 12 listopada 2009 r. umowa o realizacji wspólnego projektu : „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region c.”, w której opisane zostały obowiązki i uprawnienia Lidera i Partnerów. Zadania jednostek samorządu terytorialnego określa również ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji (projektu) z uwagi na ilość podmiotów planowane jest powołanie Związku Międzygminnego, którego zadaniem będzie m.in. zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Powołanie ww. Związku nastąpi zgodnie z przepisami art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.). Związek zgodnie z art. 65 wyżej powołanej ustawy, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada odpowiedzialność prawną. Wyposażenie Związku w mienie tj. powstałą infrastrukturę informatyczną nastąpi na zasadzie nieodpłatnego użytkowania (nieodpłatnego świadczenia usług) na mocy stosownych uchwał organów stanowiących gmin. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne świadczenie usług nie będzie tu traktowane jako odpłatne świadczenie usług, ponieważ jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę. Na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą), nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy. Zatem nabyte towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku efekty zrealizowanego projektu nie generują dla Wnioskodawcy żadnego obrotu. Inwestycja ma charakter celu publicznego, tym niemniej oddanie w nieodpłatne użytkowanie Związkowi Międzygminnemu czyni, że gminy zachowają własność inwestycji, a same nie będą prowadziły czynności opodatkowanej podatkiem VAT (m.in. sprzedaży Internetu oraz dzierżawy łącz światłowodowych operatorom telekomunikacyjnym). Założenia te wynikają głównie z tego, iż jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odpowiednich struktur organizacyjnych do samodzielnego zarządzania tak rozległą siecią teleinformatyczną. Natomiast samodzielne zarządzanie przez gminy swoimi odcinkami sieci światłowodowej, przy zależności tych odcinków od siebie (współzależność infrastruktury szkieletowej) może powodować ograniczenie dalszego rozwoju sieci w przyszłości oraz trudności w efektywnym jej wykorzystaniu. Sytuacja taka może negatywnie wpływać na dynamikę rozwoju gospodarczego Subregionu Północnego. Powołany podmiot (Związek Międzygminny) będzie odpowiadał za utrzymanie łączności teleinformatycznej pomiędzy gminami. Ponadto będzie mógł uzyskiwać przychody z dzierżawy (niewykorzystanych na potrzeby samorządów) zasobów infrastruktury, podmiotom telekomunikacyjnym, celem pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem całej infrastruktury. Dokonane na potrzeby projektu zakupy towarów i usług nie będą w żaden sposób związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Właścicielem powstałego mienia po ostatecznym odbiorze inwestycji będzie każdy z Partnerów w części dla niego przypadającej. Stroną umowy użyczenia powstałego mienia będą poszczególni partnerzy (gminy) biorący udział w projekcie. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku.

Zgodnie z zawartą umową do obowiązków Lidera i partnerów należy min.:

 1. Lider jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Instytucją Zarządzającą za właściwe, zgodne z prawem, wykorzystanie całości środków przeznaczonych na Projekt, ich rozliczenie oraz wykazanie osiągniętych efektów projektu.
 2. Partnerzy upoważnili Lidera do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, w szczególności do:
  1. podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego Projektu do Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania PRSP,
  2. monitorowania, kontrolowania oraz rozliczania Projektu.
 3. W wypadku gdy zajdzie potrzeba wystąpienia do Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej w związku z realizacją Projektu, nadawcą pisma jest zawsze Lider.
 4. Lider zobowiązał się do zabezpieczenia w swoim budżecie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych oraz do pokrycia wszelkich kosztów za usługi, dostawy i roboty budowlane- przypadających na lidera zgodnie ze Studium Wykonalności i Dokumentacją techniczną.
 5. Lider zobowiązał się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne związane z prawidłową realizacją projektu w części przypadającej na Lidera.
 6. Lider zobowiązał się zorganizować przetargi z udziałem przedstawicieli partnerów na wykonanie w ramach Projektu usług, dostaw i robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
 7. Lider zobowiązał się zorganizować przetarg na Inżyniera Kontraktu w Projekcie. W zorganizowaniu przetargu oraz przygotowaniu dokumentów koniecznych do realizacji procedury przetargowej, uczestniczyli i wspomagali Lidera wszyscy Partnerzy.
 8. Lider zobowiązał się do wykonywania niezbędnych działań, wspólnych i jednorodnych dla wszystkich beneficjentów, związanych z przygotowaniem projektu, takich jak: zlecenie opracowania Studium wykonalności, Programu funkcjonalno-użytkowego, Raportu oddziaływania na środowisko itp.
 9. Oświadczenie woli złożone przez Lidera wobec osób trzecich, w zakresie wspólnego działania w Projekcie wiąże Partnerów, którzy ponoszą odpowiedzialność, proporcjonalnie do udziału własnego, w razie zaś akceptacji projektu przez Instytucję Zarządzającą i rozpoczęcia jego realizacji, Partnerzy odpowiadają za zobowiązania związane z realizacją tego projektu w zakresie ich udziału całkowitego. Oświadczenie woli musi być parafowane przez umocowanych przedstawicieli Partnerów, jako potwierdzenie wyrażenia zgody.
 10. Lider został zobowiązany do złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność (zaliczkę) zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 11. Lider zobowiązał się, iż przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji rzeczowej projektu infrastruktura nie będzie podlegać znaczącym modyfikacjom:
  1. wpływającym na jej charakter,
  2. wpływającym na warunki jej wdrażania,
  3. przyznającym Liderowi nieuzasadnione korzyści,
  4. wynikającym ze zmiany własności danej infrastruktury oraz wynikającym z zaprzestania działalności danej infrastruktury.
  zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Lider, który został właścicielem infrastruktury regionalnej, powstałej dzięki realizacji projektu E-Region, jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości jej utrzymania przez okres co najmniej obowiązywania niniejszej umowy.
 12. Lider jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości utrzymania infrastruktury informatycznej, co najmniej przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
 13. Lider odpowiada za zobowiązania związane z realizacją niniejszej umowy do wysokości jego udziału całkowitego. Wyłączenie lub ograniczenie tej odpowiedzialności wobec Partnerów i osób trzecich jest bezskuteczne.

Do obowiązków i uprawnień Partnerów (w tym Wnioskodawcy) należy m.in.:

 1. Partner jest zobowiązany do realizowania płac, w ramach projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Studium Wykonalności oraz Dokumentacją techniczną Projektu.
 2. Partner jest zobowiązany do uczestnictwa w przetargu z Liderem na Wykonawcę usług, dostaw i robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
 3. Faktury za dostawy, roboty i usługi przypadające na Partnera zgodnie z punktem 2, wystawione zostaną na Partnera, który dokona ich zapłaty.
 4. Partner zobowiązuje się, iż przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji rzeczowej projektu infrastruktura nie będzie podlegać znaczącym modyfikacjom:
  1. wpływającym na jej charakter,
  2. wpływającym na warunki jej wdrażania,
  3. wynikającym z zaprzestania działalności danej infrastruktury,
  4. przyznającym Partnerowi nieuzasadnione korzyści,
  5. wynikającym ze zmiany charakteru własności danej infrastruktury zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 5. Partner jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie na konto Inwestycji Zarządzającej, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy infrastruktura informatyczna będąca przedmiotem Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji zgodnie z pkt 4.
 6. Partner jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości utrzymania infrastruktury informatycznej będącej przedmiotem Projektu co najmniej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.
 7. Partnerzy odpowiadają za zobowiązania związane z realizacją niniejszej umowy do wysokości ich udziału całkowitego w Projekcie Wyłączenie lub ograniczenie tej odpowiedzialności wobec Partnerów i osób trzecich jest bezskuteczne.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu: „...” z faktur VAT przypadających na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mu przysługiwało prawo do dokonania odliczeń podatku VAT przy realizacji projektu: „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E- region c.)”, bowiem w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z kolei przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 880) stanowi, że ustawa określa formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi.

W myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy, regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Mając na uwadze wskazane przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy w tym miejscu przywołać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że opodatkowanie tym podatkiem zakłada realizację czynności przez strony, w ramach której ustala się cenę lub świadczenie. W wydawanych wyrokach Trybunał, który wielokrotnie zajmował się kwestią odpłatności świadczeń, stwierdził, że kiedy działalność polega wyłącznie na świadczeniu usług bez bezpośredniej zapłaty, nie ma podstawy wymiaru podatku i z tego względu usługi nie są opodatkowane (np. wyrok w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, pkt 12). Świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie” w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, str. 1, ze. zm.), jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy (np. wyroki w sprawach C-16/93, pkt 14, C-246/08 Komisja vs. Republika Finlandii, pkt 44). Istnienie odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (wyrok C-246/08). Należy wskazać, że ww. tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście odpłatności (ceny) oraz wzajemności (ekwiwalentności) stosuje się odpowiednio, w drodze analogii, do odpłatnej dostawy towarów.

Z opisu sprawy wynika, że z efektów projektu będzie korzystać jednostka, tj. Związek Międzygminny. Po zakończeniu realizacji inwestycji (projektu) z uwagi na ilość podmiotów planowane jest powołanie Związku Międzygminnego, którego zadaniem będzie m.in. zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Powołanie ww. Związku nastąpi zgodnie z przepisami art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.). Związek zgodnie z art. 65 wyżej powołanej ustawy, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada odpowiedzialność prawną. Wyposażenie Związku w mienie tj. powstałą infrastrukturę informatyczną nastąpi na zasadzie nieodpłatnego użytkowania (nieodpłatnego świadczenia usług) na mocy stosownych uchwał organów stanowiących gmin. Na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą), nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy. Zatem nabyte towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku efekty zrealizowanego projektu nie generują dla Wnioskodawcy żadnego obrotu. Inwestycja ma charakter celu publicznego, tym niemniej oddanie w nieodpłatne użytkowanie Związkowi Międzygminnemu czyni, że gminy zachowają własność inwestycji, a same nie będą prowadziły czynności opodatkowanej podatkiem VAT (m.in. sprzedaży Internetu oraz dzierżawy łącz światłowodowych operatorom telekomunikacyjnym). Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku.

Należy zatem uznać, że realizacja projektu nie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Wnioskodawca realizując przedstawiony we wniosku projekt w zakresie budowy infrastruktury informatycznej nie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego (a taką w opisanej sytuacji jest budowa infrastruktury informatycznej) nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, na tle wskazanych przepisów prawa, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika bowiem z wniosku, na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą), nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wydana interpretacja traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.