IBPP1/4512-460/16-1/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 21 lipca 2016 r. (data wpływu 26 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 21 lipca 2016 r. (data wpływu 26 lipca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-460/16/MS z 15 lipca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Zakład Gospodarki Komunalnej w B.) jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i nie posiada osobowości prawnej. Organem założycielskim Wnioskodawcy jest Rada Gminy na mocy Uchwały Nr VII/40/90 Rady Gminy w B. z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy B. zakładu budżetowego pod nazwą - Zakład Gospodarki Komunalnej w B.

Przedmiotem działania Wnioskodawcy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy B., w szczególności w zakresie:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 • utrzymania porządku i czystości w Gminie, w tym odbiór i wywóz odpadów komunalnych i odpadów segregowanych na gminne wysypisko oraz obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
 • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
 • utrzymania gminnych dróg, ulic, poboczy, mostów i placów,
 • obsługi targowisk gminnych,
 • obsługi terenów rekreacyjnych, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • obsługi cmentarzy komunalnych.

Wnioskodawca jest odrębnym od Gminy, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Gmina B. - beneficjent, będzie realizowała, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śl. na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Cyfrowe śl., działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt unijny pn. „...”. Realizacja ww. projektu zostanie powierzona Wnioskodawcy, który będzie właścicielem infrastruktury, która w efekcie realizacji projektu powstanie. Usługi będące przedmiotem dofinansowania stanowią zadania własne gminy, które Wnioskodawca realizuje na mocy ustawy o samorządzie gminnym.

Do czasu „centralizacji” rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca na wystawionych przez wykonawców prac fakturach VAT. Od 1 stycznia 2017 r. nabywcą będzie Gmina B.

Realizacja projektu po stronie wkładu własnego będzie finansowana ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który Wnioskodawca otrzyma w formie dotacji. Na etapie funkcjonowania produkty Projektu będą utrzymywane ze środków budżetu Wnioskodawcy, w ramach bieżącego funkcjonowania.

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie systemów i e-usług przyczyniających się do zwiększenia dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w ramach specyficznej działalności dotyczącej rozliczania wody jak również obsługi formalno-prawnej trwałości mogił na cmentarzu. Grupy docelowe tworzą mieszkańcy i przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt wymagany do stworzenia e-usługi, system elektronicznej obsługi klienta, w celu realizacji przez Wnioskodawcę swoich ustawowych obowiązków.

Usługa e-woda polega na udostępnianiu automatycznie pobranych (radiowo) stanów odczytów liczników wodomierzy u mieszkańców bądź podmiotów gospodarczych, dokonaniu automatycznego przeliczenia w ujęciu ilościowym i wartościowym, powiadamianiu klienta o nowym odczycie, emisji faktury bądź innego dokumentu np. aneks do umowy, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms), umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno - prawnych (np. akceptacja aneksu, reklamacji).

Usługa e-cmentarz polega na udostępnianiu automatycznie danych o rejestrze i lokalizacji grobów na cmentarzu, terminie ich zachowania, kosztach przedłużenia, udostępnieniu dokumentów formalno-prawnych, dokonaniu automatycznego przeliczania kosztu opłaty za przedłużenie zachowania grobów, powiadomieniu klienta o wygasaniu ważności grobu, emisji faktury za przedłużenie bądź innego dokumentu, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms), umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych (np. akceptacja faktury, reklamacji). System będzie funkcjonować nieodpłatnie. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej, zarządzaniem i nadzorem nad realizacją projektu, informacją i promocją projektu, zakupem infrastruktury technicznej wymaganej do realizacji zadania, wdrożeniem usługi e-woda, wdrożeniem usługi e-cmentarz, stworzeniem elektronicznej platformy obsługi klienta.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy B. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca jako realizator Projektu odpowiadać będzie m.in. za:

 • przedłożenie wniosku na realizację Projektu do Instytucji Zarządzającej,
 • zgodnie z zapisami umowy finansowej, przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej,
 • realizację Projektu przy zachowaniu zasad wspólnotowych i zaleceń z umowy o udzielenie pomocy z EFRR,
 • zlecenie wykonawcy (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie jej obowiązywania) realizacji Projektu inwestycyjnego,
 • monitorowanie wdrażania Projektu, w tym przygotowywanie raportów z realizacji Projektu (do raportu dołączane są kopie faktur oraz potwierdzenie kwalifikowalności wydatków) dla Instytucji Zarządzającej,
 • przygotowanie rocznego raportu z realizacji projektu zawierającego ocenę Projektu i przedłożenie do Instytucji Zarządzającej,
 • zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizowanego Projektu w zakresie powierzonych do realizacji działań przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizowany projekt będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek dodatkowych przychodów, ponieważ systemy funkcjonować będą nieodpłatnie i będą ogólnodostępne.

W uzupełnieniu z 21 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją wskazanego we wniosku projektu, będą w części wykorzystywane przez Wnioskodawcę do obsługi wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT stawką 8%.

W przypadku wody będą wystawiane faktury za zużytą wodę oraz opłatę abonamentową, zgodnie z obwiązującą taryfą, a w przypadku cmentarzy będą wystawiane faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszystkie te czynności są opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Część z wykonywanych e-usług dotyczących wody będzie generowało wystawienie faktury poprzez nowy system informatyczny, tak jak zdarzenia opisane w punkcie powyżej. Planowane e-usługi, wynikające bezpośrednio z określonej i zaplanowanej definicji funkcjonalnej systemów informatycznych/elektronicznych wprowadzą następujące usprawnienia:

 1. System dla usługi e-woda.
  Usługa planowana i oferowana poprzez system ma na celu zapewnienie czynności polegających na:
  • udostępnianiu automatycznie pobranych (radiowo) stanów odczytów liczników wodomierzy u mieszkańców bądź podmiotów gospodarczych oraz dokonaniu automatycznego przeliczania w ujęciu ilościowym i wartościowym, co skutkować będzie wystawieniem faktury VAT,
  • powiadomieniu klienta o nowym odczycie, emisji faktury bądź innego dokumentu np. okresowo aneks do umowy oraz powiadomieniu klienta o tym fakcie (email, sms), co nie skutkuje wystawieniem faktury VAT,
  • umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych, co nie spowoduje wystawienia faktury VAT (np. akceptacja aneksu, reklamacji).
 2. System dla Usługi e-cmentarz.
  Odnośnie obsługi cmentarza Wnioskodawca wyjaśnia, że tylko usługi wymienione w cenniku będą objęte opodatkowaniem, co w rezultacie spowoduje wystawienie faktury VAT za pomocą przedmiotowego systemu.
  Wszelkie pozostałe czynności określone w definicji funkcjonalnej Systemu dla Usługi e-cmentarz nie są objęte obowiązkiem wystawienia dodatkowej faktury VAT, gdyż są to usługi ogólnodostępne o charakterze informacyjno-funkcjonalnym.
  Usługami nieodpłatnymi będą usługi polegające na:
  • udostępnianiu automatycznie danych o rejestrze i lokalizacji grobów na cmentarzu, terminie ich zachowania, kosztach przedłużenia, udostępnieniu dokumentów formalno-prawnych,
  • dokonaniu automatycznego przeliczania kosztu opłaty za przedłużenie zachowanie grobów,
  • powiadomieniu klienta o wygasaniu ważności grobu, za przedłużenie bądź innego dokumentu, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms),
  • umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych (np. reklamacji).

Powstałe w wyniku realizacji projektu systemy będą stanowiły narzędzie informatyczno/elektroniczne służące poprawie jakości obsługi klientów. Wyeliminują, bądź ograniczą konieczność wizyt klientów w zakładzie.

Przy czym korzystanie z systemów informatycznych e-woda oraz e-cmentarz nie stanowi osobnej usługi objętej odrębnym fakturowaniem. Wdrożenie i uruchomienie tychże systemów służy jedynie poprawie standardu obsługi klientów oraz usprawnieniu rozliczania w ramach współpracy z Wnioskodawcą.

Realizowany projekt będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek dodatkowych przychodów, ponieważ systemy funkcjonować będą nieodpłatnie i będą ogólnodostępne.

Nie jest możliwe określenie wartości ani ilości osób i podmiotów, które będą korzystać z możliwości tylko i wyłącznie uzyskania informacji z posiadanej bazy, co nie będzie skutkowało wystawieniem faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pn. „...” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), nie istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu pn. „...”, ponieważ wdrożone systemy będą ogólnodostępne i zostaną nieodpłatnie udostępniane użytkownikom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy działającym w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przedmiotem działania Wnioskodawcy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, m.in. w zakresie:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 • obsługi cmentarzy komunalnych.

Gmina B. będzie realizowała, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śl. na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Cyfrowe śl., działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt unijny pn. „...”. Realizacja ww. projektu zostanie powierzona Wnioskodawcy, który będzie właścicielem infrastruktury, która w efekcie realizacji projektu powstanie.

Do czasu „centralizacji” rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca na wystawionych przez wykonawców prac fakturach VAT. Od 1 stycznia 2017 r. nabywcą będzie Gmina.

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie systemów i e-usług przyczyniających się do zwiększenia dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w ramach specyficznej działalności dotyczącej rozliczania wody jak również obsługi formalno-prawnej trwałości mogił na cmentarzu. Grupy docelowe tworzą mieszkańcy i przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt wymagany do stworzenia e-usługi, system elektronicznej obsługi klienta, w celu realizacji przez Wnioskodawcę swoich ustawowych obowiązków.

Usługa e-woda polega na udostępnianiu automatycznie pobranych (radiowo) stanów odczytów liczników wodomierzy u mieszkańców bądź podmiotów gospodarczych, dokonaniu automatycznego przeliczenia w ujęciu ilościowym i wartościowym, powiadamianiu klienta o nowym odczycie, emisji faktury bądź innego dokumentu np. aneks do umowy, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms), umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno - prawnych (np. akceptacja aneksu, reklamacji).

Usługa e-cmentarz polega na udostępnianiu automatycznie danych o rejestrze i lokalizacji grobów na cmentarzu, terminie ich zachowania, kosztach przedłużenia, udostępnieniu dokumentów formalno-prawnych, dokonaniu automatycznego przeliczania kosztu opłaty za przedłużenie zachowania grobów, powiadomieniu klienta o wygasaniu ważności grobu, emisji faktury za przedłużenie bądź innego dokumentu, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms), umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych (np. akceptacja faktury, reklamacji). System będzie funkcjonować nieodpłatnie. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej, zarządzaniem i nadzorem nad realizacją projektu, informacją i promocją projektu, zakupem infrastruktury technicznej wymaganej do realizacji zadania, wdrożeniem usługi e-woda, wdrożeniem usługi e-cmentarz, stworzeniem elektronicznej platformy obsługi klienta.

Realizowany projekt będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek dodatkowych przychodów, ponieważ systemy funkcjonować będą nieodpłatnie i będą ogólnodostępne.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją wskazanego we wniosku projektu, będą w części wykorzystywane przez Wnioskodawcę do obsługi wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT stawką 8%.

W przypadku wody będą wystawiane faktury za zużytą wodę oraz opłatę abonamentową, zgodnie z obwiązującą taryfą, a w przypadku cmentarzy będą wystawiane faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszystkie te czynności są opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Część z wykonywanych e-usług dotyczących wody będzie generowało wystawienie faktury poprzez nowy system informatyczny, tak jak zdarzenia opisane w punkcie powyżej.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy w związku z realizacją projektu pn. „....” ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy niezbędne do jego realizacji.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że wyczerpuje on znamiona unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że planowane e-usługi (wynikające z określonej definicji funkcjonalnej planowanych systemów informatycznych/elektronicznych) wprowadzą następujące usprawnienia w zakresie świadczonych przez Wnioskodawcę usług dostawy wody i obsługi cmentarzy komunalnych:

 1. system dla usługi e-woda zapewni czynności polegające na:
  • udostępnieniu automatycznie pobranych (radiowo) stanów odczytów liczników wodomierzy u mieszkańców bądź podmiotów gospodarczych oraz dokonaniu automatycznego przeliczania w ujęciu ilościowym i wartościowym, co skutkować będzie wystawieniem faktury VAT,
  • powiadomieniu klienta o nowym odczycie, emisji faktury bądź innego dokumentu np. okresowo aneks do umowy oraz powiadomieniu klienta o tym fakcie (email, sms), co nie skutkuje wystawieniem faktury VAT,
  • umożliwieniu klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych, co nie spowoduje wystawienia faktury VAT (np. akceptacja aneksu, reklamacji).
 2. System dla Usługi e-cmentarz umożliwi:
  • udostępnianie automatycznie danych o rejestrze i lokalizacji grobów na cmentarzu, terminie ich zachowania, kosztach przedłużenia, udostępnieniu dokumentów formalno-prawnych,
  • dokonanie automatycznego przeliczania kosztu opłaty za przedłużenie zachowanie grobów,
  • powiadomienie klienta o wygasaniu ważności grobu, za przedłużenie bądź innego dokumentu, powiadomieniu klienta o tym fakcie (e-mail, sms),
  • umożliwienie klientowi wejścia do jego indywidualnego konta celem dokonania czynności formalno-prawnych (np. reklamacji).

Zatem mający powstać w wyniku realizacji projektu system informatyczny stanowi w istocie rzeczy narzędzie służące do świadczenia usług w zakresie dostawy wody i obsługi cmentarzy komunalnych. Na świadczone usługi składają się bowiem oprócz ich materialnego wymiaru (dostawa wody, czynności związane z użytkowaniem cmentarza) również czynności związane z obsługą klienta (nabywcy świadczonych przez Wnioskodawcę usług).

Powyższe potwierdza sam Wnioskodawca stwierdzając, że korzystanie z systemów informatycznych e-woda oraz e-cmentarz nie stanowi osobnej usługi objętej odrębnym fakturowaniem. Wdrożenie i uruchomienie tychże systemów służy jedynie poprawie standardu obsługi klientów oraz usprawnieniu rozliczania w ramach współpracy z Wnioskodawcą. Realizowany projekt będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym (dostawa wody i obsługa cmentarzy komunalnych.

Zatem świadczone w wyniku realizacji e-usługi (e-woda, e-cmentarz) są integralną częścią usług w zakresie dostaw wody i obsługi cmentarzy komunalnych - czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca stwierdza bowiem, że w przypadku wody będą wystawiane faktury za zużytą wodę oraz opłatę abonamentową, zgodnie z obwiązującą taryfą, a w przypadku cmentarzy będą wystawiane faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszystkie te czynności są opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

W konsekwencji zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego systemu informatycznego wykorzystywanego na potrzeby świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie dostawy wody i obsługi cmentarzy komunalnych związane są z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zauważyć, że tut. organ nie dokonuje analizy załączonych dokumentów, a interpretację indywidualną wydaje na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Końcowo zaznaczyć należy, że 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1, ze zm.), nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Ponadto, należy podkreślić, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, rozstrzygnięto bardzo szczegółowo, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, gdyż nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również na orzeczenie TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i podkreślił, że w wyroku tym TSUE udzielił bardzo szczegółowych wskazówek dotyczących warunków, jakie muszą spełniać publiczne jednostki organizacyjne aby mogły one być uznane za podatników VAT czynnych, tj. działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, ponoszenie ryzyka gospodarczego, brak hierarchicznego podporządkowania itp.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że dla oceny, czy samorządowy zakład budżetowy jest podmiotem samodzielnym należy zbadać to, czy ten zakład przy realizacji jego zadań jest podporządkowany Gminie.

Z powyższego wynika, że samorządowy zakład budżetowy w myśl przytoczonych przepisów oraz zgodnie z wyrokiem NSA nie może być traktowany jako odrębny podatnik od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła.

Jednak, aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie objętej wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że stosowany model rozliczeń może być kontynuowany do połowy 2016 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę do komunikatu polegającą na przedłużeniu terminu ostatecznej centralizacji na dzień 1 stycznia 2017 r.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że scentralizowanie rozliczeń Gminy, której Wnioskodawca jest jednostką budżetową nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym tut. Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja została wydana przy uwzględnieniu powyższej informacji i straci ważność w przypadku scentralizowania rozliczeń Gminy ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.