IBPP1/4512-352/15/AW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
IBPP1/4512-352/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. kultura
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  4. usługi kulturalne
  5. usługi związane z kulturą
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z 26 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) oraz z 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wniosek został uzupełniony pismami z 26 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) oraz z 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina realizuje projekt, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Inwestycja obejmuje remont wraz z niezbędną przebudową zdegradowanego budynku dawnego kina.

Prace budowlane związane z realizacją niniejszego projektu zostały zakończone. Zakres robót obejmował:

  • przebudowę sali widowiskowej dawnego kina oraz zaplecza socjalnego,
  • rozbiórkę istniejących na terenie inwestycji zewnętrznych schodów,
  • dostosowanie obiektu do obowiązujących aktualnie przepisów w zakresie P-poż. i BHP.

Do wykonania pozostała promocja projektu (wykonanie folderu promocyjnego oraz tablicy pamiątkowej). Termin zakończenia rzeczowego całego projektu został przewidziany na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Poniesione i planowane do poniesienia wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Realizacja projektu wynika z wykonania zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Teren, na którym realizowany jest niniejszy projekt jest własnością Gminy. Budynek zmodernizowanego kina został wpisany do ewidencji środków trwałych Gminy i stanowi majątek Gminy.

Ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 26 maja 2015 r. podano, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W piśmie z 12 czerwca 2015 r. podano ponadto, że wyremontowany budynek kina w wyniku realizacji projektu stanie się salą widowiskową wraz z kinem. Gmina nie będzie pobierać opłat i biletów za korzystanie z obiektu oraz imprez odbywających się w kompleksie rekreacyjno-sportowo-kulturalnym. Wobec powyższego nie wystąpi żadne wykorzystanie obiektu przez Gminę do czynności komercyjnych – zarobkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych.

Realizacja projektu wynika z wykonania zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika, że Gmina realizuje projekt, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Inwestycja obejmuje remont wraz z niezbędną przebudową zdegradowanego budynku dawnego kina.

Poniesione i planowane do poniesienia wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Realizacja projektu wynika z wykonania zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Wyremontowany budynek kina w wyniku realizacji projektu stanie się salą widowiskową wraz z kinem. Gmina nie będzie pobierać opłat i biletów za korzystanie z obiektu oraz imprez odbywających się w kompleksie rekreacyjno-sportowo-kulturalnym. Wobec powyższego nie wystąpi żadne wykorzystanie obiektu przez Gminę do czynności komercyjnych – zarobkowych.

Wprawdzie Wnioskodawca podał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednakże wskazał również, iż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że niniejszą interpretację wydano wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego w oparciu o stwierdzenie Wnioskodawcy zawarte we wniosku, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy). Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.