IBPP1/4512-328/15/MG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Gminę.
IBPP1/4512-328/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P.”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z podpisaniem 19 lutego 2015 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „P.” w ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 zachodzi konieczność dostarczenia do Instytucji Zarządzającej interpretacji organów podatkowych co do kwalifikowalności bądź też niekwalifikowalności podatku VAT, tj. czy Beneficjent (Gmina) wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskiwanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Gmina jest stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach którego uzyskano dofinansowanie. Projekt jest realizowany samodzielnie przez Gminę, bez zaangażowania innych partnerów.

Przedmiotem projektu była przebudowa zniszczonych części przyziemnych zabytkowego budynku Pałacu, celem przywrócenia im pierwotnych walorów architektonicznych a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja budynku Pałacu ma przyczynić się w znacznym stopniu do poszerzenia jego oferty kulturowej, edukacyjnej i artystycznej, jak również wyeliminować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi stwarzane przez zniszczone elementy budynku.

Przebudowa zniszczonych części przyziemnych zabytkowego budynku Pałacu przeprowadzona została, celem przywrócenia im pierwotnych walorów architektonicznych poprzez: usunięcie występujących nieprawidłowości budowlanych, usunięcie i naprawę zniszczeń, wymianę elementów obudowy kamiennej ścian i balustrad, wymianę nawierzchni tarasów, a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. O niepowtarzalnym charakterze budynku Pałacu stanowi specyficzne dla okresu powstania obiektu założenie architektoniczne, związane z zastosowaniem ciągów okien, szlachetnych rodzajach tynków, cokołów, tarasów i podjazdów. W miarę upływu czasu zatarciu i zniszczeniu uległy jednolitość oraz odrębność wzorów i formy budynku, a także jego walory użytkowe dlatego najważniejszym zadaniem było przywrócenie tych form, również poprzez unowocześnienie budynku. Jednym z priorytetów była likwidacja złego stanu zawilgoconego budynku poprzez kompleksowy montaż izolacji budynku, wraz z dostosowaniem go do obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, a także likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmował kolejno następujące prace:

 1. Przygotowanie elementów betonowych i żelbetowych ścian zewnętrznych budynku do naprawy, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia, technologia naprawy ubytków betonu przy użyciu zapraw polimerowocementowych PCC, roboty naprawcze konstrukcji murowych.
 2. 2.Wprowadzenie izolacji przeciw - wodnych ścian, montaż izolacji poziomej, montaż izolacji pionowej, wprowadzenie izolacji przeciw - wodnych tarasów i nawierzchni pochylni, remont i modernizacja tarasów nadstropowych, remont i modernizacja tarasów gruntowych, montaż izolacji nawierzchni pochylni.
 3. Montaż izolacji termicznych.
 4. Remont i modernizacja ścian, przybudówek, nawierzchni tarasów i pochylni, remont ścian zewnętrznych przybudówek wschodniej i zachodniej, remont stropu tarasowego przybudówek wschodniej i zachodniej, remont stropu tarasowego przybudówek północnych, modernizacja nawierzchni tarasów i pochylni, remont tarasów na gruncie i remont pochylni, przygotowanie zamiennych elementów kamiennych, montaż okładzin kamiennych.
 5. Montaż balustrad i stopni.
 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
 7. Korekty istniejącego zagospodarowania terenu.

Pałac jest obiektem zabytkowym i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej, w związku z powyższym wszelkie prace miały charakter zachowawczy i odtworzeniowy i były wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu: - Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji - 1 szt. - Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji - 6.493,6 m2 - Liczba przystosowanych obiektów infrastruktury kulturalnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Budynek Pałacu, ujęty w środkach trwałych w księgach Urzędu Miejskiego na koncie bilansowym, przez okres 5 lat będzie własnością beneficjenta końcowego tj. miasta. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji pozostanie na majątku miasta i będzie nadal bezpłatnie użyczony samorządowej instytucji kultury jaką jest Pałac (gminna jednostka organizacyjna). Pałac jako instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku VAT.

Koszty związane z utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będą pokrywane przez Pałac, źródłem pokrycia będą:

 • dotacja podmiotowa udzielona przez Miasto,
 • własne przychody z działalności statutowej.

Pałac, w budynku będącym przedmiotem projektu, prowadzi działalność statutową, która jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz optymalnego wykorzystania wytworzonego majątku, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, ekologicznego jak i społecznego jest możliwe dzięki doświadczeniu i wiedzy posiadanej przez kadrę zarządzającą Pałacem.

Niniejszy projekt jest pod względem technicznym wykonany i przygotowany do wdrożenia. Za realizację projektu i zabezpieczenie części nakładów inwestycyjnych odpowiada Miasto, które będzie beneficjentem końcowym projektu. Miasto jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, jak również w oparciu o Statut Miasta. Projekt zostanie wdrożony przez Urząd Miejski, który w ramach struktury organizacyjnej posiada zasoby kadrowe niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia przetargu, a także do wdrożenia projektu. Za wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu oraz nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie rzeczowe i finansowe, sprawozdawczość i monitoring projektu odpowiadał będzie Wydział Inwestycji Miejskich. Po zakończeniu realizacji projektu, obiekt tak jak dotychczas będzie bezpłatnie użytkowany przez Pałac Kultury.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

Realizacja projektu nie będzie miała, w zakresie wnioskowanym, związku ze sprzedażą opodatkowaną, a więc nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt nie będzie generował przychodów. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „P. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr. 1 77, poz. 1054 ze. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym, Gmina nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała przedmiotu, projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Gmina – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt pn. „P.”. Przedmiotem projektu jest przebudowa zniszczonych części przyziemnych zabytkowego budynku Pałacu, celem przywrócenia im pierwotnych walorów architektonicznych a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja budynku Pałacu ma przyczynić się w znacznym stopniu do poszerzenia jego oferty kulturowej, edukacyjnej i artystycznej, jak również wyeliminować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi stwarzane przez zniszczone elementy budynku. Budynek Pałacu ujęty jest w środkach trwałych w księgach Urzędu Miejskiego na koncie bilansowym, przez okres 5 lat będzie własnością beneficjenta końcowego tj. miasta. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji pozostanie na majątku miasta i będzie nadal bezpłatnie użyczony samorządowej instytucji kultury jaką jest Pałac (gminna jednostka organizacyjna). Pałac jako instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca – Miasto jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, jak również w oparciu o Statut Miasta. Po zakończeniu realizacji projektu, obiekt tak jak dotychczas będzie bezpłatnie użytkowany przez Pałac. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

Realizacja projektu nie będzie miała, w zakresie wnioskowanym, związku ze sprzedażą opodatkowaną, a więc nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt nie będzie generował przychodów. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie zostanie spełniony, ponieważ nabyte towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca nie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, tym samym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gminie Dąbrowa Górnicza nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P.”, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, w którym wskazano, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania nabytych towarów i usług do działalności gospodarczej generującej podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT. Organy podatkowe nie są bowiem kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ILPP1/443-849/14-3/HW | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/443-1199/14-4/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.