IBPP1/4512-317/16/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 17 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek uzupełniony pismem z 17 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Biuro Festiwalowe jest samorządową instytucją kultury powołaną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz statutu nadanego przez Organizatora. Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną.

Biuro prowadzi działalność zgodną z polityką Gminy Miejskiej w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta. Dodatkowo, zgodnie ze statutem, Biuro prowadzi działalność związaną z promocją wizerunkową Gminy Miejskiej, w szczególności poprzez promocję dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta. Realizuje zadania m.in. poprzez organizację własnych przedsięwzięć artystycznych a także nadzór i koordynację innych, powierzonych zadań o charakterze kulturalnym oraz tworzenie i prowadzenie punktów Sieci Informacji Miejskiej. Ponadto jest operatorem Centrum Kongresowego i zajmuje się jego wynajmem i utrzymaniem.

Na prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań z zakresu kultury, zgodnie z art. 12 oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Biuro otrzymuje dotację podmiotową od Organizatora z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Na sfinansowanie części kosztów działalności Biuro pozyskuje także dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, itp. oraz pozyskuje dofinansowanie ze środków pochodzących ze źródeł pomocowych UE. Dotacje te w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie są uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług.

Pozostałe przychody Biura stanowią m.in. wpływy z usług reklamowych, organizacji imprez na zlecenie zewnętrznych podmiotów, wpływy ze sponsoringu, z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów na własne wydarzenia, sprzedaży reklam w książkach programowych oraz w miesięczniku kulturalnym „Karnet”, sprzedaż towarów handlowych, itp.

Biuro jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a prowadząc swoją działalność statutową wykonuje czynności stanowiące działalność gospodarczą jak i czynności nie stanowiące działalności gospodarczej. W zakresie czynności stanowiących działalność gospodarczą wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zwolnione z VAT, jak i czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT. W zależności od charakteru ponoszonego kosztu i ewentualnego jego powiązania ze sprzedażą opodatkowaną do odliczania naliczonego podatku od towarów i usług stosuje następujące zasady: 100% odliczenia, odliczenie dwuetapowym wskaźnikiem obliczonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015, poz. 2193) lub też brak odliczenia.

Biuro zamierza realizować projekt pn. „...”, dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza M., Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie m. gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza M.

Projekt dotyczy budowania wizerunku M. oraz prezentacja jej zasobów i wartości, dzięki którym Region jest ważnym punktem międzynarodowego przemysłu spotkań. Głównym jego założeniem jest realizacja działań dotyczących promocji oferty gospodarczej regionu w kraju i za granicą. W projekcie zostanie wykorzystany naturalny potencjał regionu M. (przede wszystkim: położenie geograficzne, siła K., dziedzictwo kulturowe) tak aby stworzyć możliwość rozwijania nowych produktów, które są ukierunkowane do bardziej szczegółowych grup docelowych, niż turyści indywidualni.

Od lipca 2016 r. do czerwca 2018 r. zaplanowano następujące działania:

 • promocja M. Przemysłu Spotkań podczas targów i innych wydarzeń branżowych - w sumie 21 wyjazdów,
 • prezentacja I. K. i promocja oferty M. i K. podczas wizyt w K. - 4 wizyty studyjne, spotkania dla Ambasadorów Kongresów oraz spotkania K.,
 • reklamy M. Przemysłu Spotkań jako lidera rynku spotkań w M.,
 • działania informacyjno-promocyjne i wydawnictwa dotyczące M. Przemysłu Spotkań - oferty gospodarczej regionu,
 • badanie efektywności.

W trakcie realizacji projektu Biuro poniesie następujące kategorie wydatków: koszty podróży służbowych, opłaty za udział w wydarzeniach, przeloty, noclegi, reklama w prasie zagranicznej, materiały promocyjne, itp. Z założeń projektu wynika, że nie będzie generował żadnych przychodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • Towary i usługi nabyte przez Biuro w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym w przyszłości.
 • Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami i innymi dokumentami księgowymi, wystawionymi bezpośrednio na Biuro.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych z tytułu nabycia towarów i usług otrzymanych w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na brak powiązania z czynnościami opodatkowanymi (brak przychodów opodatkowanych generowanych w ramach realizacji projektu), Biuru nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza realizować projekt pn. „...”.

Projekt dotyczy budowania wizerunku M. oraz prezentacja jej zasobów i wartości, dzięki którym Region jest ważnym punktem międzynarodowego przemysłu spotkań. Głównym jego założeniem jest realizacja działań dotyczących promocji oferty gospodarczej regionu w kraju i za granicą. W projekcie zostanie wykorzystany naturalny potencjał regionu M. (przede wszystkim: położenie geograficzne, siła K., dziedzictwo kulturowe) tak aby stworzyć możliwość rozwijania nowych produktów, które są ukierunkowane do bardziej szczegółowych grup docelowych, niż turyści indywidualni. Od lipca 2016 r. do czerwca 2018 r. zaplanowano następujące działania:

 • promocja M. Przemysłu Spotkań podczas targów i innych wydarzeń branżowych - w sumie 21 wyjazdów,
 • prezentacja I. K. i promocja oferty M. i K. podczas wizyt w K. - 4 wizyty studyjne, spotkania dla Ambasadorów Kongresów oraz spotkania K.,
 • reklamy M. Przemysłu Spotkań jako lidera rynku spotkań w M.,
 • działania informacyjno-promocyjne i wydawnictwa dotyczące M. Przemysłu Spotkań - oferty gospodarczej regionu,
 • badanie efektywności.

W trakcie realizacji projektu Biuro poniesie następujące kategorie wydatków: koszty podróży służbowych, opłaty za udział w wydarzeniach, przeloty, noclegi, reklama w prasie zagranicznej, materiały promocyjne, itp. Z założeń projektu wynika, że nie będzie generował żadnych przychodów. Wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami i innymi dokumentami księgowymi, wystawionymi bezpośrednio na Biuro. Towary i usługi nabyte przez Biuro w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym w przyszłości.

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn. . „...” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to wskazał, że poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym z uwagi na brak powiązania z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nabytych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wydana interpretacja traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.