IBPP1/4512-306/15/DK | Interpretacja indywidualna

Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IBPP1/4512-306/15/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) oraz pismem które wpłynęło do tut. organu 5 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „A.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „A.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) oraz pismem które wpłynęło do tut. organu 5 czerwca 2015 r., będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 maja 2015 r. znak: IBPP1/4512-306/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zdarzenie przyszłe dotyczyć będzie zakupu Jachtu X. wersja regatowa oraz dwóch rowerów wodnych. Zaplanowano, że projekt będzie zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawca (Stowarzyszenie) będzie realizować projekt pn. „A.”. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Realizacja projektu wynika z działań Stowarzyszenia, których cele określa Statut Stowarzyszenia.

Zakupione towary nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Po zrealizowaniu projektu nabyte towary będą stanowić środek trwały Stowarzyszenia. W okresie trwałości projektu sprzęty wodne będą wykorzystywane nieodpłatnie do celów rekreacyjno-sportowych (m.in.: udział w zawodach regatowych).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

1.Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników VAT, wobec czego nie jest czynnym podatnikiem VAT.

2.Okres realizacji projektu został zakończony dnia 31 marca 2015 rok.

3.

  1. Okres trwałości projektu trwa przez 5 lat od przyznania pomocy, tj. do dnia 25 marca 2020 roku.
  2. Sprzęt wodny zakupiony w ramach projektu będzie dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych. Sprzęt będzie udostępniany w sposób nieodpłatny w trackie trwałości projektu jak również po upływie tego okresu.
  3. Na pytanie tut. organu „Czy towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu, również w przyszłości tj. po upływie „okresu trwałości projektu”, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności podatkowanych podatkiem VAT (czy nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny)...”, Wnioskodawca odpowiedział: „ W związku z tym, że nabyty sprzęt wodny będzie wykorzystywany w sposób nieodpłatny wobec tego nie będzie to miało wpływu z wykonywanie czynności generujących dochodu oraz podatku należnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie figuruje również w rejestrze podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Ponadto towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a inwestycja po jej zrealizowaniu będzie stanowić środek trwały Stowarzyszenia, i to Stowarzyszenie będzie go wykorzystywać. Po zrealizowaniu zakupiony w ramach projektu sprzęt wodny nie będzie przekazany innemu podmiotowi. Sprzęt wodny będzie udostępniany nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca będzie realizować projekt pn. „A.”, w ramach którego zostanie zakupiony jacht (wersja regatowa) oraz dwa rowery wodne. Projekt będzie zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Realizacja projektu wynika z działań Stowarzyszenia, których cele określa statut.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Z wniosku wynika, że sprzęt wodny zakupiony w ramach projektu będzie dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych. Sprzęt będzie udostępniany w sposób nieodpłatny do celów rekreacyjno-sportowych zarówno w trackie trwałości projektu (przez 5 lat od przyznania pomocy, tj. do dnia 25 marca 2020 roku) jak również po upływie tego okresu.

Okres realizacji projektu został zakończony dnia 31 marca 2015 rok.

Zakupione towary nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „A.” - związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy w związku z realizacją ww. projektu, nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ani do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego i wykorzystywania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych), bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-306/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.