IBPP1/4512-295/16/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Uniwersytet.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 28.07.2015r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu „...” pomiędzy Komisją Europejską, reprezentowaną przez (...)reprezentowanym przez J. B. - Liderem Projektu.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład poza Liderem (1) wchodzą następujące instytucje (partnerzy):

2 C...

3 J...

4 Université ...

5 Technische Universitaet ...

6 The Chancellor, ....

7 Uniwersytet ...

8 The University ...

9 University ...

10 The University ...

11 Universite ...

12The University ....

13 Universitaet ...

14 L...

15 S...

Okres trwania projektu oraz kwalifikowalności wydatków – 1 września 2015 - 31 sierpnia 2019

Opis projektu:

Projekt realizowany przez europejskie konsorcjum, złożone z 15 instytucji, reprezentowanych przez naukowców z dziedzin nauk matematycznych i obliczeniowych oraz programowania. Celem tego badawczo-innowacyjnego projektu jest dostarczenie elastycznego zespołu narzędzi umożliwiającego grupom badawczym skonfigurowanie wirtualnego środowiska badawczego, wychodzącego na przeciw zróżnicowanym potrzebom projektów badawczych w zakresie czystej matematyki oraz aplikacji wspierających pełny cykl życia projektu badawczego.

Na oszacowany budżet niezbędny do realizacji projektu po stronie Uniwersytetu składają się:

  • wynagrodzenia personelu projektu,
  • podwykonawstwo zlecenie na opracowanie oprogramowania wizualizacyjnego,
  • podróże (wyjazdy zagraniczne na spotkania zespołu projektowego).

W ramach zadań Uniwersytetu ... w projekcie stworzone zostanie oprogramowanie na licencji publicznej ... lub równoważnej (zlecenia w ramach puli na podwykonawstwo dotyczyć będą usługi z obszaru grafiki komputerowej).

Stan faktyczny:

U... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczelnia prowadzi sprzedaż zwolnioną przedmiotowo (usługi edukacyjne) jak również opodatkowaną (wynajem pomieszczeń sprzedaż książek, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, realizuje projekty badawcze w celu komercjalizacji ich efektów, inne) oraz niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (usługi edukacyjne, badania statutowe finansowane z dotacji). W związku z tym, iż Uczelnia prowadzi działalność mieszaną z części zakupów podatek VAT naliczony podlega częściowemu odliczeniu w oparciu o proporcję sprzedaży wg zasad ściśle określonych w przepisach prawa.

Uniwersytet ..., jako Partner projektu wydatkuje, realizuje oraz rozlicza wydatki zgodnie ze swoim harmonogramem zadań, indywidualnie i na swoją rzecz. Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu przez Uczelnię są wystawiane na Uniwersytet ... w K. (nabywca faktur). Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest:

  • oprogramowanie na licencji publicznej ... lub równoważnej są kwalifikowane przez Uczelnię na efekty realizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny.

Efekt projektu (Oprogramowanie na licencji np. ... w dowolnej wersji) będzie wykorzystany przez Uniwersytet ... do działalności badawczej uczelni. Nie wystąpi komercjalizacja wyniku projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu „...” istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż wydatki związane z realizacją projektu „...” Uniwersytet ...

  • kwalifikuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu,
  • efekt projektu nie będzie wykorzystany na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  • nie wystąpi komercjalizacja efektu projektu,

Uniwersytet ... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy zauważyć, że wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3 powołanego artykułu).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”. Celem tego badawczo-innowacyjnego projektu jest dostarczenie elastycznego zespołu narzędzi umożliwiającego grupom badawczym skonfigurowanie wirtualnego środowiska badawczego, wychodzącego naprzeciw zróżnicowanym potrzebom projektów badawczych w zakresie czystej matematyki oraz aplikacji wspierających pełny cykl życia projektu badawczego. W ramach zadań Uniwersytetu ... w projekcie stworzone zostanie oprogramowanie na licencji publicznej ... lub równoważnej. Uniwersytet ... jako Partner projektu wydatkuje, realizuje oraz rozlicza wydatki zgodnie ze swoim harmonogramem zadań, indywidualnie i na swoją rzecz. Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest:

  • oprogramowanie na licencji publicznej ... lub równoważnej są kwalifikowane przez Uczelnię na efekty realizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny. Efekt projektu (Oprogramowanie na licencji np. ... w dowolnej wersji) będzie wykorzystany przez Uniwersytet ... do działalności badawczej uczelni. Nie wystąpi komercjalizacja wyniku projektu.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej.

Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Wnioskodawca wskazał, że rozlicza wydatki zgodnie ze swoim harmonogramem indywidualnie i na swoją rzecz. Z opisu sprawy nie wynika też, aby Wnioskodawca przenosił prawa do efektów projektu na inne podmioty. Z opisu wynika zatem, że Wnioskodawca będzie jedynym właścicielem efektów projektu i nie będzie ich wykorzystywał do działalności opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu są kwalifikowane przez Wnioskodawcę na efekty realizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Efekt projektu tj. Oprogramowanie na licencji np. ... w dowolnej wersji będzie wykorzystany przez Uniwersytet ... do działalności badawczej uczelni.

Zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Uniwersytet ... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części, należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego, a Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.