IBPP1/4512-274/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21 października 2005, str. 1).

W dniu 29 marca 2013 r. Stowarzyszenie, realizujące cele statutowe złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej dotyczący realizacji operacji pn. „...” w ramach Osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi.

Projekt jest obecnie w fazie realizacji i został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa. W ramach projektu zakupionych zostanie 50 mundurów galowych dla strażaków ochotników, którzy będą brali udział w lokalnych tradycyjnych uroczystościach i wydarzeniach przez 7 kolejnych lat. Dzięki zakupionym mundurom druhowie będą licznie i godnie uczestniczyć w podtrzymujących lokalne obrzędy i zwyczaje pielgrzymkach (do ...), w adoracji grobu Pańskiego w Wielkanoc, w procesjach Bożego Ciała i odpustach parafialnych (imprezach których obchodzenie jest wieloletnią tradycją), obchodach Dnia Strażaka (strażacy organizują w tym dniu imprezę integracyjną dla mieszkańców działania LGD), zawodach sportowo-pożarniczych na terenie działania LGD, dożynkach gminnych i powiatowych (dożynki, podczas których jest wybierany najładniejszy wieniec upleciony przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, występują zespoły folklorystyczne, śpiewane są przyśpiewki), w obchodach świąt państwowych (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, 11 Listopada, Bitwy, która miała miejsce 7 września 1939 roku), spotkaniach opłatkowych, imprezach lokalnych. Wyżej wymienione uroczystości pozwalają na zachowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, zmobilizują mieszkańców LGD do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz imprezach. 80% kosztów operacji zostanie sfinansowane ze środków europejskich, pozostała część zaś ze środków pochodzących z działalności statusowej (składki członkowskie, darowizny).

Projekt ten jest odpowiedzią na zanikające, szczególnie drastycznie, w ostatnich latach, tradycję i kulturę lokalną. Jest to bardzo poważny problem, gdyż brak aktywności społecznej, brak znajomości swoich korzeni, a wreszcie brak przywiązania do miejsca, w którym się wychowuje i żyje, warunkuje niezintegrowanym społeczeństwem, co w dalszym etapie skutkuje brakiem porozumienia międzypokoleniowego, brakiem rozwoju duchowego mieszkańców, a także masowymi migracjami z mniejszych miejscowości do miast lub za granicę. Dlatego właśnie celem projektu Wnioskodawcy jest uatrakcyjnienie istniejącej na terenie objętym projektem ostatniej kolebki kultury i tradycji lokalnej, czyli xxx.

Koszty, które będą poniesione przez Stowarzyszenie od momentu złożenia wniosku w biurze LGD tj. od dnia 29 marca 2013 r. kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Osi 4 „Leader” działania 413.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów unijnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21 października 2005 r. str. 1). W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie, które będzie realizowało projekt pn. „...” w ramach Osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi, ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego oraz czy może odzyskać podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie wskazało, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może odzyskać podatku od towarów i usług, ponieważ realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem. Dofinansowanie, o które Wnioskodawca się ubiega nie stanowi środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Projekt nie był oraz nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, nie generuje oraz nie będzie generował zysku dla Wnioskodawcy. Od adresatów zadania nie będą pobierane opłaty, wskutek czego nie będzie uzyskany dochód z realizacji operacji czyli efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszelkie faktury VAT związane z realizowanym projektem będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem Wnioskodawca wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

Stowarzyszenie jest zdania, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 - 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., ustawodawca w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), określił przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Z kolei w rozdziale 5 ww. rozporządzenia w § 8 ust. 3 i 4 określony został katalog środków stanowiących ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”.

W ramach projektu zakupionych zostanie 50 mundurów galowych dla strażaków ochotników, którzy będą brali udział w lokalnych tradycyjnych uroczystościach i wydarzeniach przez 7 kolejnych lat. Dzięki zakupionym mundurom druhowie będą licznie i godnie uczestniczyć w podtrzymujących lokalne obrzędy i zwyczaje pielgrzymkach (do ...), w adoracji grobu Pańskiego w Wielkanoc, w procesjach Bożego Ciała i odpustach parafialnych (imprezach których obchodzenie jest wieloletnią tradycją), obchodach Dnia Strażaka (strażacy organizują w tym dniu imprezę integracyjną dla mieszkańców działania LGD), zawodach sportowo-pożarniczych na terenie działania LGD, dożynkach gminnych i powiatowych (dożynki, podczas których jest wybierany najładniejszy wieniec upleciony przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, występują zespoły folklorystyczne, śpiewane są przyśpiewki), w obchodach świąt państwowych (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, 11 Listopada, Bitwy, która miała miejsce 7 września 1939 roku), spotkaniach opłatkowych, imprezach lokalnych. Wyżej wymienione uroczystości pozwalają na zachowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, zmobilizują mieszkańców LGD do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz imprezach.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, należało uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy, że wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) obowiązywało do 31 grudnia 2013 r., natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.