IBPP1/4512-271/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: P.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 maja 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: P. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: P.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 maja 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-271/15/DK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja W. nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca otrzymuje tylko dotacje i darowizny na cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Interpretacja jest niezbędna jako załącznik do wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów zgodnie z umową z dnia 19 września 2014 r., dotyczącą projektu: P. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zakup towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu dotyczącego działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju, nabywanie nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podał, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego. Liczba zaistniałych stanów faktycznych – 1.

Wnioskodawca podał również, że wniosek dotyczy okresu od 31 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. w którym był realizowany projekt pt. P.

Zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Fundacja występuje jako nabywca.

Towary i usługi (wyposażenie pomieszczenia radia - meble, sprzęt radiowy, domena, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem itp.) nabyte przez Fundacje na potrzeby realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem projektu są audycje radiowe, które są udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom gminy i okolic.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 maja 2015 r.):

Czy Fundacji przysługuje prawo do odliczania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem VAT nie przysługuje mu odliczenie podatku, VAT, gdyż nie jest zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z zakupionych w ramach projektu towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 maja 2015 r.), Fundacji nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (fundacja) nie jest podatnikiem podatku VAT (korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów ze sprzedaży towarów i usług.

Wnioskodawca otrzymuje tylko dotacje i darowizny na cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w okresie od 31 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. realizuje projekt pn.: P.

Przedmiotowy projekt zrealizowany został w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Fundacja występuje jako nabywca.

Towary i usługi (wyposażenie pomieszczenia radia - meble, sprzęt radiowy, domena, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem itp.) nabyte przez Fundacje na potrzeby realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem projektu są audycje radiowe, które są udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom gminy i okolic.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na powołaniu radia internetowego - nowoczesnego kanału komunikacji na terenie LGD „R.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: P.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż Fundacji nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego i wykorzystywania nabytych towarów do czynności opodatkowanych) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała