IBPP1/4512-258/15/AW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/4512-258/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  3. obniżenie podatku należnego
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  7. warunki odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 11 maja 2015 r. nr IBPP1/4512-258/15/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) powstało w celu inicjowania i popierania działań służących edukacji, oświaty oraz szeroko rozumianej kultury. Cele te są realizowane poprzez prowadzenie działań aktywizujących, promocyjnych i kulturalnych. Stowarzyszenie organizuje liczne akcje i przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w celu podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców. Ponadto Organizacja bierze udział w różnych akcjach na obszarze działania LGD i poza nim, promując kulturę i historię regionu.

W celu stworzenia społeczności lokalnej odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów” Stowarzyszenie realizuje projekt pn.: „...”.

Głównym celem jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do zabaw oraz poprawa jakości życia w miejscowości. W ramach projektu planuje się zakup i montaż 19 sztuk urządzeń zabawowych wraz z atestami na placu. Nowoczesne zabawki zamontowane na placu zabaw umożliwią dzieciom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu oraz zachęcą do podejmowania aktywności fizycznej.

Nowy plac zabaw będzie ogólnodostępny zarówno dla dzieci z miejscowości, jak i z całej Gminy. Wszystkie rachunki i faktury są opłacane na bieżąco w trakcie trwania projektu.

Zakupione sprzęty oraz materiały zostaną wykorzystane jedynie do realizacji projektu. Wnioskodawca nie będzie używał zakupionych materiałów do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizację projektu nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie się związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 powołanej ustawy wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w celu stworzenia społeczności lokalnej odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów” Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „...”. W ramach projektu planuje się zakup i montaż 19 sztuk urządzeń zabawowych wraz z atestami na placu. Nowoczesne zabawki zamontowane na placu zabaw umożliwią dzieciom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu oraz zachęcą do podejmowania aktywności fizycznej. Nowy plac zabaw będzie ogólnodostępny zarówno dla dzieci z miejscowości, jak i z całej Gminy. Wszystkie rachunki i faktury są opłacane na bieżąco w trakcie trwania projektu. Zakupione sprzęty oraz materiały zostaną wykorzystane jedynie do realizacji projektu. Wnioskodawca nie będzie używał zakupionych materiałów do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizację projektu nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie się związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu, tj. związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest bowiem czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie się związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy ponadto zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. W świetle powyższego w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-258/15/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.