IBPP1/4512-251/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
IBPP1/4512-251/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie mundurów reprezentacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie mundurów reprezentacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna ubiega się o dofinansowanie w ramach europejskich środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Małe projekty”. Dofinansowanie polega na refundacji 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę. Projekt w ramach Działania „małe projekty” zakłada zakup 19 mundurów reprezentacyjnych. W ramach kosztów OSP będzie ponosiła koszty z tytułu podatku VAT. Warunkiem koniecznym dla zrefundowania części kosztów ponoszonych z tytułu podatku VAT, a tym samym uznania ich jako kwalifikowalne jest brak możliwości odzyskania go z innych źródeł. Zakupy towarów dokonywane w związku realizacją projektu nie służyły i nie będą służyły żadnym czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, dlatego nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej. Z efektów projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy wsi poprzez zwiększenie liczby osób angażujących się w życie kulturalne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zwiększanie liczby odbiorców organizowanych imprez okolicznościowych. Powstanie nowych ofert wydarzeń kulturalnych w związku z dobrymi warunkami w świetlicy wiejskiej, zmobilizowanie mniej aktywnych osób do aktywnego sposobu życia. Dokonane zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT, w których nabywca figuruje jako Ochotnicza Straż Pożarna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej w związku z tym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu.

Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako „podatnicy VAT czynni”, składający deklarację VAT-7. Zatem nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu w ramach Działania „Małe projekty”, nie generuje żadnych przychodów, a Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towar i usługa są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 171 19 oraz art. 124, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1, a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako „podatnicy VAT czynni”, składający deklarację VAT-7. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w podmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywanie towarów i usług. W ramach realizacji projektu zakupy nie będą miały żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, dlatego nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach europejskich środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu, który zakłada zakup 19 mundurów reprezentacyjnych.

Zakupy towarów dokonywane w związku realizacją projektu nie służyły i nie będą służyły żadnym czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Z efektów projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy wsi poprzez zwiększenie liczby osób angażujących się w życie kulturalne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zwiększanie liczby odbiorców organizowanych imprez okolicznościowych. Powstanie nowych ofert wydarzeń kulturalnych w związku z dobrymi warunkami w świetlicy wiejskiej, zmobilizowanie mniej aktywnych osób do aktywnego sposobu życia.

Dokonane zakupy zostały udokumentowane fakturami VAT, w których nabywca figuruje jako Ochotnicza Straż Pożarna.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie mundurów reprezentacyjnych - związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na zakupie mundurów reprezentacyjnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż z uwagi na fakt iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.