IBPP1/4512-239/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP1/4512-239/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data złożenia 20 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 marca 2015 r. (data złożenia 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. do tut. organu został złożony ww. wniosek z dnia 20 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2015 r. (data złożenia 31 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem pn. „...” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedmiot projektu pt. „...” realizowanego od 2 września 2013 r. 29 sierpnia 2014 skierowany był do dzieci i młodzieży chcącej podjąć treningi i rozwijać umiejętności w zakresie tenisa stołowego. Projekt miał na celu stworzenie młodym adeptom tenisa stołowego jak najlepszy rozwój sportowy, w tym celu realizowano zajęcia treningowe w okresie od września 2013 - sierpnia 2014. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach przez wykwalifikowanych trenerów PZTS.

Program szkoleniowy zakładał: krzewienie kultury fizycznej, propagowanie różnych form ruchowych z szczególnym akcentem na tenis stołowy.

Nadrzędnymi celami programu treningowego była praca z dziećmi w dwóch wyznaczonych sekcjach szkoleniowych, dostosowanie programu szkoleniowego do jednostek (zajęcia korekcyjne, walka z nadwagą, itp.), wyszkolenie techniczne w tenisie stołowym, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, szkolenia oparte na zabawie i zdrowej rywalizacji sportowej, organizowanie urozmaiconych zajęć sportowych mających na celu poprawienie ogólnej sprawności dzieci i młodzieży, integracja na linii rodzic-klub-zawodnik.

W ramach projektu przeprowadzono memoriał 5 październik 2013 r. w który wzięły udział osoby uczęszczające na zajęcia jak i wszystkie osoby zainteresowane. Do działań wymienionych wyżej niezbędnym było zakupienie sprzętu sportowego do tenisa stołowego: stoły wyczynowe, siatki do tenisa stołowego, piłeczki do tenisa, numeratory, deski i okładziny do tenisa stołowego. Ponoszono również koszty związane z wynajmowaniem hali sportowej, oraz przeprowadzeniem rozgrywek sportowych.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Inwestorem dla przedsięwzięcia jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, który także będzie właścicielem majątku, który powstał w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organizowane działania w ramach realizowanego projektu jak również zakupiony sprzęt był i jest nadal udostępniany nieodpłatnie i nie będzie generował dochodów dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ...

W piśmie z dnia 30 marca Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w odniesieniu do projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „...” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wnioskodawca sądzi, iż realizując powyższy projekt, nie można uzyskać odliczenia w całości lub w części podatku VAT gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu nie były jak i nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Natomiast prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań statutowych stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym nie wykorzysta realizacji projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizował projekt pn. „...”. Przedmiot projektu pt. „...” realizowanego od 2 września 2013 r. 29 sierpnia 2014 skierowany był do dzieci i młodzieży chcącej podjąć treningi i rozwijać umiejętności w zakresie tenisa stołowego. Projekt miał na celu stworzenie młodym adeptom tenisa stołowego jak najlepszy rozwój sportowy, w tym celu realizowano zajęcia treningowe w okresie od września 2013 - sierpnia 2014. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach przez wykwalifikowanych trenerów PZTS. Program szkoleniowy zakładał: krzewienie kultury fizycznej, propagowanie różnych form ruchowych z szczególnym akcentem na tenis stołowy. W ramach projektu przeprowadzono także memoriał 5 październik 2013 r. w którym wzięły udział osoby uczęszczające na zajęcia jak i wszystkie osoby zainteresowane. W ramach realizacji projektu zakupiono: sprzęt sportowy do tenisa stołowego: stoły wyczynowe, siatki do tenisa stołowego, piłeczki do tenisa, numeratory, deski i okładziny do tenisa stołowego. Ponoszono również koszty związane z wynajmowaniem hali sportowej, oraz przeprowadzeniem rozgrywek sportowych.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie skalda deklaracji VAT-7. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Inwestorem dla przedsięwzięcia jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, który także będzie właścicielem majątku, który powstał w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organizowane działania w ramach realizowanego projektu jak również zakupiony sprzęt był i jest nadal udostępniany nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „...

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania nabytych towarów do czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sadom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/443-1077/14-5/KBr | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-123/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.