IBPP1/4512-233/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data złożenia 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 marca 2015 r. (data złożenia 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. w tut. organie został złożony ww. wniosek z 16 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 marca 2015 r. (data złożenia 27 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

(Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2015 Wnioskodawca zrealizował projekt pt. „...”. W ramach projektu B... wykonał bazę obiektów sakralnych - ..., wydał foldery promocyjne promocyjnych zabytkowych Kościołów oraz przeprowadził prezentacje zdjęć obiektów sakralnych w parafiach należących do LGD ... w formie wystawy jako promocje powstałej strony internetowej ....

Celem powyższych działań była ewidencja obiektów sakralnych z obszaru LGD ... pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego i historycznego w postaci bazy obiektów sakralnych gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów turystycznych oraz narzędzi promocyjnych.

W ramach operacji wykonano stronę internetową ... - bazę obiektów sakralnych, w której w sposób nowoczesny, ciekawy, przejrzysty i funkcjonalny prezentowane są obiekty sakralne (tekst oraz zdjęcia) z możliwością wybiórczego ich wyszukiwania z podziałem na: gminę, miejscowość i kategorię obiektu sakralnego. B... zajmuje się tym, co jest celem projektu: promocja regionu, organizowanie konferencji, wystaw i wydawanie publikacji.

Realizacja projektu objęła cztery etapy:

1.Etap I - na podstawie wykonanej przez Wnioskodawcę inwentaryzacji obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” został opracowany projekt graficzny i stworzona strona zawierająca bazę obiektów sakralnych w wersji elektronicznej. Została wykonana dokumentacja fotograficzna oraz zostały zebrane materiały do bazy dotyczące obiektów sakralnych takich jak kaplice z obszaru LGD „...” i Kościoły z Gminy, których danych - dokumentacji fotograficznej oraz materiałów na temat tych obiektów Wnioskodawca nie posiadał. Baza obiektów sakralnych jest udostępniona na serwerze bezpłatnie, dla wszystkich zainteresowanych. W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć obiektów sakralnych z Gminy oraz kaplic z terenu LGD „...” oraz z wykonaniem strony internetowej - bazy obiektów sakralnych z obszaru LGD „...”.

2.Etap II - digitalizacja treści - wprowadzono dane uzyskane podczas inwentaryzacji do bazy atrakcji turystycznych, przygotowano interaktywną mapę obiektów sakralnych. W bazie znajduje się ok. 91 Kościołów i ok. 20 kaplic z terenu LGD „...” - wyszukiwarka składa się ze zdjęć i opisu poszczególnych obiektów sakralnych.

3.Etap III - wydano foldery promocyjne dotyczące zabytkowych obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” W głównej mierze opisane zostały takie obiekty jak: ..., a w dziesiątym folderze zawarte są zabytkowe kaplice. Publikacja została wydana w nakładzie 2000 szt. i składa się z twardej teczki oraz 10 folderów zawierających opis i zdjęcia każdego z powyższych obiektów. Wydano zestaw 10 dwunastostronicowych folderów po 2000 szt. każdego obiektu. Foldery zebrane w teczkę, w nakładzie 2000 szt. teczek, stanową jedną całość.

Foldery były dystrybuowane bezpłatnie - znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które były uwzględnione w folderach jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD. Potwierdzeniem przekazania publikacji są protokoły przekazania. W tamach tego zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem graficznym i drukiem folderów oraz teczek, w których znajdują się foldery z zabytkowymi obiektami sakralnymi z terenu LGD „...” oraz koszty korekty i adiustacji informacji zawartych w folderach promocyjnych.

4.Etap IV - bezpłatna prezentacja zdjęć obiektów sakralnych w parafiach należących do LGD „...” w formie wystawy i promocja powstałej strony internetowej ... Zdjęcia zostały umieszczone na dwustronnych tablicach, tzw. potykaczach reklamowych. Wystawa była okazją do zaprezentowania mieszkańcom obszaru LGD „...” obiektów sakralnych. W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z wywołaniem 100 szt. zdjęć, jakie zostały pokazane na wystawie, zakup 20 potykaczy - stojaków reklamowych, w których zostały umieszczone zdjęcia oraz 400 magnesów umożliwiających przymocowanie zdjęć do potykaczy.

Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki związane z realizacją projektu były dokonywane w I kwartale 2015 r. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje B. Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją projektu pt. „...” będą wystawione na B.

B. nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Towary i usługi na podstawie zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane przez B. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Foldery promocyjne na temat zabytkowych obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” były dystrybuowane bezpłatnie - znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD „...”, wstęp na wystawę był bezpłatny, dostęp do bazy obiektów sakralnych również jest bezpłatny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 868) B. może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. "Małe projekty". Zgodnie z § 4, pkt 3 pod. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych "Małych projektów" zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku).

B. nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" jakim było opracowanie bazy obiektów sakralnych, przygotowanie i druk folderów promocyjnych na temat zabytkowych obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” a także wystawa zdjęć miało na celu udokumentować dziedzictwo kulturalne i historyczne jakim są obiekty sakralne znajdujące się na obszarze LGD „...” jak i je promować. Powyższe działania w żaden sposób nie generowały i nie będą generować dochodu. B. pragnie prawidłowo przeprowadzić procedurę rozliczenia zrealizowanego projektu i zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą "Małe projekty" w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r., Nr 138, poz. 868, z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy B. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z 26 marca 2015 r.), B. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że, w roku 2015 Wnioskodawca zrealizował projekt pt. „...” (tytuł operacji realizowanej w ramach projektu). W ramach projektu B. wykonał bazę obiektów sakralnych - ..., wydał foldery promocyjne zabytkowych Kościołów oraz przeprowadził prezentacje zdjęć obiektów sakralnych w parafiach należących do LGD „...” w formie wystawy jako promocje powstałej strony internetowej ... Celem powyższych działań była ewidencja obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego i historycznego w postaci bazy obiektów sakralnych gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów turystycznych oraz narzędzi promocyjnych. B. nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi na podstawie zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Foldery promocyjne na temat zabytkowych obiektów sakralnych z obszaru LGD „...” były dystrybuowane bezpłatnie - znaczna część nakładu została przekazana do parafii, kościołów, które zostały uwzględnione w publikacji jak i do instytucji kultury, gmin z terenu LGD „...”, wstęp na wystawę był bezpłatny, dostęp do bazy obiektów sakralnych również jest bezpłatny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższych unormowań, stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania nabytych towarów do czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sadom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.