IBPP1/4512-200/16/AR | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP1/4512-200/16/ARinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od grudnia 2004 r. z tytułu przekroczenia obrotu ze sprzedaży towarów i usług oraz składa deklarację VAT-7.
 2. Projekt pn. „...” będzie realizowany w terminie: maj 2017 – maj 2019.
 3. Projekt pn. „...” polega na przebudowie ww. drogi, wg. poniższego zakresu rzeczowego:

Roboty przygotowawcze:

 • wytyczenie trasy drogi,
 • mechaniczne karczowanie krzaków,
 • mechaniczne ścięcie drzew fi 46-55cm,
 • mechaniczne ścięcie drzew fi 66-75cm,
 • frazowanie asfaltowej nawierzchni gr. 7cm,
 • frezowanie profilujące asfaltowej nawierzchni gr. 2cm,
 • rozebranie krawężników bet. 15x30cm, na ławie betonowej,
 • rozebranie obrzeży bet. 8x30cm,
 • rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm,
 • rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki gr. 12cm,
 • rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu śr. gr. 15cm,
 • rozebranie uszkodzonych rur oraz murków czołowych przepustów,
 • wywiezienie gruzu z terenu budowy.

Roboty ziemne i odwodnieniowe:

 • wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III,
 • plantowanie poboczy do wymaganego spadku,
 • oczyszczenie przepustów z rur fi 40-60cm, szt. 49,
 • oczyszczenie przepustu pod drogą z rur fi 60cm, szt. 1,
 • oczyszczenie przepustów pod drogą z rur fi 80cm, szt. 3,
 • oczyszczenie przepustów pod drogą z rur fi 100cm, szt. 2,
 • wykonanie law z kruszywa łamanego stab. mech. pod przepusty,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 50cm, szt.128,
 • wykonanie murków czołowych dla przepustów z rur fi 50cm,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 40cm, szt.20,
 • wykonanie murków czołowych dla przepustów z rur fi 40cm,
 • wyk. profilowania podłoża pod umocnienia skarp,
 • umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi 40x60x10cm.

Podbudowa:

 • wyk. profilowania i zagęszczenia podłoża pod w-wy konstrukcję,
 • wyk. w-wy odsączającej z piaski gruboziarnistego gr. 15cm,
 • wyk. w-wy odsączającej z piaski gruboziarnistego gr. 15cm,
 • wyk. dolnej w-wy podbudowy z tłucznia gr. 25cm,
 • wyk. górnej w-wy podbudowy z tłucznia gr. 10 cm.

Nawierzchnia:

 • wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną ilości 100kg/m2 ,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm,
 • wykonanie nawierzchni z bet. na zjazdach do posesji gr. 20cm.

Elementy uliczne:

 • ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z zapleczem,
 • ustawienie krawężników kamiennych 15x30cm na ławie betonowej z zapleczem,
 • ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej,
 • ławy pod krawężnik i obrzeża z betonu C12/15,
 • ustawienie palisady betonowej wys. 90cm, średnica 20cm na ławie betonowej
 • chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Roboty wykończeniowe:

 • wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
 • wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia poboczy,
 • ustawienie bariery sprężystej SP - 05,
 • ustawienie pionowych znaków drogowych z rur fi 50 mm,
 • zamontowanie tarcz znaków o pow. do 0,505 m2 ,
 • zamontowanie tarcz znaków o pow. ponad 0,505 m2 ,
 • plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.

Cel zadania :

 • poprawa jakości sieci dróg powiatowych na terenie powiatu;
 • utworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu;
 • poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w szczególności obszarów wiejskich;
 • rozwój infrastruktury technicznej na terenie powiatu;
 • stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w powiecie;
 • poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, podniesienie ich warunków bytowych;
 • podniesienie atrakcyjności powiatu zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru;
 • zwiększenie płynności ruchu i podniesienie komfortu jazdy na drogach powiatowych powiatu;
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych;
 • usprawnienie drogowych połączeń komunikacyjnych na obszarze powiatu;
 • zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do wysokiej jakości infrastruktury drogowej; zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji spalin i hałasu.
 1. Wydatki poniesione na realizację projektu przez Wnioskodawcę zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.
 1. Faktury będą dotyczyć realizacji usług związanych z przygotowaniem i realizacją zadania w tym:
 • Zakup map geodezyjnych,
 • Za wykonanie robót budowlanych po wcześniejszym rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,
 • Badania laboratoryjne,
 • Nadzór inwestorski.
 1. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.
 1. Realizacja projektu będzie związana z wykonywaniem przez powiat zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem, przebudową i budową dróg powiatowych na podstawie przepisów:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 460),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2015 poz. 1445).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 r.):

Czy Powiat ma możliwość prawną obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „...” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 r.) nie ma prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. „...” jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od grudnia 2004 r. z tytułu przekroczenia obrotu ze sprzedaży towarów i usług oraz składa deklarację VAT-7. Projekt pn. „...” będzie realizowany w terminie: maj 2017 – maj 2019. Wydatki poniesione na realizację projektu przez Wnioskodawcę zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Realizacją projektu będzie związana z wykonywaniem przez powiat zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem, przebudową i budową dróg powiatowych na podstawie przepisów:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 460),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2015 poz. 1445).

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...” należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.