IBPP1/4512-179/15/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IBPP1/4512-179/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywanymi towarami i usługami na potrzeby realizowanego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywanymi towarami i usługami na potrzeby realizowanego projektu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 maja 2015 r. znak: IBPP1/4512-179/15/DK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Firma X.) od 1 września 1998 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność w zakresie usług księgowo-rachunkowych.

Wnioskodawca w 2013 r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu szkoleniowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 240 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie poprzez wzrost wiedzy i kompetencji u minimum 432 pracowników i właścicieli tych firm, dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu w zakresie konkretnych ekorozwiązań.

Projekt realizowany jest w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r.

Realizacja projektu możliwa jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Wnioskodawcę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP (nr 0.). Załącznikiem do umowy jest wniosek aplikacyjny zawierający opis projektu oraz budżet działań. Otrzymane dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego. Dofinansowanie wypłacane będzie w formie zaliczki, którą następnie Wnioskodawca będzie wydatkował na pokrycie kosztów realizacji projektu. Podstawą wypłaty kolejnej transzy zaliczki, będzie rozliczenie przez Wnioskodawcę co najmniej 70% uprzednio otrzymanych transz zaliczki.

Dane przedsiębiorstwo, aby móc skierować na szkolenie swojego pracownika musi uprzednio podpisać umowę szkoleniową z Wnioskodawcą oraz przedłożyć zaświadczenia potwierdzające, że nie przekroczy limitu pomocy de minimis. W projekcie nie będzie wnoszony wkład własny, jak to ma miejsce w wielu projektach szkoleniowych, w których występuje pomoc publiczna – w tym przypadku uczestnik otrzymuje dofinansowanie na pełną wartość szkolenia, w postaci pomocy de minimis.

Udział danej firmy w projekcie jest więc bezpłatny. Pomoc finansowa udzielona Beneficjentowi pomocy (firmie biorącej udział w projekcie) na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu i doradztwie jest pomocą de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r. poz. 1064 z późniejszymi zmianami). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie.

Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie szkoleniowo-doradcze, w skład, którego wchodzą:

 1. szkolenie wyjazdowe - wstępne, pn. „E.” w wymiarze 24 godz. szkoleniowych (3 dni x 8 godz.);
 2. indywidualne doradztwo służące analizie szczegółowych potrzeb danej firmy w zakresie rozwiązań proekologicznych, w wymiarze średnio 8 godz./firmę;
 3. szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, w wymiarze 32 godz. szkoleniowych (2 zjazdy po 2 dni, łącznie 4 dni x 8 godz.);
 4. indywidualne doradztwo, które ma na celu opracowanie lub zaktualizowanie planu wdrożenia konkretnych działań proekologicznych, w wymiarze średnio 10 godz./firmę.

Doradztwo ma na celu wypracowanie dokumentu „Plan W.”. Każdy Beneficjent pomocy kończy udział w Projekcie poprzez odebranie ww. Planu.

Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są niezbędne do prowadzenia założonych zadań projektowych dla firm, biorących udział w projekcie. W zapisach zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego wyodrębnia się następujące zadania merytoryczne, w ramach których dokonuje się wskazanych zakupów:

Zadanie 1: Kampania promocyjno - informacyjna oraz rekrutacja do projektu.

Założono zakup:

 • usługi wydruku formularzy rekrutacyjnych, plakatów, teczek ofertowych (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń prasowych oraz ogłoszeń w Internecie (stawka VAT 23%).

Zadanie 2: Realizacja 1 edycji szkoleniowej.

Założono zakup:

 • usług szkoleniowych od firmy zewnętrznej (zwolnione na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT);
 • materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (zlecenie wydruku teczek, notesów, długopisów z nadrukiem, skryptów na każde szkolenie; stawka VAT 23%);
 • certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach (stawka VAT 23%);
 • usług cateringowych dla uczestników szkoleń od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%);
 • usług wynajmu sal szkoleniowych, w których odbywają się zajęcia (stawka VAT 23%);
 • nocleg dla uczestników szkoleń (stawka VAT 8%).

Zadanie 3: Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych.

Założono zakup: usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%).

Zadanie 4: Realizacja 2 edycji szkoleniowej.

Założono zakup: usługi realizacji szkoleń (stawka VAT 23%).

Zadanie 5: Indywidualne doradztwo.

Założono zakup: usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%).

Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu. Dodatkowo, każdy dokument księgowy musi być odpowiednio opisany, tzn. wskazywać jednoznacznie, czego dotyczy (np. w przypadku zakupu usług szkoleniowych należy jednoznacznie wskazać datę przeprowadzenia szkolenia, temat szkolenia, ilość uczestników). Wykorzystanie nabytych towarów i usług jest dokumentowane w postaci list obecności na szkoleniach z potwierdzeniem odbioru cateringu i materiałów szkoleniowo - dydaktycznych dokonywanym przez przedstawicieli poszczególnych firm. W odniesieniu do szkoleń prowadzony jest także dziennik zajęć, dokumentujący ilość godzin pracy trenera, w przypadku usługi doradczej prowadzony jest raport z usługi ze wskazaniem liczby godzin pracy doradcy.

Umowa zawierana z firmami zainteresowanymi szkoleniem nie jest więc standardową umową nabycia usług szkoleniowych, a przystąpienia do szkolenia otwartego, które w danym terminie i miejscu Wnioskodawca zdecydował się zorganizować dla osób spełniających określone kryteria dopuszczające do udziału w nim.

Wnioskodawca udziela pomocy de minimis Beneficjentowi pomocy oraz wydaje Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis, na którym znajduje się kwota udzielonej pomocy. Jednocześnie PARP udziela dofinansowania na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Dofinansowanie jakie Wnioskodawca otrzymuje na realizację projektu nie jest formą wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawcę). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (np. najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu, etc). Dotacja nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów. Zatem dofinansowanie, jakie otrzymuje Wnioskodawca na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Pomoc de minimis nie stanowi zapłaty przedsiębiorcy na rzecz Wnioskodawcy (ani jej nie zastępuje), ponieważ nie ma w ramach niniejszego projektu obrotu/sprzedaży, a pomoc ta stanowi jedynie zwrot kosztów Wnioskodawcy poniesionych w związku z realizacją projektu. Stanowisko Wnioskodawcy wynika z analizy analogicznego stanu faktycznego opisanego w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-359/12/WN.

Dofinansowanie w formie de minimis pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty osobowe, koszty marketingu i reklamy, koszty organizacji szkoleń, koszty biura projektu, etc. W związku z tym pozyskana dotacja nie jest przeznaczona jako dopłata do ceny usługi, czy zastąpienie zapłaty za usługę, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu. Dotacja ma charakter zakupowy.

W związku z tym, iż dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis (100% dofinansowania do kosztów realizacji projektu), ostateczny beneficjent nie dokonuje wpłaty żadnego wkładu własnego w związku z uczestnictwem w szkoleniach realizowanych przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wszystkie wydatki związane z zakupem towarów i usług poniesione na realizację projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez firmy będące wykonawcami usług/dostawcami.
 2. Działalność Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
 3. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą/nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jest to zgodne z interpretacją indywidualną nr IBPP1/443-800/14/BM z dn. 4 grudnia 2014 r., w której stwierdza się, iż „... analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów, należy jeszcze raz zauważyć, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.” W przypadku projektu „E.” nie występuje bezsporny i oczywisty związek pomiędzy zakupem towarów i usług a ich wykorzystywaniem do czynności opodatkowanych.
 4. Usługi szkoleniowo - doradcze świadczone przez Wnioskodawcę nieodpłatnie dla firm biorących udział w projekcie obejmują niżej wymienione składowe odpowiednio zwolnione bądź opodatkowane podatkiem VAT :
  • usługa szkoleniowa (trenerzy) zakupiona od firmy zewnętrznej (wydatek zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l, pkt 29 lit. c ustawy o VAT);
  • usługa doradcza zakupiona od firmy zewnętrznej (stawka 23% VAT);
  • usługa cateringowa dla uczestników szkoleń zakupiona od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%);
  • usług wynajmu sal szkoleniowych, w których odbywają się zajęcia (stawka VAT 23%);
  • nocleg dla uczestników szkoleń (stawka VAT 8%);
  • usługa realizacji szkoleń (stawka 23% VAT).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania i odzyskania podatku naliczonego od kosztów zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z realizowanymi w ramach projektu działaniami opisanymi powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu. Firmy uczestniczące w szkoleniach otrzymają 100% dofinansowania na udział w szkoleniu. Firma Wnioskodawcy nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie będzie wystawiać faktur za usługi szkoleniowe bądź wkład własny (wkład własny nie występuje w projekcie), nie będzie zatem obrotu w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia zakupów towarów i usług związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych, bowiem w tym zakresie nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., ustawodawca w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), określił przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Z kolei w rozdziale 5 ww. rozporządzenia w § 8 ust. 3 i 4 określony został katalog środków stanowiących ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 1 września 1998 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność w zakresie usług księgowo-rachunkowych.

Wnioskodawca w 2013 r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu szkoleniowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 240 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie poprzez wzrost wiedzy i kompetencji u minimum 432 pracowników i właścicieli tych firm, dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu w zakresie konkretnych ekorozwiązań. Projekt realizowany jest w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie.

Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie szkoleniowo-doradcze, w skład, którego wchodzą: szkolenie wyjazdowe – wstępne pn. „E.”; indywidualne doradztwo służące analizie szczegółowych potrzeb danej firmy w zakresie rozwiązań proekologicznych; szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa; indywidualne doradztwo, które ma na celu opracowanie lub zaktualizowanie planu wdrożenia konkretnych działań proekologicznych.

Wyodrębnia się następujące zadania merytoryczne, w ramach których dokonuje się wskazanych zakupów:

Zadanie 1: Kampania promocyjno - informacyjna oraz rekrutacja do projektu.

Założono zakup:

 • usługi wydruku formularzy rekrutacyjnych, plakatów, teczek ofertowych (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń prasowych oraz ogłoszeń w Internecie (stawka VAT 23%).

Zadanie 2: Realizacja 1 edycji szkoleniowej.

Założono zakup:

 • usług szkoleniowych od firmy zewnętrznej (zwolnione na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT);
 • materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (zlecenie wydruku teczek, notesów, długopisów z nadrukiem, skryptów na każde szkolenie; stawka VAT 23%);
 • certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach (stawka VAT 23%);
 • usług cateringowych dla uczestników szkoleń od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%);
 • usług wynajmu sal szkoleniowych, w których odbywają się zajęcia (stawka VAT 23%);
 • nocleg dla uczestników szkoleń (stawka VAT 8%).

Zadanie 3: Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych.

Założono zakup: usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%).

Zadanie 4: Realizacja 2 edycji szkoleniowej.

Założono zakup: usługi realizacji szkoleń (stawka VAT 23%).

Zadanie 5: Indywidualne doradztwo.

Założono zakup: usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%).

Wszystkie wydatki związane z zakupem towarów i usług poniesione na realizację projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę przez firmy będące wykonawcami usług/dostawcami.

Działalność Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą/nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w przypadku projektu „E.” nie występuje bezsporny i oczywisty związek pomiędzy zakupem towarów i usług a ich wykorzystywaniem do czynności opodatkowanych).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania i odzyskania podatku naliczonego od kosztów zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z realizowanymi w ramach projektu działaniami.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację przedmiotowego projektu szkoleniowego – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.

Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to jak wskazał Wnioskodawca, poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot tego podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń realizowanych w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż jak wynika z przedstawionego we wniosku pytania i stanowiska w sprawie, Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy ma możliwość odliczania i odzyskania podatku naliczonego od kosztów zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z realizowanymi w ramach projektu działaniami.

W związku z tym jako element przedstawionego stanu faktycznego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą/nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy też zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. organ nie jest nimi związany, zwłaszcza że zapadły na tle innych stanów faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.