IBPP1/4512-170/15/MG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie.
IBPP1/4512-170/15/MGinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 13 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionych usług i towarów w ramach realizacji projektu pn. „P.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

zakresie otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionych usług i towarów w ramach realizacji projektu pn. „P.”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 13 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 maja 2015 r. nr IBPP1/4512-170/15/MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wykonuje tylko działalność statutową w zakresie rozwoju kultury fizycznej i inną wykazaną w statucie organizacji. Nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - objętego PROW na lata 2007-2013, na operacje z zakresu Małych Projektów.

W dniu 13 lutego 2015 r. Stowarzyszenie w ramach ww. działania zawarło umowę z Samorządem Województwa na realizację operacji pn. „P.”. W ramach operacji zostaną zakupione trybuny boiskowe. Wyżej wymienione dostawy towarów będą dokumentowane fakturami VAT. Zakupione towary w żaden sposób nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności odpłatnych. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu. Wstęp na wszystkie imprezy i rozgrywki jest wolny. Wszystkie prace porządkowe związane z przygotowaniem boiska będą wykonane w ramach pracy własnej, udokumentowanej we wniosku. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy o VAT oraz żadnej innej działalności wymienionej w pozostałych artykułach działu III ustawy.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca nie będzie oprócz wyżej wymienionych trybun dokonywał zakupów żadnych innych towarów i usług.

Zakupione towary w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na Stowarzyszenie.

Wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT jest konieczne z uwagi na obowiązek dołączenia jej do wniosku o płatność składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa - instytucji dofinansowującej projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca może dostać zwrot podatku VAT od zakupionych usług i towarów w ramach realizowanego projektu pn. „P.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie może dostać zwrotu podatku VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 88 ust. 4 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

W tym miejscu należy również wyjaśnić, że przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Stowarzyszenie wykonuje tylko działalność statutową w zakresie rozwoju kultury fizycznej i inną wykazaną w statucie organizacji. Nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - objętego PROW na lata 2007-2013, na operacje z zakresu Małych Projektów.

W dniu 13 lutego 2015 r. Stowarzyszenie w ramach ww. działania zawarło umowę z Samorządem Województwa na realizację operacji pn. „P.” W ramach operacji zostaną zakupione trybuny boiskowe. Wyżej wymienione dostawy towarów będą dokumentowane fakturami VAT. Zakupione towary w żaden sposób nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności odpłatnych. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Zakupione towary w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano wyżej warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „P.” nie został spełniony, ponieważ nabyte towary nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT-7, a zatem nabyte towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie może dostać zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „P.”, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że towary nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-397/15/RSz | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP2/4512-152/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-170/15/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.