IBPP1/4512-152/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „E.”. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców LGD X. poprzez organizację warsztatów kawaleryjskich oraz zachowania dziedzictwa kulturowego przy zakupie mundurów historycznych i kompletu szachów.

Projekt zostanie zrealizowany w jednym etapie. Zakupione mundury i komplet szachów zostaną wprowadzone do ewidencji ilościowej.

Poświadczeniem nabycia towarów będą faktury wystawione na Stowarzyszenie.

Projekt realizowany jest w ramach Małych projektów Osi Leader PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zakupione mundury historyczne i komplety szachowe nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt będzie zrealizowany w marcu 2015 roku.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji ww. projektu, Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych dochodów a działalność związana z jego realizacją nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność końcową na etapie refundacji części kosztów w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „E.”. Ponadto Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w ewidencji Urzędu Skarbowego jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym dla Stowarzyszenia w projektach realizowanych ze środków PROW 2007-2013 Osi Leader Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca realizuje projekt polegający na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów. Projekt realizowany jest w ramach Małych projektów Osi Leader PROW 2007-2013, a jego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców LGD. Projekt zostanie zrealizowany w marcu 2015 roku, w jednym etapie.

Poświadczeniem nabycia towarów będą faktury wystawione na Stowarzyszenie.

Zakupione mundury historyczne i komplety szachowe nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca w wyniku realizacji ww. projektu nie osiągnie żadnych dochodów a działalność związana z jego realizacją nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na organizacji edukacyjnych warsztatów kawaleryjskich wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „E.”, uznano za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego i wykorzystywania nabytych towarów do czynności opodatkowanych) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.