IBPP1/4512-142/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu tj. brak związku wydatków ze sprzedażą opodatkowaną, pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
IBPP1/4512-142/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. brak prawa do odliczenia
 3. dofinansowanie
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) oraz pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) oraz pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „.....”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W 2014 r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu szkoleniowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie ... (zwanym dalej: Poddziałaniem 8.1.1 PO KL).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 60 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie ... w następujących branżach: Technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego (kody PKD: F.41, F.42, F.43); technologia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii (Sekcja D). Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.

Realizacja projektu możliwa jest na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wnioskodawcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w K. Załącznikiem do umowy jest wniosek aplikacyjny zawierający opis projektu oraz budżet działań. Otrzymane dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego. Dofinansowanie wypłacane będzie w formie zaliczki, którą następnie Wnioskodawca będzie wydatkował na pokrycie kosztów realizacji projektu. Podstawą wypłaty kolejnej transzy zaliczki, będzie rozliczenie przez Wnioskodawcę co najmniej 70% uprzednio otrzymanych transz zaliczki.

Dane przedsiębiorstwo, aby móc skierować na szkolenie swojego pracownika musi uprzednio podpisać umowę szkoleniową z Wnioskodawcą oraz przedłożyć zaświadczenia potwierdzające, że nie przekroczy limitu pomocy de minimis. W projekcie nie będzie wnoszony wkład własny, jak to ma miejsce w wielu projektach szkoleniowych, w których występuje pomoc publiczna – w tym przypadku uczestnik otrzymuje dofinansowanie na pełną wartość szkolenia, w postaci pomocy de minimis. Udział danej firmy w projekcie jest więc bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz.1598) w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie.

Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie szkoleniowo - doradcze, w skład, którego wchodzą:

 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w 6/10/12 - dniowym cyklu szkoleniowym (w zależności od wyboru Uczestnika), na który składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes) oraz dydaktycznych (wydruki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad),
 • usługa doradcza związana z wzmocnieniem wiedzy uzyskanej na szkoleniu przez uczestnika w dziedzinie nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska, zarządzania firmą i personelem, marketingu w branży budowlanej.

Konkretnie w zapisach wniosku aplikacyjnego wyodrębnia się następujące zadania:

Zadanie 1:

Rekrutacja i promocja projektu. Promocja odbywa się za pośrednictwem ogłoszeń w prasie, radiu oraz indywidualnych spotkaniach itp.

Zadanie 2:

Badanie potrzeb szkoleniowych firmy. Indywidualne spotkania mające na celu określenie predyspozycji oraz możliwości techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zadanie 3:

 1. Szkolenie z I moduł. Szkolenie z zakresu zarządzania firmą i personelem. Szkolenie dla osób które będą miały predyspozycje do zarządzania oraz posiadają luki kompetencji w tym temacie.
 2. Szkolenie z II moduł. Marketing w branży budowlanej. Szkolenie dla osób które posiadają luki kompetencji w tym temacie.
 3. Szkolenie z III moduł. Nowoczesne technologie dla ochrony środowiska. Szkolenie dla osób które posiadają luki kompetencji w tym temacie.

Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w oparciu o ankiety badania potrzeb szkoleniowych (zadanie 2), które prowadzone będzie w trakcie rekrutacji. Określony zostanie również system szkoleń (weekendowy, w tygodniu itp.).

Zadanie 4:

Każda firma, po szkoleniu będzie miała do dyspozycji 5h doradztwa indywidualne lub grupowe w zależności od potrzeb - wskazanych po szkoleniu. Przewiduje się średnio 5 godz. doradztwa/firma. Doradca będzie mógł odpowiedzieć na szczegółowe pytania, określić możliwości przedsiębiorstwa oraz opracowanie planu itp. Z każdego przeprowadzonego doradztwa powstaje raport podpisany przez obie strony.

Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są niezbędne do realizacji założonych zadań projektowych oraz realizacji usługi szkoleniowo - doradczej dla firm, biorących udział w projekcie.

Wnioskodawca dokonuje więc:

 • zakupu usługi wydruku formularzy rekrutacyjnych (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług szkoleniowych od firmy zewnętrznej (zwolnione na podstawie art. 43; ust.1. pkt 29 lit. c ustawy o VAT);
 • zakupu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych - (zlecenie wydruku teczek, notesów, długopisów z nadrukiem, skryptów na każde szkolenie) (stawka VAT 23%);
 • zakupu certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług cateringowych dla uczestników szkoleń od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%);
 • usługa wynajmu sal szkoleniowych, w których odbywają się zajęcia (stawka 23%).

Dodatkowo, w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu i jego promocją przeprowadzono kampanię informacyjno - marketingową polegająca na nabyciu:

 • plakatów i ulotek/folderów zawierających informację o projekcie i firmie Wnioskodawcy (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń radiowych (stawka VAT 23%),
 • usługa zamieszczenia banneru pozycjonowanego dot. promocji projektu (stawka 23%).

Ponadto w celach informacyjno-promocyjnych utworzono stronę internetową projektu (stawka 23%).

Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu. Dodatkowo, każdy dokument księgowy musi być odpowiednio opisany, tzn. wskazywać jednoznacznie, czego dotyczy (np. w przypadku zakupu usług szkoleniowych należy jednoznacznie wskazać datę przeprowadzenia szkolenia, temat szkolenia, ilość uczestników). Wykorzystanie nabytych towarów i usług jest dokumentowane w postaci list obecności na szkoleniach z potwierdzeniem odbioru cateringu i materiałów szkoleniowo - dydaktycznych dokonywanym przez przedstawicieli poszczególnych firm. W odniesieniu do szkoleń prowadzony jest także dziennik zajęć, dokumentujący ilość godzin pracy trenera, w przypadku usługi doradczej prowadzony jest raport z usługi ze wskazaniem liczby godzin pracy doradcy wraz z listą obecności na doradztwie.

Umowa zawierana z firmami zainteresowanymi szkoleniem nie jest więc standardową umową nabycia usług szkoleniowych, a przystąpienia do szkolenia otwartego, które w danym terminie i miejscu Wnioskodawca zdecydował się zorganizować dla osób spełniających określone kryteria dopuszczające do udziału w nim.

Wnioskodawca udziela pomocy de minimis Beneficjentowi pomocy oraz wydaje Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis, na którym znajduje się kwota udzielonej pomocy. Jednocześnie WUP udziela dofinansowania na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Dofinansowanie jakie Wnioskodawca otrzymuje na realizację projektu nie jest formą wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawcę). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (np. najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu, etc). Dotacja nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów. Zatem dofinansowanie, jakie otrzymuje Wnioskodawca na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Pomoc de minimis nie stanowi zapłaty przedsiębiorcy na rzecz Wnioskodawcy (ani jej nie zastępuje), ponieważ nie ma w ramach niniejszego projektu obrotu/sprzedaży, a pomoc ta stanowi jedynie zwrot kosztów Wnioskodawcy poniesionych w związku z realizacją projektu. Stanowisko Wnioskodawcy wynika z analizy analogicznego stanu faktycznego opisanego w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-359/12/WN.

Dofinansowanie w formie de minimis pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty osobowe, koszty marketingu i reklamy, koszty organizacji szkoleń, koszty biura projektu, etc. W związku z tym pozyskana dotacja nie jest przeznaczona jako dopłata do ceny usługi, czy zastąpienie zapłaty za usługę, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu. Dotacja ma charakter zakupowy.

W związku z tym, iż dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis (100% dofinansowania do kosztów realizacji projektu), ostateczny beneficjent nie dokonuje wpłaty żadnego wkładu własnego w związku z uczestnictwem w szkoleniach realizowanych przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) Wnioskodawca podał, że:

 1. Projekt nazywa się ;, ...”.
 2. Dokumenty, na podstawie których są udokumentowane wydatki wystawiane są na Wnioskodawcę tj. :
  • faktury VAT,
  • noty księgowe.
 3. Wydanie interpretacji indywidualnej ma dotyczyć tylko i wyłącznie możliwości odliczenia podatku naliczonego a nie stawki VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) Wnioskodawca podał, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z realizacją wyżej wspomnianego projektu według opinii Wnioskodawcy nie służą i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 9 marca 2015 r. – data wpływu 11 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca może odliczać podatek VAT naliczony od kosztów zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z realizowanymi w ramach projektu działaniami opisanymi powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy, firmie nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu. Firmy uczestniczące w szkoleniach otrzymają 100% dofinansowania na udział w szkoleniu. Firma nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie będzie wystawiać faktur za usługi szkoleniowe bądź wkład własny (wkład własny nie występuje w projekcie), nie będzie zatem obrotu w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia zakupów towarów i usług związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych, bowiem w tym zakresie nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W 2014 r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu szkoleniowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „...”. Otrzymane dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 60 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie śląskim w następujących branżach: Technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego (kody PKD: F.41, F.42, F.43); technologia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii (Sekcja D). Projekt realizowany jest w okresie stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z realizacją wyżej wspomnianego projektu według opinii Wnioskodawcy nie służą i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są niezbędne do realizacji założonych zadań projektowych oraz realizacji usługi szkoleniowo - doradczej dla firm, biorących udział w projekcie. Dokumenty (faktury, noty księgowe), na podstawie których są udokumentowane wydatki, wystawiane są na Wnioskodawcę.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn. „..” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanego przez Wnioskodawcę szkolenia pn. „...”, bowiem Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z 9 marca 2015 r. wskazał, że wydanie interpretacji indywidualnej ma dotyczyć tylko i wyłącznie możliwości odliczenia podatku naliczonego a nie stawki VAT. W związku z tym jako element przedstawionego stanu faktycznego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że wydatki związane z realizacją ww. szkolenia pn. „ ...” nie służą i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i kwestia stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, bądź zmiany stanu prawnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż analiza załącznika dołączonego do uzupełnienia wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.