IBPP1/4512-131/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy
IBPP1/4512-131/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia od podatku
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 15 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 15 maja 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 30 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, utworzoną na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 roku o utworzeniu Wnioskodawcy. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Podstawowymi zadaniami Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą są:

 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • promowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdzie występuje sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, sprzedaż opodatkowana oraz sprzedaż zwolniona z opodatkowania.

Wnioskodawca realizuje projekt pt. „...”. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawiązanego przez:

Wnioskodawca - Lider projektu,

Uczelnia,

Zakład E.,

A.Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 938 812 zł, w tym: dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 2 791 497 zł, wkład własny przedsiębiorstw E. oraz A.: 1 147 315 zł.

Projekt dotyczy opracowania i wykonania układu mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania. Względem rozwiązań tradycyjnych układ zapewni znaczne zmniejszenie zużycia energii i wyższą wydajność technologiczną dzięki możliwości kształtowania granulacji produktu. Zostaną opracowane urządzenia dozujące nadawę i mielniki oraz klasyfikujące produkt dla pracy w układzie z recyklem. Całość zostanie wyposażona w system kontrolno-pomiarowy z prototypowymi układami oceny jakości mielenia i stanu pracy młyna. Bezpośrednie sterowanie układem w sterownikach przemysłowych będzie wsparte algorytmami optymalizacji, uruchamianymi w nadrzędnym systemie sterowania. Będą prowadzone badania przemysłowe - prace naukowe, konstrukcyjne i eksperymentalne. Układ mielenia zostanie przebadany w kontekście różnych technologii i potrzeb potencjalnych odbiorców. Wykonawcy planują dokonać komercjalizacji efektów projektu po jego zakończeniu oraz udoskonalać opracowane rozwiązanie. Dołączonych do wniosku siedem listów intencyjnych z różnych branż przemysłu potwierdza atrakcyjność proponowanego rozwiązania w ich procesie produkcyjnym, pomoc przy realizacji projektu oraz chęć wdrożenia. W trakcie trwania projektu Wykonawcy zakładają złożenie kilku zgłoszeń patentowych. Zakupiona aparatura i materiały będą w trakcie i po zakończeniu projektu wykorzystywane w dydaktyce.

Wykonawcy podjęli decyzję o zawiązaniu konsorcjum i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych mając na myśli chęć wdrożenia efektów projektu i ich komercjalizację. Precyzyjnie zdefiniowali potencjał aplikacyjny, a także załączyli do wniosku siedem listów intencyjnych uzyskanych od przedstawicieli różnych branż przemysłu potwierdzających atrakcyjność proponowanego rozwiązania w ich procesie produkcyjnym, pomoc przy realizacji projektu oraz deklaracje wdrożenia. Opracowywane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle przetwórstwa rud miedzi, przy produkcji materiałów budowlanych, przy produkcji farb i lakierów, w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle kosmetycznym i wielu innych. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej wykonawcy mają nadzieję znaleźć również odbiorców za granicą. Obecnie technologia mielenia wykorzystująca młyn elektromagnetyczny jest mało znana, a brak odpowiedniego układu sterowania nie zapewnia osiągnięcia określonych właściwości produktu i uniemożliwia jej wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu.

Po zakończeniu realizacji projektu wykonawcy zamierzają również dalej rozwijać opracowane technologie, udoskonalać je i dostosowywać do wymagań potencjalnych odbiorców odnośnie parametrów mielonego lub mieszanego w młynie surowca. We wniosku o dofinansowanie wykonawcy przedstawili również plany dotyczące sprzedaży opracowanych układów mielenia w pierwszych kilku latach po zakończeniu realizacji projektu i przewidywane efekty ekonomiczne. Realizacja projektu i dostęp do aparatury oraz materiałów zakupionych w ramach projektu, oprócz uzyskania efektu mającego realne szanse na komercjalizację, wpłynie pozytywnie na wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji kadry naukowej zaangażowanych w nim członków konsorcjum - Wnioskodawcy oraz Uczelni.

Wymiernym tego efektem będą bezpośrednio związane z tematem projektu trzy przewody doktorskie, zrealizowane prace będą stanowiły zasadniczy element dorobku w dwóch przewodach habilitacyjnych, planuje się publikację wyników prac nad projektem w międzynarodowych czasopismach naukowych i branżowych oraz ich prezentację na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Prowadzone badania znajdą również swój wyraz w dydaktyce. Włączeni zostaną w nie studenci w ramach projektów z różnych przedmiotów. Powstaną także co najmniej trzy prace magisterskie oraz odbywać się będą praktyki studenckie. Wykonawcy założyli także zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym kilku zgłoszeń patentowych dotyczących opracowanych rozwiązań. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie również na rozwój kilku dyscyplin naukowych, których projekt dotyczy - automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji. W szczególności nastąpi rozwój następujących obszarów: metody sterowania złożonymi procesami technologicznymi, przetwarzanie sygnałów, elementy i systemy pomiarowe dla układów mielenia surowców mineralnych i pokrewnych, technologie produkcyjne w różnych dziedzinach przemysłu, gdzie wykorzystuje się mielenie drobnoziarniste, urządzenia elektro-energetyczne.

Dysponentem zarządzającym prawami do wykorzystania wyników projektu będą partnerzy konsorcjum proporcjonalnie do wniesionego przez nich w projekt wkładu (finansowego i/lub intelektualnego). Wg umowy konsorcjum zostanie to uregulowane odrębnymi umowami w późniejszym okresie.

Aparatura i środki nietrwałe zakupiona w projekcie nie będą sprzedawane, ani nie będą z jej wykorzystaniem wykonywane usługi dla podmiotów zewnętrznych. W oparciu o aparaturę zostaną jednak opracowane rozwiązania (algorytmy i metody), które według założenia będą służyły do wytwarzania przez partnerów przemysłowych układów mielenia podlegających sprzedaży już po zakończeniu projektu. Wynagrodzenia członków konsorcjum będą służyły opracowaniu algorytmów i metod, które według założenia będą po zakończeniu projektu rozwijane, udoskonalane i wykorzystywane do wytwarzania nowoczesnych układów mielenia podlegających sprzedaży. Wszystkie inne wydatki rozliczane w ramach projektu, w tym udział w konferencjach i inne delegacje oraz usługi obce będą bezpośrednio związane i będą służyły realizacji projektu i osiągnięciu założonych efektów.

Reasumując, wykonawcy deklarują wolę komercjalizacji efektów projektu po jego zakończeniu oraz mają podstawy zakładać realność tych zamierzeń w przypadku uzyskania atrakcyjnego rozwiązania o spodziewanych własnościach. Zakładają ponadto dokonanie kilku zgłoszeń patentowych. Projekt i dokonane w nim wydatki będą jednak również służyły rozwojowi naukowemu oraz będą wykorzystywane w dydaktyce. Na tej podstawie zdaniem Lidera projektu, w stosunku do wydatków Wnioskodawcy ma zastosowanie rozliczanie podatku VAT według struktury. W projekcie nie można wyróżnić zadań, które byłyby wyłącznie związane z opracowaniem rozwiązań podlegających komercjalizacji, a nie służyły rozwojowi naukowemu i w dydaktyce lub odwrotnie.

W uzupełnieniu wniosku, który wpłynął do tut. organu 15 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Konkurs ogłosił Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje Program Badań na podstawie:
  1. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, ze zm.), (dalej „Ustawa o zasadach finansowania nauki”);
  2. art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 178, poz. 1200);
  4. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 21,5 poz. 1411, ze zm.), (dalej „Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej”).
 2. Wnioskodawca nie ma zleceniodawcy, dla którego wykonuje projekt. Projekt jest realizowany z własnej inicjatywy Wnioskodawcy i Partnerów: Uczelni; firmy E.; firmy A. sp. z o.o., pomiędzy którymi zawarta została umowa konsorcjum w celu przygotowania i wystąpienia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Badań Stosowanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a w późniejszym czasie, po otrzymaniu dofinansowania, w celu wspólnej działalności badawczo-rozwojowej dla wykonania zadań w projekcie. Wnioskodawca jest liderem tego konsorcjum, w imieniu którego, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania, podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu.
 3. Umowa konsorcjum została podpisana 27 stycznia 2014 r., a następnie aneksowana w dniach 17 lutego 2015 r. oraz 7 kwietnia 2015 r. Przedmiotem działalności Konsorcjum jest działalność badawczo-rozwojowa podjęta w celu wykonania zadań w projekcie pt.: „...”.
  Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Lidera Konsorcjum stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań na rzecz projektu. Łączny budżet projektu składa się z dofinansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wkładu własnego Partnerów Przemysłowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazuje w transzach dofinasowanie w wysokości zgodnej z Harmonogramem realizacji projektu na konto bankowe Lidera Projektu. Lider niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni) przekazuje środki finansowe na rachunki bankowe Partnerów zgodnie z budżetem projektu. Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, strony umowy stosują się do aktualnych Wytycznych NCBiR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach udzielonego dofinansowania. Lider odpowiada za zarządzanie finansowe Projektem oraz jest odpowiedzialny za wszystkie decyzje związane z przekazywaniem Partnerom środków finansowych na realizację ich zadań przewidzianych w Projekcie. Partnerzy zobowiązani są do przesyłania do Lidera do 20 dnia każdego miesiąca w wersji elektronicznej zbiorczych zestawień wydatków za miesiąc poprzedni wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych wskazanych w zestawieniu oraz wyciągiem z konta bankowego potwierdzającego operacje finansowe w danym miesiącu (wersje papierowe). Ponadto, zgodnie z wymaganiami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w czasie trwania projektu Konsorcjum zobowiązane jest do składania do NCBiR raportów rocznych, raportu końcowego, raportu z wykorzystania wyników projektu, raportu ex-post. Lider odpowiedzialny jest również za prawidłowy przebieg całego projektu.
 4. Strony umowy - Partnerzy konsorcjum - zobowiązali się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie precyzuje zakres czynności. Zakres merytoryczny projektu podzielony jest na 5 zadań.
  Firma E. jest producentem młynów elektromagnetycznych, a jej pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie konstrukcji i budowy urządzeń elektroenergetycznych. Jednak sam młyn, pozbawiony osprzętu wykonawczego i kontrolno-pomiarowego, a także odpowiedniego systemu sterowania nie może być zastosowany w złożonych i wymagających stałego utrzymywania pożądanych parametrów procesach mielenia. Definiując cel projektu wskazano na konieczność przeprowadzenia badań przemysłowych układu mielenia w kontekście zapewnienia wymagań technologicznych i energochłonności dzięki układowi kontrolno-pomiarowemu i sterowania. W ich rezultacie producent będzie dysponował danymi określającymi możliwości przetwórcze układu, w odniesieniu do różnych wielkości komory roboczej (problem skalowania) oraz różnych zastosowań i mielonych materiałów (aspekty technologiczne). Spodziewana wysoka efektywność technologiczna i niska energochłonność w możliwie najbardziej różnorodnych zastosowaniach przemysłowych będzie stanowić dla ww. firmy podstawę konkurencyjności produkowanego przez nią, kompletnego produktu rynkowego. Po zakończeniu projektu, doświadczenia i wyniki jego realizacji oraz planowana dalsza współpraca z pozostałymi członkami konsorcjum pozwolą firmie E. na stałe rozwijanie układu mielenia z młynem elektromagnetycznym.
  Firma A. specjalizuje się w budowie i uruchamianiu układów automatyki i systemów sterowania głównie w przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi, w przemyśle maszynowym oraz samochodowym. Pracownicy ww. firmy mają wieloletnią praktykę projektowania układów automatyki dla przemysłu energetycznego, w procesach obróbki cieplnej, w produkcji chemii budowlanej i w obiektach hydrotechnicznych. Zwiększona konkurencja na rynku dostawców podobnych usług, skłania firmę do podejmowania zadań trudniejszych, gdzie wiedza techniczna wymaga wsparcia wiedzą akademicką i gdzie współpraca ze specjalistami - jak w tym przypadku z Wnioskodawcy i Uczelni - owocuje rozwiązaniami unikatowymi. Cele projektu związane z wyposażeniem młyna elektromagnetycznego w układy kontrolno-pomiarowe oraz elementy wykonawcze systemu sterującego będą zrealizowane głównie przez firmę A., ale oprogramowanie, algorytmy sterowania i optymalizacji będą zadaniem specjalistów Wnioskodawcy we współpracy z Uczelnią. Następnie całość układu będzie testowana na młynie elektromagnetycznym we współpracy z firmą E. Współpraca wszystkich członków konsorcjum będzie dla firmy A. okazją rozwoju, a w szczególności podniesienia poziomu „know-how” w odniesieniu do systemów mielenia i mieszania.
  Po zakończeniu realizacji projektu wykonawcy zamierzają dalej rozwijać opracowane technologie, udoskonalać je i dostosowywać do wymagań potencjalnych odbiorców odnośnie parametrów mielonego lub mieszanego w młynie surowca. We wniosku o dofinansowanie wykonawcy przedstawili również ogólne plany dotyczące sprzedaży opracowanych układów mielenia w pierwszych kilku latach po zakończeniu realizacji projektu i przewidywane efekty ekonomiczne.
 5. W ramach projektu wyróżnia się 5 zadań, zarówno Wnioskodawca (Lider), jak i Partnerzy realizują dane zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Zadanie nr 1 „Opracowanie i instalacja układu transportu materiału mielonego wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi” realizują wszystkie strony konsorcjum. Zadanie nr 2 „Opracowanie i wdrożenie algorytmów bezpośredniego i nadrzędnego sterowania pracą układu mielenia” realizuje tylko Wnioskodawca. Jednak zadanie to jest wykonywane w dużej mierze równolegle z zadaniem nr 1 i zadaniem nr 3, które zapewniają przygotowanie odpowiedniej aparatury i technologii przez pozostałych członków konsorcjum.Zadanie nr 3 „Opracowanie i wdrożenie algorytmów optymalizacji pracy układu mielenia” realizują Wnioskodawca, Uczelnia oraz firma A.
  Zadanie nr 4 „Badania układu mielenia z młynem elektromagnetycznym w kontekście wymagań jakościowych różnych technologii przemysłowych” realizuje tylko Uczelnia.Zadanie nr 5 „Badania wpływu skalowania parametrów fizycznych młyna elektromagnetycznego na jego efektywność” realizują Wnioskodawca, firma E. oraz Firma A.
  Mimo, iż nie wszyscy partnerzy realizują wszystkie zadania, to jednak w każdym momencie realizacji projektu, co najmniej dwa zadania przebiegają równolegle. W konsekwencji, w każdym momencie zaangażowane są wszystkie strony konsorcjum. Wynika to z faktu, że zadania są zdefiniowane problemowo, natomiast instalacje oraz wyniki uzyskane w poszczególnych zadaniach wykorzystywane są w kolejnych.
  Adekwatność podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę, Uczelnię, firmę E. i A. wynika wprost z celów projektu oraz kompetencji poszczególnych członków konsorcjum. Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń specjalistów z tych jednostek naukowych i przedsiębiorstw w ich specyficznych dziedzinach, opisanych w skrócie w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 6. Umowę o wykonanie i finansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w imieniu całego Konsorcjum podpisał Wnioskodawca. Dofinansowanie NCBiR w wysokości przeznaczonej na prace całego Konsorcjum otrzymuje na wyodrębnione konto bankowe Wnioskodawca (Lider projektu), który niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni) przekazuje środki finansowe na rachunki bankowe Partnerów.
  Środki finansowe przekazywane przez Lidera Partnerom przemysłowym stanowią dofinansowanie ponoszonych przez nich kosztów w postaci wkładu własnego w związku z wykonaniem zadań na rzecz projektu. Wysokość wkładu własnego określona jest w umowie o finansowanie projektu zawartej z NCBiR. W przypadku Wnioskodawcy oraz Uczelni otrzymane środki stanowią pełne finansowanie ponoszonych przez nie kosztów w związku z wykonaniem zadań na rzecz projektu. Dofinansowanie otrzymywane z NCBIR przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektu. Członkowie Konsorcjum nie będą sprzedawali towarów, ani świadczyli usług na rzecz NCBIR. Dofinansowanie nie stanowi zapłaty ze strony NCBIR na rzecz Członków Konsorcjum.
 7. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „Jakie towary bądź jakie usługi zostaną wytworzone w wyniku realizowanego projektu...” Wnioskodawca wskazał, że zostaną opracowane rozwiązania (algorytmy i metody), które będą służyły do wytwarzania układów mielenia podlegających sprzedaży po zakończeniu projektu oraz ich dalszego rozwoju. Powstaną laboratoryjne innowacyjne instalacje układów mielenia, które będą traktowane także jako demonstratory technologii wykorzystywane po zakończeniu projektu do prezentacji potencjalnym kontrahentom i zwiększające szansę na komercjalizację. Realizacja projektu i dostęp do aparatury oraz materiałów zakupionych w ramach projektu, oprócz uzyskania efektu mającego realne szanse na komercjalizację, wpłynie pozytywnie na wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji kadry naukowej zaangażowanych w nim członków konsorcjum – Wnioskodawcy oraz Uczelni. Wymiernym tego efektem będą bezpośrednio związane z tematem projektu trzy przewody doktorskie, zrealizowane prace będą stanowiły zasadniczy element dorobku w dwóch przewodach habilitacyjnych, planuje się publikację wyników prac nad projektem w międzynarodowych czasopismach naukowych i branżowych oraz ich prezentację na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Prowadzone badania znajdą również swój wyraz w dydaktyce. Włączeni zostaną w nie studenci w ramach projektów z różnych przedmiotów. Powstaną także co najmniej trzy prace magisterskie oraz odbywać się będą praktyki studenckie. Wykonawcy założyli także zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym kilku zgłoszeń patentowych dotyczących opracowanych rozwiązań. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie również na rozwój kilku dyscyplin naukowych, których projekt dotyczy - automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji. W szczególności nastąpi rozwój następujących obszarów: metody sterowania złożonymi procesami technologicznymi, przetwarzanie sygnałów, elementy i systemy pomiarowe dla układów mielenia surowców mineralnych i pokrewnych, technologie produkcyjne w różnych dziedzinach przemysłu, gdzie wykorzystuje się mielenie drobnoziarniste, urządzenia elektro-energetyczne.
 8. Zgodnie z umową konsorcjum, majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu należą do Członków Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego przez nich w projekt wkładu (finansowego i/lub intelektualnego). Podział wyżej wymienionych praw, możliwości i sposoby ich przenoszenia oraz zasady udziału współuprawnionych w uzyskiwanych z nich korzyściach będą przedmiotem odrębnych umów zawartych pomiędzy uprawnionymi Członkami Konsorcjum.
 9. Innowacyjny układ mielenia powstanie dzięki pracy wszystkich członków konsorcjum. Szczególnym jego elementem będą instalacje, do których projektu przyczynią się wszyscy partnerzy konsorcjum. Jedna z nich będzie umieszczona w laboratorium Wnioskodawcy. Wykonawcy ze strony Wnioskodawcy prowadzili będą na niej badania w pierwszej części projektu. Następnie będą prowadzili badania również na instalacjach, które zostaną zbudowane w firmie E. Wynikiem bezpośredniej pracy wykonawców Wnioskodawcy będą algorytmy i metody pomiarowe, analizy sygnałów oraz sterowania. Wytworzą oni publikacje naukowe oraz wnioski patentowe (wspólnie z partnerami). Powiększony zostanie dorobek naukowy oraz prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. Powstanie know-how. Wnioskodawca gotowy będzie do odpłatnego udostępnienia licencji w przypadku uzyskania ochrony patentowej oraz sprzedaży odpłatnej powstałych rozwiązań.
  Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu należą do Członków Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego przez nich w projekt wkładu (finansowego i/lub intelektualnego). Podział wyżej wymienionych praw, możliwości i sposoby ich przenoszenia oraz zasady udziału współuprawnionych w uzyskiwanych z nich korzyściach będą przedmiotem odrębnych umów zawartych pomiędzy uprawnionymi Członkami Konsorcjum.
 10. Partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni za realizację prac w ramach poszczególnych zadań, w których występują zgodnie ze swoim doświadczeniem i kompetencjami. Każdy z partnerów przyczyni się do opracowania instalacji, które następnie będą złożone w laboratorium Wnioskodawcy i w firmie E. Ponadto, wykonawcy z Uczelni odpowiedzialni będą przede wszystkim za: sformułowanie problemu optymalizacji pod kątem wymagań produktowych oraz energetycznych, dobór optymalnych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych układu mielenia i klasyfikacji do właściwości nadawy i jakości produktów rozdrabniania; ocenę właściwości produktów procesu mielenia dla wymagań technologicznych procesów przeróbki oraz ich zastosowań przemysłowych; ocenę przydatności układu mielenia i klasyfikacji dla rozdrabniania różnych surowców mineralnych; badania procesu mielenia rudy miedzi w warunkach przemysłowych w instalacji pilotażowej.
  Firma E., oprócz udziału w opracowaniu instalacji dla układu mielenia, odpowiedzialna będzie za wytworzenie młynów elektromagnetycznych o średnicach 100, 200 i 400 mm, a także badania przemysłowe układu mielenia wytworzonego w ramach projektu i jego promocję.
  Firma A., oprócz udziału w opracowaniu instalacji dla układu mielenia, odpowiedzialna będzie za wytworzenie przemysłowych zestawów sterowniczych do instalacji mielenia, implementację algorytmów na sterownikach przemysłowych oraz opracowanie i implementację systemu sterowania nadrzędnego i wizualizacji - xxx. Firma A. prowadziła będzie również promocję wyników projektu na targach przemysłowych.
  Wszyscy Partnerzy wypracują swoje know-how w ramach projektu, które będą mogli sprzedawać na zasadzie licencji. Założeniem jednak wszystkich członków konsorcjum jest, aby Partnerzy przemysłowi po zakończeniu projektu sprzedawali instalacje mielenia lub ich elementy zainteresowanym podmiotom.
  Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu należą do Członków Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego przez nich w projekt wkładu (finansowego i/lub intelektualnego). Podział wyżej wymienionych praw, możliwości i sposoby ich przenoszenia oraz zasady udziału współuprawnionych w uzyskiwanych z nich korzyściach będą przedmiotem odrębnych umów zawartych pomiędzy uprawnionymi Członkami Konsorcjum.
 11. Opracowane rozwiązania mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług badawczych oraz prowadzi komercjalizację opracowanych rozwiązań. Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań Partnerom przemysłowym w celu komercjalizowania wyników projektu - sprzedaży instalacji według rozwiązań opracowanych w projekcie innym podmiotom. Zgodnie z umową konsorcjum, będzie to przedmiotem przyszłych umów pomiędzy Partnerami. Dopuszcza się także możliwość sprzedaży licencji innym podmiotom.
 12. Opracowane rozwiązania mają związek z prowadzoną przez poszczególnych konsorcjantów działalnością gospodarczą. Uczelnia prowadzi sprzedaż usług badawczych oraz prowadzi komercjalizację opracowanych rozwiązań. Partnerzy przemysłowi w projekcie prowadzą działalność gospodarczą w obszarze związanym z tematyką projektu. Zgodnie z umową konsorcjum, Uczelnia dopuszcza możliwość sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań partnerom przemysłowym w celu komercjalizowania wyników projektu - sprzedaży instalacji według rozwiązań opracowanych w projekcie innym podmiotom. Zgodnie z umową konsorcjum, będzie to przedmiotem przyszłych umów pomiędzy partnerami. Dopuszcza się także możliwość sprzedaży licencji innym podmiotom.
 13. Dofinansowanie NCBiR przeznaczone jest na: wynagrodzenia, wytworzenie aparatury, zakup materiałów, udział w konferencjach, badania próbek mielonych surowców, delegacje wewnętrzne pomiędzy Partnerami, udział w targach i promocję opracowanych rozwiązań, audyt projektu, koszty ogólne rozliczane ryczałtem. W przypadku Wnioskodawcy oraz Uczelni, wynagradzanie wykonawców odbywało się będzie na podstawie umów cywilno-prawnych i pokrywane będzie w 100% ze środków NCBiR. Podobnie w 100% finansowane będą koszty ogólne. W przypadku firmy wykonawców. oraz firmy A., wynagradzanie wykonawców odbywało się będzie na podstawie umów o pracę i będzie pokrywane w 50% ze środków NCBiR oraz w 50% z wkładu własnego, zaś koszty ogólne finansowane będą w 25% ze środków NCBiR oraz w 75% z wkładu własnego. Aparatura wytwarzana na podstawie elementów/urządzeń zakupionych przez Wnioskodawcę finansowana będzie w 100% ze środków NCBiR, wytworzona przez firmę E. - niektóra finansowana w 100% z wkładu własnego, a pozostała w części ze środków NCBiR, zaś wytworzona przez firmę A. - w całości finansowana z wkładu własnego. Dofinansowane w części z NCBiR będą również inne koszty, w tym udział w targach i promocja wyników projektu, zakup materiałów, koszty delegacji.
 14. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „Czy Wnioskodawca dokonuje zakupów indywidualnie, na własną rzecz i figuruje jako nabywca odpowiednio na tych fakturach, które dotyczą tych zadań, prac, które są realizowane przez niego zgodnie z umową...” Wnioskodawca odpowiedział - tak.
 15. Wnioskodawca nie wnosi pieniężnego wkładu do projektu, ani wycenianego wkładu niepieniężnego - wnosi doświadczenie i know-how wykonawców oraz dostępną infrastrukturę. Wkład ten nie jest rozliczany w projekcie jako koszty kwalifikowalne. Analogicznie przedstawia się wkład Uczelni. Partnerzy przemysłowi również nie wykazują ww. kosztów jako kwalifikowalne. Jako koszty kwalifikowalne wykazują wniesiony przez nich wkład pieniężny.
  W przypadku firmy E. oraz firmy A., wynagradzanie wykonawców odbywało się będzie na podstawie umów o pracę i będzie pokrywane w 50% ze środków NCBiR oraz w 50% z wkładu własnego, zaś koszty ogólne finansowane będą w 25% ze środków NCBiR oraz w 75% z wkładu własnego. Aparatura wytwarzana na podstawie elementów/urządzeń zakupionych przez Wnioskodawcę finansowana będzie w 100% ze środków NCBiR, wytworzona przez firmę E. - niektóra finansowana w 100% z wkładu własnego, a pozostała w części ze środków NCBiR, zaś wytworzona przez firmę A. - w całości finansowana z wkładu własnego. Dofinansowane w części z NCBiR będą również inne koszty, w tym udział w targach i promocja wyników projektu, zakup materiałów, koszty delegacji.
 16. Wnioskodawca oraz Partner 1 (Uczelnia) nie mają wkładu własnego do projektu. Wkład własny występuje w przypadku Parterów przemysłowych. Jest to wkład pieniężny w postaci dofinansowania zakupów, wynagrodzeń pracowników oraz innych kosztów bezpośrednich i ogólnych. Wszystkie wykonane prace przez wszystkich członków konsorcjum złożą się na opracowanie rozwiązań z zamiarem ich komercjalizowania po zakończeniu projektu.
 17. Wnioskodawca występuje w realizacji czterech z pięciu zadań - zadania 1, 2, 3 i 5. Wynika to z wnoszonego do konsorcjum potencjału i wkładu intelektualnego - doświadczenia i know-how oraz dostępnej infrastruktury. Tego typu koszty nie są jednak rozliczane w projekcie jako wkład własny - pieniężny lub niepieniężny. Udział w zadaniach ma charakter merytoryczny.
 18. Udział wszystkich Partnerów w realizacji zadań wynika z wnoszonego do konsorcjum potencjału i wkładu intelektualnego - doświadczenia i know-how oraz dostępnej infrastruktury. Żaden z Partnerów nie rozlicza w projekcie związanych z tym kosztów jako wkład własny - pieniężny lub niepieniężny. Partnerzy przemysłowi wnoszą ponadto istotny wkład pieniężny, partycypując w finansowaniu wszystkich kategorii wydatków -wynagrodzeń, aparatury, delegacji, promocji, kosztów ogólnych. Szczególnie kategorie kosztów związane z zatrudnieniem pracowników oraz wytworzeniem aparatury mają związek merytoryczny z udziałem w poszczególnych zadaniach. Firma E. występuje w zadaniach 1 i 5, firma A. - w zadaniach 1, 3 i 5, a Uczelnia – w zadaniach 1,3 i 4.
 19. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „Do jakich czynności Wnioskodawca wykorzystuje lub będzie wykorzystywać nabycie towarów i usług (w tym ewentualnie praw) udokumentowane fakturami w związku z realizacją projektu, tj. czy do czynności:
  • copodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności i na czym te czynności w przypadku Wnioskodawcy będą polegały,
  • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności i na czym te czynności w przypadku Wnioskodawcy będą polegały,
  • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności i na czym te czynności w przypadku Wnioskodawcy będą polegały,
  • równocześnie do kilku kategorii czynności (np. opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu lub opodatkowanych, niepodlegających opodatkowaniu i zwolnionych lub opodatkowanych i zwolnionych) - proszę wskazać jakie to konkretnie czynności i na czym te czynności w przypadku Wnioskodawcy będą polegały”,
  Wnioskodawca wskazał, że w oparciu o aparaturę wytworzoną z zakupionych elementów w ramach projektu opracowane zostaną w trakcie realizacji projektu rozwiązania (algorytmy i metody). Rozwiązania te, po zakończeniu projektu, będą według założenia służyły do wytwarzania przez Partnerów przemysłowych układów mielenia podlegających sprzedaży opodatkowanej. Inne wydatki, takie jak zakup materiałów, udział w konferencjach i inne delegacje będą bezpośrednio związane i będą służyły realizacji projektu i osiągnięciu założonych efektów. Będą one także służyły do rozwoju naukowego wykonawców projektu, uzyskiwania kolejnych stopni naukowych, a także będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, czyli będą związane ze sprzedażą zwolnioną lub ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu w ogóle.
 20. Wszystkie zakupione elementy aparatury, materiały, jak również rozliczane inne wydatki, w tym udział w konferencjach i delegacje, będą związane z osiągnięciem celu projektu. Nie można wyróżnić żadnego etapu realizacji projektu, ani kosztów, które nie służyłyby opracowaniu rozwiązań planowanych do komercjalizacji, badaniom naukowym, rozwojowi kadry naukowej, dydaktyce. Nie ma możliwości obiektywnego wyodrębnienia zakupów, które służyłyby sprzedaży opodatkowanej oraz zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną lub sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu w ogóle.
 21. Projekt dotyczy opracowania i wykonania układu mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania. Względem rozwiązań tradycyjnych układ zapewni znaczne zmniejszenie zużycia energii i wyższą wydajność technologiczną dzięki możliwości kształtowania granulacji produktu. Wykonawcy precyzyjnie zdefiniowali we wniosku o dofinansowanie potencjał aplikacyjny, a także załączyli siedem listów intencyjnych uzyskanych od przedstawicieli różnych branż przemysłu potwierdzających atrakcyjność proponowanego rozwiązania w ich procesie produkcyjnym, pomoc przy realizacji projektu oraz deklaracje wdrożenia. Opracowywane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle przetwórstwa rud miedzi, przy produkcji materiałów budowlanych, przy produkcji farb i lakierów, w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle kosmetycznym i wielu innych. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej wykonawcy mają nadzieję znaleźć również odbiorców za granicą. Obecnie technologia mielenia wykorzystująca młyn elektromagnetyczny jest mało znana, a brak odpowiedniego układu sterowania nie zapewnia osiągnięcia określonych właściwości produktu i uniemożliwia jej wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu.
  W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną zatem rozwiązania innowacyjnych układów mielenia, które będą promowane na targach i oferowane na rynku przez Partnerów przemysłowych. Powstaną także zgłoszenia patentowe. We wniosku o dofinansowanie wykonawcy przedstawili ogólne plany dotyczące sprzedaży opracowanych układów mielenia w pierwszych kilku latach po zakończeniu realizacji projektu i przewidywane efekty ekonomiczne. Nie wykluczają także sprzedaży licencji. Po zakończeniu realizacji projektu wykonawcy zamierzają również dalej rozwijać opracowane technologie, udoskonalać je i dostosowywać do wymagań potencjalnych odbiorców odnośnie parametrów mielonego lub mieszanego w młynie surowca.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy VAT, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in.: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy z całą mocą podkreślić, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie stanowi dla podatnika podatku żadnego przywileju, ale jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza jedynie możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel i rezultat, o ile sama jest opodatkowana, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny dla podmiotu, który tą działalność wykonuje. Pozwala to na zachowanie zasady neutralności, która powinna być na gruncie ustawy VAT rozumiana jak najszerzej.

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kosztów związanych z projektem pt. „...”, ponieważ towary i usługi nabyte w ramach tego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych (odpłatne wdrożenia nowych rozwiązań przemysłowych, sprzedaż patentów, licencji, itp.), jak i czynności zwolnionych (usługi edukacyjne, nadanie tytułu naukowego, konferencje naukowe).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy o VAT ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ww. przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

W przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ww. ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, w myśl art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy o VAT, przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Podkreślenia wymaga, że zasada proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego, w oparciu o przepisy art. 90 ustawy, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie ma żadnej obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej ¬ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz. Urz. UE L 145 s. 1 ze zm.).

W swoim najnowszym orzecznictwie TSUE w sprawie Portugal Telecom SGPS SA (C-496/11 26 września 2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Skoro zatem przepis art. 90 ust. 1–3 ustawy o VAT stanowi implementacje art. 17 ust. 5 VI dyrektywy (obecnie art. 173 dyrektywy 112) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych) i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością podlegającą opodatkowaniu a działalnością niepodlegająca opodatkowaniu będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdzie występuje sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, sprzedaż opodatkowana oraz sprzedaż zwolniona z opodatkowania.

Wnioskodawca realizuje projekt pt. „...”. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawiązanego przez Wnioskodawcę - Lidera projektu, Uczelnię, firmę E. i A. Sp. z o.o. Projekt dotyczy opracowania i wykonania układu mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania.

Wykonawcy podjęli decyzję o zawiązaniu konsorcjum i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych mając na myśli chęć wdrożenia efektów projektu i ich komercjalizację.

Wykonawcy deklarują wolę komercjalizacji efektów projektu po jego zakończeniu oraz mają podstawy zakładać realność tych zamierzeń w przypadku uzyskania atrakcyjnego rozwiązania o spodziewanych własnościach. Zakładają ponadto dokonanie kilku zgłoszeń patentowych. Projekt i dokonane w nim wydatki będą jednak również służyły rozwojowi naukowemu oraz będą wykorzystywane w dydaktyce. Na tej podstawie zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do wydatków Wnioskodawcy ma zastosowanie rozliczanie podatku VAT według struktury. W projekcie nie można wyróżnić zadań, które byłyby wyłącznie związane z opracowaniem rozwiązań podlegających komercjalizacji, a nie służyły rozwojowi naukowemu i w dydaktyce lub odwrotnie.

Wnioskodawca wskazał, że zostaną opracowane rozwiązania (algorytmy i metody), które będą służyły do wytwarzania układów mielenia podlegających sprzedaży po zakończeniu projektu oraz ich dalszego rozwoju. Powstaną laboratoryjne innowacyjne instalacje układów mielenia, które będą traktowane także jako demonstratory technologii wykorzystywane po zakończeniu projektu do prezentacji potencjalnym kontrahentom i zwiększające szansę na komercjalizację. Realizacja projektu i dostęp do aparatury oraz materiałów zakupionych w ramach projektu, oprócz uzyskania efektu mającego realne szanse na komercjalizację, wpłynie pozytywnie na wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji kadry naukowej zaangażowanych w nim członków konsorcjum – Wnioskodawcy oraz Uczelni. Prowadzone badania znajdą również swój wyraz w dydaktyce. Wykonawcy założyli także zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym kilku zgłoszeń patentowych dotyczących opracowanych rozwiązań. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie również na rozwój kilku dyscyplin naukowych, których projekt dotyczy - automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji.

Innowacyjny układ mielenia powstanie dzięki pracy wszystkich członków konsorcjum. Szczególnym jego elementem będą instalacje, do których projektu przyczynią się wszyscy partnerzy konsorcjum. Jedna z nich będzie umieszczona w laboratorium Wnioskodawcy. Wykonawcy ze strony Wnioskodawcy prowadzili będą na niej badania w pierwszej części projektu. Następnie będą prowadzili badania również na instalacjach, które zostaną zbudowane w firmie E. Wynikiem bezpośredniej pracy wykonawców Wnioskodawcy będą algorytmy i metody pomiarowe, analizy sygnałów oraz sterowania. Wytworzą oni publikacje naukowe oraz wnioski patentowe (wspólnie z partnerami). Powiększony zostanie dorobek naukowy oraz prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. Powstanie know-how. Wnioskodawca gotowy będzie do odpłatnego udostępnienia licencji w przypadku uzyskania ochrony patentowej oraz sprzedaży odpłatnej powstałych rozwiązań.

Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu należą do Członków Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego przez nich w projekt wkładu (finansowego i/lub intelektualnego). Podział wyżej wymienionych praw, możliwości i sposoby ich przenoszenia oraz zasady udziału współuprawnionych w uzyskiwanych z nich korzyściach będą przedmiotem odrębnych umów zawartych pomiędzy uprawnionymi Członkami Konsorcjum.

Opracowane rozwiązania mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług badawczych oraz prowadzi komercjalizację opracowanych rozwiązań. Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań Partnerom przemysłowym w celu komercjalizowania wyników projektu - sprzedaży instalacji według rozwiązań opracowanych w projekcie innym podmiotom. Zgodnie z umową konsorcjum, będzie to przedmiotem przyszłych umów pomiędzy Partnerami. Dopuszcza się także możliwość sprzedaży licencji innym podmiotom.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, w oparciu o aparaturę wytworzoną z zakupionych elementów w ramach projektu opracowane zostaną w trakcie realizacji projektu rozwiązania (algorytmy i metody). Rozwiązania te, po zakończeniu projektu, będą według założenia służyły do wytwarzania przez Partnerów przemysłowych układów mielenia podlegających sprzedaży opodatkowanej. Inne wydatki, takie jak zakup materiałów, udział w konferencjach i inne delegacje będą bezpośrednio związane i będą służyły realizacji projektu i osiągnięciu założonych efektów. Będą one także służyły do rozwoju naukowego wykonawców projektu, uzyskiwania kolejnych stopni naukowych, a także będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, czyli będą związane ze sprzedażą zwolnioną lub ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu w ogóle.

Ponadto, jak wynika z wniosku, Wnioskodawca gotowy będzie do odpłatnego udostępnienia licencji w przypadku uzyskania ochrony patentowej oraz sprzedaży odpłatnej powstałych rozwiązań. Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań Partnerom przemysłowym w celu komercjalizowania wyników projektu - sprzedaży instalacji według rozwiązań opracowanych w projekcie innym podmiotom. Zgodnie z umową konsorcjum, będzie to przedmiotem przyszłych umów pomiędzy Partnerami. Dopuszcza się także możliwość sprzedaży licencji innym podmiotom.

Wszystkie zakupione elementy aparatury, materiały, jak również rozliczane inne wydatki, w tym udział w konferencjach i delegacje, będą związane z osiągnięciem celu projektu. Nie można wyróżnić żadnego etapu realizacji projektu, ani kosztów, które nie służyłyby opracowaniu rozwiązań planowanych do komercjalizacji, badaniom naukowym, rozwojowi kadry naukowej, dydaktyce. Nie ma możliwości obiektywnego wyodrębnienia zakupów, które służyłyby sprzedaży opodatkowanej oraz zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną lub sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu w ogóle.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania czynności odpłatnego udostępnienia licencji w przypadku uzyskania ochrony patentowej czy też sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż – w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, że licencje, prawa do opracowanych rozwiązań, nie stanowią towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja sprzedaży ww. praw nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Również odpłatne udostępnienie licencji nie stanowi odpłatnej dostawy towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanych transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Odpłatność czynności (dostawy towarów, czy świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Z powyższego wynika, że sprzedaż licencji, praw do opracowanych rozwiązań, czy też odpłatne udostępnienie licencji, spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym czynność ta stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla czynności sprzedaży licencji i praw, czy też do czynności odpłatnego udostępnienia licencji, stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku. Zatem czynności te podlegają opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu będą związane ze sprzedażą zwolnioną lub ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu. Ponadto – jak zaznaczył Wnioskodawca - Wnioskodawca gotowy będzie do odpłatnego udostępnienia licencji w przypadku uzyskania ochrony patentowej oraz sprzedaży odpłatnej powstałych rozwiązań. Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży licencji i praw do opracowanych rozwiązań Partnerom przemysłowym w celu komercjalizowania wyników projektu, jak również dopuszcza możliwość sprzedaży licencji innym podmiotom. Jak wykazano w niniejszej interpretacji, czynności te stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie ma możliwości obiektywnego wyodrębnienia zakupów, które służyłyby sprzedaży opodatkowanej oraz zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną lub sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu w ogóle.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w odniesieniu do zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi od podatku i niepodlegającymi opodatkowaniu, proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku.

Tym samym Wnioskodawca stosuje proporcję jedynie do tej części podatku naliczonego, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i zwolnionymi od podatku, po wcześniejszym wydzieleniu z całej kwoty podatku naliczonego związanego zarówno z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu, tej części, która związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Jak już wskazano powyżej, w celu wydzielenia tej części zakupów, która związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, Wnioskodawca powinien posłużyć się obiektywnym kryterium (np. kluczem inwestycyjnym bądź transakcyjnym) zapewniającym, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością podlegającą opodatkowaniu a działalnością niepodlegająca opodatkowaniu będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością podlegającą opodatkowaniu a działalnością niepodlegająca opodatkowaniu będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu przy zastosowaniu proporcji, obliczonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od podatku VAT i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, proporcję tę należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku, po wcześniejszym wydzieleniu tej części podatku naliczonego, która związana będzie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, według zasad wskazanych w niniejszej interpretacji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kosztów związanych z projektem, ponieważ towary i usługi nabyte w ramach tego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych jak i czynności zwolnionych, należało uznać za nieprawidłowe. Z wniosku wynika bowiem, że towary i usługi nabyte w ramach projektu będą związane z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu, zatem Wnioskodawca w pierwszej kolejności obowiązany jest wydzielić część podatku naliczonego, która związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, natomiast proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT Wnioskodawca stosuje wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Tut. organ pragnie dodać w tym miejscu, że ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana przepisów art. 86 i 90 w zakresie odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.