IBPP1/443-986/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP1/443-986/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływy 7 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

T. jest wpisany do Krajowego rejestru Sądowego jako stowarzyszenie, jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenie świadczy usługi odpłatne m.in.:

  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizowanie i propagowanie metod i technik usprawniania rehabilitacji w ramach różnych form terapii zajęciowej, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych, hipoterapii i jazdy konnej oraz nieodpłatne m.in.:
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług T. jest zwolnione z podatku VAT.

Aktualnie T. podpisało z Samorządem Województwa X. umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz obszarów wiejskich na realizację zadania pn. „...

Projekt zakłada innowacyjną formę przyciągania turystów na teren objęty Y., poprzez bezpłatne jazdy konne szlakami turystycznymi (rowerowymi i pieszymi). Na trasach znajdują się zabytki architektury, rezerwaty przyrody, jary i wąwozy. Uczestnicy projektu z wysokości końskiego grzbietu poznają atrakcyjny turystycznie teren i jego walory historyczne i przyrodnicze. Dodatkowo zatrzymają się w ciekawych miejscach by zwiedzić zabytkowe budowle świeckie i sakralne, parki i rezerwaty przyrody. W ramach projektu zrealizowano 720 godzin bezpłatnej jazdy konnej połączonej z promocją lokalnych zasobów przyrodniczych i historycznych, dla 180 beneficjentów z terenu Y., po 4 godziny dla każdego zgłoszonego uczestnika; dzieci powyżej 9 roku życia, młodzieży oraz osoby dorosłe - bez ograniczenia wiekowego. Projekt był ogólnodostępny i skierowany do wszystkich zainteresowanych ww. obszaru, jednak warunkiem była podstawowa umiejętność jazdy konnej.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację projektu pn. „...” nie służyły i nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2. Wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy T. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Małego Projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz obszarów wiejskich na realizację zadania pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, T. nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem otrzymania płatności po zakończonym projekcie w związku z realizacją umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 na realizację ww. zadania zawartej z Samorządem Województwa X. umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wpisany do Krajowego rejestru Sądowego jako stowarzyszenie, jest organizacją pożytku publicznego.

Na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest zwolniony z podatku VAT.

Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów na realizację zadania pn. „...

Projekt zakłada innowacyjną formę przyciągania turystów na teren objęty Y., poprzez bezpłatne jazdy konne szlakami turystycznymi (rowerowymi i pieszymi). Na trasach znajdują się zabytki architektury, rezerwaty przyrody, jary i wąwozy. Uczestnicy projektu z wysokości końskiego grzbietu poznają atrakcyjny turystycznie teren i jego walory historyczne i przyrodnicze. Dodatkowo zatrzymają się w ciekawych miejscach by zwiedzić zabytkowe budowle świeckie i sakralne, parki i rezerwaty przyrody.

W ramach projektu zrealizowano 720 godzin bezpłatnej jazdy konnej połączonej z promocją lokalnych zasobów przyrodniczych i historycznych, dla 180 beneficjentów z terenu Y., po 4 godziny dla każdego zgłoszonego uczestnika; dzieci powyżej 9 roku życia, młodzieży oraz osoby dorosłe - bez ograniczenia wiekowego.

Projekt był ogólnodostępny i skierowany do wszystkich zainteresowanych ww. obszaru, jednak warunkiem byłą podstawowa umiejętność jazdy konnej.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację projektu nie służyły i nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na organizacji aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną oraz wydanie materiałów promocyjnych dotyczących obszaru objętego Y. – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, uznano za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.