IBPP1/443-974/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
IBPP1/443-974/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „W.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „W.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 grudnia 2014 r., znak: IBPP1/443-974/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe w X., które w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7 rozlicza czynności opodatkowane w imieniu powiatu, który nie jest zarejestrowany odrębnie do podatku VAT.

Jako Wnioskodawca Powiat X. działający poprzez swoją jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe podpisał umowę z Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu pn. „W.”, zgodnie z którą otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w 85% ze środków europejskich i 15% z dotacji ze środków publicznych.

Celem projektu jest realizacja działań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacji publicznej, pomocy społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu. Zadanie polega na wyposażeniu w zestawy komputerowe oraz udostępnienie bezpłatnego internetu 35 gospodarstwom domowym rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz wyposażenie 4 jednostek organizacyjnych powiatu w 30 mobilnych lub stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z przeszkoleniem.

Grupa docelowa a więc ok. 140 osób z rodzin zastępczych, pensjonariusze domów pomocy społecznej, podopieczni S. oraz słuchacze uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez P. zwiększą swoją umiejętność w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu dzięki wyposażeniu w sprzęt oraz szkolenia.

Zakupiony sprzęt komputerowy w okresie trwałości projektu (5 lat) będzie stanowił własność beneficjenta, następnie zostanie nieodpłatnie przekazany uczestnikom projektu osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym powiatu. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1.Jednostki organizacyjne Powiatu X., które zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy to: . Z., R., S., P.

2.Transakcje nabycia towarów i usług zostaną udokumentowane fakturami wystawianymi na Wnioskodawcę a transakcja ubezpieczenia sprzętu zostanie udokumentowana polisą ubezpieczeniową.

3.Na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu od początku jego realizacji, tj. czy do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”,

Wnioskodawca odpowiedział, że sam nie będzie wykorzystywał nabytych towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Nabyte towary zgodnie z umową na zakup sprzętu zostaną zainstalowane bezpośrednio w gospodarstwach domowych i w jednostkach organizacyjnych powiatu na początku realizacji projektu.

4.Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności generujących podatek należny.

5.Na pytanie tut. Organu „Z wniosku wynika, że zakupiony sprzęt komputerowy w okresie trwałości projektu (5 lat) będzie stanowił własność beneficjenta, następnie zostanie nieodpłatnie przekazany uczestnikom projektu osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym powiatu, należy wskazać w jakim trybie/na jakiej podstawie (na podstawie jakich przepisów) przedmiotowy sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany ww. podmiotom...”, Wnioskodawca odpowiedział, że po upływie okresu trwałości zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powołana zostanie komisja, która dokona przeglądu zakupionego sprzętu. Na podstawie sporządzonego przez komisję protokołu kierownik jednostki zadecyduje do jakiej kategorii majątku (zbędnego lub zużytego) zostanie zakwalifikowany zakupiony sprzęt. Sprzęt zużyty zostanie zlikwidowany, a sprzęt zbędny Wnioskodawcy może zostać przekazany do jednostek, które go wcześniej użytkowały w ramach projektu, jeśli będzie taka konieczność lub do innych jednostek organizacyjnych powiatu. Powiat zdecydował nie planować przekazania sprzętu osobom fizycznym.

6.Na pytanie tut. Organu „Czy w związku z nieodpłatnym udostępnieniem a następnie przekazaniem przedmiotowego sprzętu komputerowego uczestnikom projektu (osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym powiatu) między Wnioskodawcą a tymi podmiotami zostanie zawarta umowa cywilnoprawna - jaka...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w związku z bezpłatnym użyczeniem zostanie podpisana umowa użyczenia osobom fizycznym (wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji) i uchwała Zarządu w sprawie realizacji projektu, w której określone zostaną zasady użytkowania sprzętu przez jednostki w trakcie realizacji projektu i okresie jego trwałości. Na dzień dzisiejszy Powiat X. nie jest w stanie określić jaki będzie stopień zużycia sprzętu oraz jakie będą potrzeby jednostek organizacyjnych, do których potencjalnie będzie można przekazać sprzęt zakupiony w ramach projektu. Nie będzie podpisywana umowa cywilnoprawna, przekazanie sprzętu do jednostek wykonujących zadania własne powiatu nastąpi na podstawie uchwały zarządu.

7.Działania podejmowane w ramach projektu należą do zadań własnych Wnioskodawcy. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 art. 4 ust. 1 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, które dla przedmiotowego projektu realizowane są zgodnie z następującymi punktami ww. ustawy:

pkt 1) edukacji publicznej (zakup sprzętu i dostęp do internetu dla S.),

pkt 3) pomocy społecznej (zakup sprzętu i dostęp do internetu dla Z, R),

pkt 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zakup sprzętu i dostęp do internetu dla 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu),

pkt 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (zakup sprzętu i dostęp do internetu dla P.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 grudnia 2014 r.):

Czy Powiat X. ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe opisanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 grudnia 2014 r.), Powiatowi X. działającemu przez Starostwo Powiatowe nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanym przedsięwzięciu, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, jest wykonanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe, które w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7 rozlicza czynności opodatkowane w imieniu powiatu, który nie jest zarejestrowany odrębnie do podatku VAT.

Powiat działający poprzez swoją jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe podpisał umowę z Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu pn. „W.”, zgodnie z którą otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w 85% ze środków europejskich i 15% z dotacji ze środków publicznych.

Celem projektu jest realizacja działań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacji publicznej, pomocy społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu.

Działania podejmowane w ramach projektu należą do zadań własnych Wnioskodawcy.

Przedmiotowy projekt polega na wyposażeniu w zestawy komputerowe oraz udostępnienie bezpłatnego internetu 35 gospodarstwom domowym rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz wyposażenie 4 jednostek organizacyjnych powiatu w 30 mobilnych lub stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z przeszkoleniem.

Transakcje nabycia towarów i usług w ramach ww. projektu, zostaną udokumentowane fakturami wystawianymi na Wnioskodawcę.

W związku z bezpłatnym użyczeniem zostanie podpisana umowa użyczenia osobom fizycznym. Przekazanie sprzętu do jednostek wykonujących zadania własne powiatu nastąpi natomiast na podstawie uchwały zarządu (nie będzie podpisywana umowa cywilnoprawna).

Zasady użytkowania sprzętu przez jednostki w trakcie realizacji projektu i okresie jego trwałości określi uchwała Zarządu w sprawie realizacji projektu.

Zakupiony sprzęt komputerowy w okresie trwałości projektu (5 lat) będzie stanowił własność beneficjenta, następnie zostanie nieodpłatnie przekazany uczestnikom projektu.

Po upływie tego okresu, zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powołana zostanie komisja, która dokona przeglądu zakupionego sprzętu.

Na podstawie sporządzonego przez komisję protokołu kierownik jednostki zadecyduje do jakiej kategorii majątku (zbędnego lub zużytego) zostanie zakwalifikowany zakupiony sprzęt. Sprzęt zużyty zostanie zlikwidowany, a sprzęt zbędny Wnioskodawcy może zostać przekazany do jednostek, które go wcześniej użytkowały w ramach projektu, jeśli będzie taka konieczność lub do innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Powiat zdecydował nie planować przekazania sprzętu osobom fizycznym.

Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności generujących podatek należny.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją opisanego projektu.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1.edukacji publicznej;

2.promocji i ochrony zdrowia;

3.pomocy społecznej;

3a.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4.polityki prorodzinnej;

5.wspierania osób niepełnosprawnych;

6.transportu zbiorowego i dróg publicznych;

7.kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

8.kultury fizycznej i turystyki;

9.geodezji, kartografii i katastru;

10.gospodarki nieruchomościami;

11.administracji architektoniczno-budowlanej;

12.gospodarki wodnej;

13.ochrony środowiska i przyrody;

14.rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

15.porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

16.ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

17.przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

18.ochrony praw konsumenta;

19.utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

20.obronności;

21.promocji powiatu;

22.współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

23.działalności w zakresie telekomunikacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu.

Stosownie do art. 26 ust. 1 i 2 ww. ustawy, zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ww. ustawy)

Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno - organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna jaką jest powiat jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie ma jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu (starostwa powiatowego). Urząd ten realizując zadania spoczywające na powiecie (samorządowej osobie prawnej), a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz ww. osoby prawnej. Jednocześnie - jak już wspomniano wyżej - starosta jako organ jednostki samorządu terytorialnego działa jedynie jako organ tej jednostki, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W konsekwencji to Powiat (a nie Starostwo Powiatowe), jako podatnik podatku od towarów i usług, podlega obowiązkowi rejestracyjnemu dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do całej działalności powiatu, starostwa powiatowego i starosty jest wyłącznie powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat realizuje projekt polegający na wyposażeniu w zestawy komputerowe oraz udostępnienie bezpłatnego internetu 35 gospodarstwom domowym rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz wyposażenie 4 jednostek organizacyjnych powiatu w 30 mobilnych lub stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z przeszkoleniem.

Działania podejmowane w ramach projektu należą do zadań własnych Wnioskodawcy.

W związku z bezpłatnym użyczeniem zostanie podpisana umowa użyczenia osobom fizycznym, natomiast przekazanie sprzętu do jednostek wykonujących zadania własne powiatu nastąpi na podstawie uchwały zarządu.

Zakupiony sprzęt komputerowy w okresie trwałości projektu (5 lat) będzie stanowił własność beneficjenta, następnie zostanie nieodpłatnie przekazany do jednostek organizacyjnych powiatu.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy również zauważyć, że zagadnienie dotyczące instytucji użyczenia regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z art. 710 tej ustawy, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Treść powołanych w niniejszej interpretacji przepisów wskazuje, że aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Natomiast aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, musi ono służyć celom innym niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Zatem oddanie przez Powiat sprzętu komputerowego do bezpłatnego używania osobom fizycznym na podstawie umowy użyczenia oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu na podstawie uchwały Zarządu, jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Analizując opis sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że oddanie sprzętu komputerowego w bezpłatne użyczenie osobom fizycznym (na podstawie umowy użyczenia) oraz jednostkom organizacyjnym powiatu (na podstawie uchwały zarządu), na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie należy uznać za odpłatne świadczenie usług. W przedmiotowej sprawie przekazanie sprzętu komputerowego nie odbywa się bowiem do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, gdyż realizowane jest w związku z zadaniami własnymi Powiatu (o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Istnieje zatem związek bezpłatnego użyczenia majątku Wnioskodawcy z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.

W związku z powyższym nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym biorącym udział w projekcie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Również przekazanie sprzętu jednostkom organizacyjnym Powiatu na podstawie uchwały zarządu Powiatu już po zakończeniu realizacji projektu, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W świetle cytowanego wyżej przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie, po okresie trwałości projektu, sprzętu komputerowego, przy nabyciu którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, do jednostek wykonujących zadania własne Powiatu na podstawie uchwały zarządu, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem poniesione przez Wnioskodawcę wydatki w związku z realizacją projektu pn. „W.”, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn. „W.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że Powiatowi X. działającemu przez Starostwo Powiatowe nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanym przedsięwzięciu, należało uznać za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-974/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.