IBPP1/443-787/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-787/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  3. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  4. obniżenie podatku należnego
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  8. stowarzyszenia
  9. warunki odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie w dniu 26 listopada 2013 r. złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów – nazwa wniosku: „...”. Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca dokonał nabycia towarów i usług (były to: wynagrodzenie szkoleniowców, wynagrodzenie asystentów, obsługa wideo i druk certyfikatów).

Wszystkie rachunki i faktury związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą podlegały refundacji. Działania związane są z kosztami dotyczącymi planowania, przygotowania oraz realizacji projektu. Okres realizacji projektu to: 26 listopada 2013 r. – 31 maja 2014 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów. Realizacja projektu nie miała żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi, nabyte na potrzeby realizacji projektu, nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym o celach niezarobkowych i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie w dniu 26 listopada 2013 r. złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów – nazwa wniosku: „...”. Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca dokonał nabycia towarów i usług (były to: wynagrodzenie szkoleniowców, wynagrodzenie asystentów, obsługa wideo i druk certyfikatów). Wszystkie rachunki i faktury związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą podlegały refundacji. Działania związane są z kosztami dotyczącymi planowania, przygotowania oraz realizacji projektu. Okres realizacji projektu to: 26 listopada 2013 r. – 31 maja 2014 r. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów. Realizacja projektu nie miała żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi, nabyte na potrzeby realizacji projektu, nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosków w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 – uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.