IBPP1/443-683/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez gminę.
IBPP1/443-683/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina Miejska Ł. wraz z innymi Gminami powiatu m. oraz Powiatem M. przystąpiła do realizacji wspólnego projektu pn. „...”. Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i w UE.

Natomiast celem bezpośrednim projektu jest: poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę sieci na własne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego powiatu m. oraz poprawi warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostkami samorządowymi. Realizacja projektu poprawi efektywność wymiany danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami publicznymi.

W odniesieniu do celu głównego projektu , należy wymienić następujące cele szczegółowe:

 • osiągnięcie warunków sprzyjających wyrównaniu dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
 • obniżenie kosztów działalności jednostek samorządu terytorialnego,
 • umożliwienie wzrostu nowych inwestycji w zakresie IT w powiecie m.,
 • wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem internetu,
 • likwidacja barier technologicznych, wzrost możliwości wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych,
 • poprawa wizerunku poszczególnych gmin, powiatu i regionu.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych na terenie powiatu m. tj. gmin: M., Ł., O., O., W.

Zadanie obejmuje wykonanie:

 • projektów budowlanych i wykonawczych (wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi) inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych;
 • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych;
 • budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych;
 • budowę telekomunikacyjnych kabli światłowodowych wraz z zakończeniem w węzłach telekomunikacyjnych;
 • zakup i wyposażenie w osprzęt aktywny i pasywny węzłów w sieci.

W dniu 14 grudnia 2009 roku Powiat M. oraz Gminy powiatu m. podpisały umowę partnerską w sprawie współdziałania przy budowie sieci szerokopasmowej na terenie powiatu m. w ramach projektu. W dokumencie tym, opisano obowiązki i odpowiedzialność Lidera i Partnerów. Powiat M. został Liderem Projektu. Partnerami projektu zostały Gminy Powiatu M. oraz sam Powiat M. Lider Projektu będzie realizował Projekt kompleksowo.

Na etapie planowania inwestycji założono, że celem bezpośrednim projektu będzie poprawa dostępu do sieci infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN budowanej wyłącznie na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego powiatu oraz poprawi warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostkami samorządowymi. W wyniku realizacji projektu 59 instytucji publicznych oraz 10 szkół zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu.

Inwestycja ta, ma zatem charakter celu publicznego. Wybudowana infrastruktura będzie stanowić współwłasność łączną partnerów projektu, a każdej ze stron będą przysługiwały udziały we współwłasności wybudowanej infrastruktury proporcjonalnie do wysokości wydatków poniesionych na jej wybudowanie, a nie proporcjonalnie do wkładu własnego tych jednostek. Partnerzy projektu zostali zobowiązani do przekazywania środków finansowych w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej umowy na konto Lidera Projektu. Nie ma tu więc mowy o ekwiwalentności pomiędzy dotacją przekazaną przez Partnera a kwotą która stanowić będzie majątek Partnera po zakończeniu inwestycji. Lider będzie pełnił nadzór właścicielski w imieniu Partnerów projektu nad wybudowaną infrastrukturą, Partnerzy zaś pokryją wszystkie koszty w wysokości 1/6 na każdego Partnera, związanych z jego utrzymaniem.

Wybudowana infrastruktura będzie stanowić współwłasność łączną Partnerów projektu w okresie zapewnienia jego trwałości: tj. - 6 jednostek samorządu : Powiat M., Gmina Ł., Gmina O., Gmina O. Oznacza to, że wybudowana sieć światłowodowa będzie stanowić jedną całość, we własności tej partycypują wszyscy Partnerzy w 1/6, ale sieć działa de facto, jako niepodzielna całość, nadzorowana przez Lidera (Wnioskodawcę).

Nie będzie przekazywania mienia przez Lidera -Partnerom, gdyż Nabywcami faktur oraz dóbr i usług będą wszyscy Partnerzy.

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej została podpisana z Instytucją Zarządzającą ... 2007-2013 przez Lidera projektu, czyli Powiat M. W związku z tym, dotacja w wysokości 85% kosztów projektu zostanie przez tę instytucję przekazana wyłącznie Liderowi, który również przed tą Instytucją będzie odpowiadał za prawidłowe wykorzystanie środków.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tylko i wyłącznie na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym, wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W Projekcie nie są założone żadne usługi odpłatne. Sieć światłowodowa powstała w wyniku realizacji projektu w okresie jego trwałości nie będzie wykorzystywana do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) opodatkowanych podatkiem VAT.

W budżecie Gminy Miejskiej Ł. po stronie wydatków ujęta jest dotacja celowa dla Powiatu M. na pokrycie wkładu własnego Gminy w projekcie (tj, 1/6 z 15% wkładu własnego wszystkich Partnerów). Na mocy umowy partnerskiej z dnia 14 grudnia 2009 roku Powiat jako Lider projektu odpowiada za koordynację całości projektu, w tym za przeprowadzenie procedur przetargowych i dokonywanie zakupów towarów i usług w imieniu wszystkich Partnerów.

Należy dodać, że na mocy art. 64 i art. 69 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ) działalność w zakresie telekomunikacji stanowi zadanie własne zarówno gminy jak i powiatu.

Jak już zaznaczono, środki z Unii Europejskiej w formie dotacji zostaną przekazane na konto Lidera, jednakże na każdej fakturze, jako Nabywcy będą wymienieni wszyscy Partnerzy, w tym Gmina Miejska Ł. a Płatnikiem faktur będzie tylko Powiat M., jako podmiot dysponujący dotacją z R... 2007-2013.

Wnioskodawca informuje, że Powiat M. posiada stanowisko Instytucji Zarządzającej R... 2007-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa ...), zgodnie z którym dopuszczalnym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy wykonawca wystawia jedną fakturę za całość dostawy/usługi, gdzie nabywcami powinni być wszyscy Partnerzy projektu łącznie. Takie rozwiązanie zapewnia spełnienie warunku umowy partnerskiej mówiącej o współwłasności łącznej w projekcie. Nie nastąpi również przekazanie majątku na rzecz poszczególnych Partnerów, co gwarantuje kwalifikowalność podatku VAT i co za tym idzie jego sfinansowanie przez Instytucję Zarządzającą w wysokości 85% jego wartości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina Miejska Ł. występując jako Partner, będąc - wraz z pozostałymi Gminami powiatu - Nabywcą towarów i usług, nie będzie wykorzystywała wytworzonych w trakcie realizacji projektu produktów do działalności opodatkowanej, będzie miała prawo do obniżenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Miejska Ł. występując jako Partner i Nabywca towarów i usług, w zakresie w jakim wytworzone produkty nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, tj. dla realizacji zadań publicznych, nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.) wynika również, że jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina Ł.) wraz z innymi Gminami powiatu oraz Powiatem M. przystąpiła do realizacji wspólnego projektu pn. „...”. Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i w UE.

Na etapie planowania inwestycji założono, że celem bezpośrednim projektu będzie poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej budowanej wyłącznie na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego powiatu oraz poprawi warunki techniczne dla komunikowania się pomiędzy i z jednostkami samorządowymi.

W wyniku realizacji projektu 59 instytucji publicznych oraz 10 szkół zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu. Inwestycja ta, ma zatem charakter celu publicznego. Powiat M. został Liderem Projektu. Partnerami projektu zostały Gminy Powiatu M. oraz sam Powiat M. Lider Projektu będzie realizował Projekt kompleksowo.

Wybudowana infrastruktura będzie stanowić współwłasność łączną partnerów projektu, a każdej ze stron będą przysługiwały udziały we współwłasności wybudowanej infrastruktury proporcjonalnie do wysokości wydatków poniesionych na jej wybudowanie, a nie proporcjonalnie do wkładu własnego tych jednostek. Partnerzy projektu zostali zobowiązani do przekazywania środków finansowych w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej umowy na konto Lidera Projektu. Lider będzie pełnił nadzór właścicielski w imieniu Partnerów projektu nad wybudowaną infrastrukturą, Partnerzy zaś pokryją wszystkie koszty w wysokości 1/6 na każdego Partnera, związanych z jego utrzymaniem. Wybudowana sieć światłowodowa będzie stanowić jedną całość, we własności tej partycypują wszyscy Partnerzy w 1/6, ale sieć działa jako niepodzielna całość, nadzorowana przez Lidera (Powiat M.). Nie będzie przekazywania mienia przez Lidera – Partnerom, gdyż Nabywcami faktur oraz dóbr i usług będą wszyscy i Partnerzy.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tylko i wyłącznie na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym, wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W Projekcie nie są założone żadne usługi odpłatne. Sieć światłowodowa powstała w wyniku realizacji projektu w okresie jego trwałości nie będzie wykorzystywana do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) opodatkowanych podatkiem VAT.

Środki z Unii Europejskiej w formie dotacji zostaną przekazane na konto Lidera, jednakże na każdej fakturze, jako Nabywcy będą wymienieni wszyscy Partnerzy, w tym Wnioskodawca a Płatnikiem faktur będzie tylko Powiat M., jako podmiot dysponujący dotacją.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu w sytuacji gdy Wnioskodawca występuje jako Partner projektu będąc wraz z pozostałymi Gminami wspólnym nabywcą towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, że w celu realizacji projektu Wnioskodawca działając jako Partner wraz z pozostałymi partnerami projektu dokonuje nabycia towarów i usług. Dokonany w ten sposób zakup stanowi współwłasność łączną wszystkich nabywców, w tym Wnioskodawcy. Udział każdego partnera wynosi 1/6 wielkości. Na każdej fakturze, jako nabywcy będą wymienieni wszyscy partnerzy.

Zatem stwierdzić należy, że ewentualne prawo do odliczenia może przysługiwać Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej udziałowi w realizowanym wspólnie zadaniu (tj. w 1/6).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazał, że produkty powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tylko i wyłącznie na potrzeby własne jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym, wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, sieć światłowodowa powstała w wyniku realizacji projektu w okresie jego trwałości nie będzie wykorzystywana do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) opodatkowanych podatkiem VAT, w projekcie nie są założone żadne usługi odpłatne.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach wystawionych na rzecz Wnioskodawcy – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.