IBPP1/443-1239/14/ES | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1239/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (OSP R.) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje w rejestrze podatników VAT jako czynny podmiot w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

OSP jest beneficjentem projektu „O.

Projekt polegał na organizacji sportowych zawodów Strażackich a tym samym na popularyzacji i kultywowaniu wśród społeczeństwa tradycji strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez pokazanie umiejętności, wyszkolenia i przygotowania strażaków do wykonywania zadań na tradycyjnym sprzęcie. Operacja została zrealizowana 5 października 2014 roku na boisku oraz na sąsiadującym placu przy ulicy Z. w R.

W obchodach 90-lecia istnienia OSP R. wzięło udział bardzo dużo osób z terenu LGD oraz spoza obszaru a także z Republiki Czeskiej. Podniosłym momentem było wręczenie odznaczeń i medali dla strażaków, następnie zaproszeni goście i zawodnicy udali się do dużego namiotu na poczęstunek podczas którego przygrywała Gminna Orkiestra Dęta.

Zawody strażackie zorganizowane były na wysokim poziomie, najlepsi zostali nagrodzeni pucharami, natomiast wszyscy zawodnicy oraz przybyli uczestnicy obchodów zostali obdarowani pamiątkowymi medalami. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny, wręczono nagrody dzieciom w odpowiednich kategoriach wiekowych za najlepsze prace, dodatkowo wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały poczęstunek. Oprawę artystyczną zapewnił zespół muzyczny który swoim występem uświetnił zabawowo-artystyczną część imprezy. Impreza została przygotowana z ogromnym zaangażowaniem całego środowiska lokalnego. Towary i usługi służące do zorganizowania imprezy nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie są wystawiane przez Wnioskodawcę. Towary i usługi dotyczą następujących kategorii kosztów:

 • wynajęcie namiotu i sceny,
 • występ zespołu muzycznego oraz Gminnej Orkiestry Dętej,
 • zakup poczęstunku dla dzieci (napoje, wafelki, czekoladki),
 • usługa kateringowa (danie obiadowe z dowozem na miejsce),
 • zakup medali pamiątkowych oraz pucharów dla zwycięzców,
 • wykonanie dekoracji i udekorowanie miejsca imprezy,
 • zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym (zestawy kredek i farbki),
 • ubezpieczenie imprezy,
 • opracowanie i druk materiałów reklamowych (plakaty, zaproszenia, banery),
 • reklama w radiu.

Po przeprowadzeniu projektu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie otrzymania dotacji z uwzględnieniem kosztów brutto. W kosztach rozliczeniowych wykazano i zakwalifikowano podatek naliczony VAT. Wniosek był realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach małych projektów Lokalna Grupa Działania "M".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, jest beneficjentem projektu „O.” Projekt był realizowany w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach małych projektów Lokalna Grupa Działania "M".

Operacja została zrealizowana 5 października 2014 roku w R. W obchodach 90-lecia istnienia OSP wzięło udział bardzo wiele osób z terenu LGD, spoza tego obszaru i z Republiki Czeskiej. Projekt polegał na organizacji sportowych zawodów Strażackich a tym samym na popularyzacji i kultywowaniu wśród społeczeństwa tradycji strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez pokazanie umiejętności, wyszkolenia i przygotowania strażaków do wykonywania zadań na tradycyjnym sprzęcie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny, wręczono nagrody dzieciom za najlepsze prace, dodatkowo wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały poczęstunek. Oprawę artystyczną zapewnił zespół muzyczny. Towary i usługi służące do zorganizowania imprezy nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi dotyczą następujących kategorii kosztów: wynajęcie namiotu i sceny, występ zespołu muzycznego oraz Gminnej Orkiestry Dętej, zakup poczęstunku dla dzieci, usługa kateringowa, zakup medali pamiątkowych oraz pucharów dla zwycięzców, wykonanie dekoracji i udekorowanie miejsca imprezy, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym, ubezpieczenie imprezy, opracowanie i druk materiałów reklamowych, reklama w radiu.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „O.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie tym samym przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja ww. projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.