IBPP1/443-1223/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
IBPP1/443-1223/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. kultura
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  4. usługi kulturalne
  5. usługi związane z kulturą
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (możliwości odzyskania) podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (możliwości odzyskania) podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Centrum Kultury w ...) jest samorządową instytucją kultury, którą powołano Uchwałą Rady Miejskiej w ... Nr XXVII/242/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. Instytucja wpisana została do gminnego rejestru pod pozycją ... . Centrum Kultury rozpoczęło działalność od 1 września 2000 r., siedziba znajduje się w ... przy ul. ... . Działalność instytucji opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 207 poz. 1230). Źródła finansowania – dotacja od organizatora oraz przychody z działalności kulturalnej.

Zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr X/145/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. podstawowymi celami instytucji Centrum Kultury są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców, promowanie kultury i organizowanie działalności w tej dziedzinie oraz jej współtworzenie ze społecznym ruchem kulturalnym, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych mieszkańców naszego miasta poprzez sieć biblioteczną oraz wydawanie gazety. Centrum Kultury prowadzi różnorodną działalność tj. organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie kółek zainteresowań, warsztaty tematyczne, zespoły taneczno-wokalne, taneczno-folklorystyczne, prowadzi kino, a także dział biblioteczny wraz z filiami, organizuje bezpłatne imprezy kulturalne w plenerze a także odpłatne i bezpłatne na obiektach instytucji, wynajmuje pomieszczenia oraz sprzęt techniczny do obsługi imprez kulturalnych. Centrum Kultury jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

Centrum Kultury planuje realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...”, przedmiotem którego będzie modernizacja areny obejmująca m.in: przebudowę areny, w tym wymiana zadaszenia z płyt poliwęglanowych z wymianą orynnowania, wykonanie nowej posadzki wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych, wykonanie schodów, wykonanie ściany pełnej żelbetowej, remont konstrukcji stalowej, dostawa i montaż ławek oraz inne prace towarzyszące.

Środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od organizatora oraz z dofinansowania z RPO W 2007-2013.

Modernizowana arena będzie służyła Centrum Kultury do organizowania bezpłatnych imprez kulturalnych w plenerze.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że poczynione na rzecz realizacji projektu pn. „...” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Centrum Kultury do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia (możliwości odzyskania) podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia (możliwości odzyskania) podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...”, ponieważ działalność kulturalna prowadzona na terenie areny w postaci bezpłatnych imprez kulturalnych w plenerze będzie działalnością nieodpłatną, a tym samym nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 cyt. ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 powyższej ustawy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z wniosku wynika, że Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, którą powołano Uchwałą Rady Miejskiej w ,,, z dnia 28 sierpnia 2000 r. Działalność instytucji opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Źródła finansowania – dotacja od organizatora oraz przychody z działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem podstawowymi celami instytucji Centrum Kultury są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców, promowanie kultury i organizowanie działalności w tej dziedzinie oraz jej współtworzenie ze społecznym ruchem kulturalnym, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych mieszkańców naszego miasta poprzez sieć biblioteczną oraz wydawanie gazety.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca planuje realizację projektu pn. „...” w ramach projektu pn. „...”, przedmiotem którego będzie modernizacja areny obejmująca m.in: przebudowę areny, w tym wymiana zadaszenia z płyt poliwęglanowych z wymianą orynnowania, wykonanie nowej posadzki wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych, wykonanie schodów, wykonanie ściany pełnej żelbetowej, remont konstrukcji stalowej, dostawa i montaż ławek oraz inne prace towarzyszące.

Środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od organizatora oraz z dofinansowania z RPO W 2007-2013.

Modernizowana arena będzie służyła Centrum Kultury do organizowania bezpłatnych imprez kulturalnych w plenerze.

Ponadto Wnioskodawca podał, że poczynione na rzecz realizacji projektu pn. „...” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Centrum Kultury do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – modernizowana arena będzie służyła Centrum Kultury do organizowania bezpłatnych imprez kulturalnych w plenerze, a poczynione na rzecz realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, ani też do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z realizacją projektu nie będzie miał on prawa do odliczenia (możliwości odzyskania) podatku naliczonego VAT – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.