IBPP1/443-1159/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, ale poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem Gmina nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu.
IBPP1/443-1159/14/LSzinterpretacja indywidualna
  1. beneficjent
  2. brak prawa do odliczenia
  3. dofinansowanie
  4. gmina
  5. podatnik
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...i”.

Wniosek uzupełniono pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 stycznia 2015 r. znak: IBPP1/443-1159/14/LSz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina w dniu 6 czerwca 2011 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii i otrzymała wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie nr .... z dnia 7 października 2014 r. pod nazwą „...”. Zadanie było współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu został określony w Umowie na kwotę 4.317 531,82 zł. Wydatki kwalifikowane zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu w wysokości 3.097.947,70 zł, a przyznane wsparcie wyniosło 1.737.948,65 zł, co stanowiło 56,10% wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji projektu został określony na okres od 27 sierpnia 2007 r. do 30 listopada 2014 r. Środki na realizację projektu pochodziły z:

  • dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w 56,10%,
  • środków własnych Beneficjenta w wysokości 43,90%.

Zasadniczym celem projektu była termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej: Szkół Podstawowych w Sk., S., Ł., K. oraz Ośrodka Kultury w G. W zakres rzeczowy projektu wchodziło w szczególności: wykonanie izolacji cieplnej budynków, wymiana instalacji co, wymiana źródła ciepła (kotłowni węglowych) na bardziej efektywne, wykorzystanie energii słonecznej (solarów) do podgrzewania c.w.u. Inwestycja miała na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych.

Gmina zgodnie z dokumentacją RPO WSL 2007-2013 zobowiązana jest załączyć do wniosku o płatność informację czy jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu „...”. Gmina zarejestrowana została przez Urząd Skarbowy w W. jako podatnik od towarów i usług o numerze NIP: ....

Wnioskodawca informuje, że efektem planowanego przedsięwzięcia było ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez budynki użyteczności publicznej w procesach grzewczych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że jest czynnym podatnikiem VAT od 2011 roku i składa deklaracje VAT-7.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji opisanego projektu „...” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 lutego 2015 r.):

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z realizowanego w okresie 2007-2014 r. projektu „...” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 lutego 2015 r.):, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z realizowanego w okresie 2007-2014r. projektu „...” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik VAT – 6 czerwca 2011 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii i otrzymała wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 7 października 2014 r. pod nazwą „...”. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Termin realizacji projektu został określony na okres od 27 sierpnia 2007 r. do 30 listopada 2014 r. Celem projektu była termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej. W zakres rzeczowy projektu wchodziło w szczególności: wykonanie izolacji cieplnej budynków, wymiana instalacji co, wymiana źródła ciepła (kotłowni węglowych) na bardziej efektywne, wykorzystanie energii słonecznej (solarów) do podgrzewania c.w.u. Inwestycja miała na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych. Efektem planowanego przedsięwzięcia było ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez budynki użyteczności publicznej w procesach grzewczych. Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji opisanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami w ramach projektu pod nazwą „...” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki – jak podano we wniosku – nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z realizowanego w okresie 2007-2014 r. projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.