IBPP1/443-1137/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
IBPP1/443-1137/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „S.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „S.”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

STAN FAKTYCZNY:

Realizacja warsztatów pt. „S”.

Zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ramach ubiegania się o dotację na realizację operacji w ramach małych projektów PROW, pt. „S.”, przez Stowarzyszenie P.

CEL OPERACJI:

Poszerzenie wiedzy społeczeństwa o lokalnych walorach przyrodniczych, poprzez organizację szkoleń z zakresu paleontologii i geologii dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie LSR.

TERMIN: styczeń – listopad 2014 r.

MIEJSCE: muzeum X.

ADRESACI: dzieci szkół i przedszkoli z obszaru LSR.

Do przeprowadzenia szkolenia niezbędne było zatrudnienie 3 prowadzących - tak, aby na zmianę mogli prowadzić zajęcia.

Dodatkowo zakupiono 10 plansz na których wydrukowano zdjęcia, niezbędne do prawidłowego przekazania procesu tworzenia skamieniałości oraz monitor, na którym będzie istniała możliwość wyświetlenia filmów, zdjęć i powiększonych obrazów dotyczących skamieniałości, minerałów i mikroorganizmów.

Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego dlatego chciałby uznać jego koszt za koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowego zadania.

Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego i nie jest finansowane przez państwo. Nie jest też wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT.

Zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Wykonuje zadania określone w statucie.

Mając na uwadze wytyczne instytucji zarządzającej programem PROW, do rozliczenia poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie musi przedstawić indywidualną interpretację podatku VAT potwierdzająca, iż może go kwalifikować jako koszt podlegający finansowaniu, gdyż nie może go odzyskać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją operacji pt. „S.”, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją powyższego zadania nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stowarzyszenie jest organizacja pozarządowa niewpisaną do rejestru przedsiębiorców.

Nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dlatego ubiega się o jego kwalifikowalność w ramach realizowanej operacji finansowanej przez PROW.

Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego i nie jest finansowany przez państwo.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż towary i usługi zakupione do realizacji celów operacji pt. „S.”, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Stowarzyszenie ma możliwość zakwalifikowania kosztów podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ramach małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest organizacją pożytku publicznego, wykonuje zadania określone w statucie i utrzymuje się wyłącznie z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.

Wnioskodawca realizuje projekt pt. „S.”.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa o lokalnych walorach przyrodniczych, poprzez organizację szkoleń z zakresu paleontologii i geologii dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie LSR.

Z wniosku wynika, że termin realizacji projektu przypadał na styczeń – listopad 2014 r., a miejscem jego realizacji było muzeum X.

Projekt skierowany został do dzieci szkół i przedszkoli z obszaru LSR.

Do przeprowadzenia szkolenia niezbędne było zatrudnienie 3 prowadzących, a także zakup 10 plansz na których wydrukowano zdjęcia, niezbędne do prawidłowego przekazania procesu tworzenia skamieniałości oraz monitora, umożliwiającego wyświetlenie filmów, zdjęć i powiększonych obrazów dotyczących skamieniałości, minerałów i mikroorganizmów.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT.

Zakupy dokonywane w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na realizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży dotyczących skamieniałości i minerałów – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z realizacją powyższego zadania nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, uznano za prawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.