IBPP1/443-1127/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektów
IBPP1/443-1127/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) oraz pismem z 29 grudnia (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów pn. „A.” oraz „B.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów pn. „A.” oraz „B.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 grudnia 2014 r., znak: IBPP1/443-1127/14/DK, oraz pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z obowiązkiem przedstawienia interpretacji ww. przepisów prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa dla celów refundacji wydatków w ramach projektu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W Ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013, Wnioskodawca (Fundacja) wnosi wniosek o wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej dotyczącej braku możliwości odzyskania Vatu. Wnioskodawca zaznacza iż nie figuruje w ewidencji płatników VAT ani tez nigdy nie figurował.

Zgodnie z zapisem w Statucie Fundacji w dziale IV Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochody z działalności są tak niskie, że Fundacja nie może odzyskać Vatu. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zwalnia od podatku tych podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 150 000,00. Pojęcie sprzedaży obejmuje, według art. 2 pkt 22 tej ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz wspólnotową dostawę towarów.

Wnioskodawca nigdy nie był płatnikiem Vatu i nie figuruje w ewidencji płatników - nie był Vatowcem.

W uzupełnieniu wniosku, odnośnie projektu pn. „A.”, Wnioskodawca podaje, że:

W związku z obowiązkiem przedstawienia interpretacji ww. przepisów prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa X. dla celów refundacji wydatków w ramach projektu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013. Wnioskodawca będzie realizował ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwa projekty dotyczące postaci Y. Pierwszy dotyczący przedmiotowej interpretacji projekt „A.” polegał będzie na wydaniu 1 500 egzemplarzy publikacji M. (1000 sztuk wersja książkowa, 500 wersja albumowa). Dodatkiem do publikację będzie wydanie płyty DVD J. Drugi projekt, to wydanie takiej samem publikacji ale w języku angielskim wraz z płytą DVD tłumaczoną także na język angielski (po 1000 sztuk publikacji i DVD). Celem projektu będzie działanie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i spuścizny kulturowej wybitnego Y, poprzez druk publikacji, biografii, promocja całego obszaru LSR jego tradycji, góralszczyzny, kultury poprzez załączone do książki DVD dotyczące ludowości, wspomnień z festiwalu ... zorganizowanego przez Y.

Wszystkie wydatki zawarte we wniosku zostają udokumentowane za pomocą faktur i umów o dzieło gdzie Zleceniodawcą lub Odbiorcą będzie Wnioskodawca. W wersji polskojęzycznej zakres płatności za usługi i towary to: opracowanie typografii, redakcja i korekta, projekt okładek, prace nad stworzeniem koncepcji albumu, opracowanie merytoryczne DVD, koncepcja stworzenia DVD przygotowanie do tłoczenia, pozyskanie praw autorskich, koszty wydruku, koszty przesyłek pocztowych, koszty produkcji DVD, koszt obsługi projektu.

W związku z realizacją obydwu projektów Wnioskodawca ma możliwość sprzedaży części publikacji wraz z DVD nie przekraczając jednak 20% wkładu własnego. Zapisy te generuje umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W projekcie polskojęzycznym Wnioskodawca zamierza sprzedać ok. 480 publikacji za kwotę ok. 14 990,00 zł. Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest Vatowcem, nie podlega podatkowi VAT.

Efektem projektu będzie wydruk 1500 sztuk publikacji „M.” dotyczącej postaci Y. wraz z 2000 sztukami DVD J. ok. 480 publikacji zostanie sprzedanych zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie, natomiast reszta zostanie rozesłana do bibliotek na terenie kraju, ośrodków sportowych, instytucji zainteresowanych postacią Y. oraz zostaną rozdane bezpłatnie podczas prelekcji, spotkań, wizyt w domu rodzinnym Y. Książkę będzie mógł nabyć każdy zainteresowany.

Wszystkie te sytuacje (zakup towarów i usług) dotyczą stanu przyszłego - realizowanie projektów „A.”, „B.” w 2014/2015 r. Wszystkie zakupy będą refundowane ze środków unijnych. Wnioskodawca zaznacza iż Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji płatników VAT ani tez nigdy nie figurował.

W uzupełnieniu wniosku, odnośnie projektu pn. „B.”, Wnioskodawca podaje, że:

W związku z obowiązkiem przedstawienia interpretacji ww. przepisów prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa dla celów refundacji wydatków w ramach projektu Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013. Wnioskodawca będzie realizował ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwa projekty dotyczące postaci Y. Pierwszy dotyczący przedmiotowej interpretacji projekt „B.” (po 1000 sztuk publikacji i DVD). Celem projektu będzie działanie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i spuścizny kulturowej wybitnego Y, poprzez druk publikacji, biografii, promocja całego obszaru LSR jego tradycji, góralszczyzny, kultury poprzez załączone do książki DVD dotyczące ludowości, wspomnień z festiwalu ... zorganizowanego przez Y. itp. w kraju i na cały świat. Drugi projekt „A. polegał będzie na wydaniu 1 500 egzemplarzy publikacji M. (1000 sztuk wersja książkowa, 500 wersja albumowa). Dodatkiem do publikację będzie wydanie płyty DVD J.

Wszystkie wydatki zawarte we wniosku zostają udokumentowane za pomocą faktur i umów o dzieło gdzie Zleceniodawcą lub Odbiorcą będzie Wnioskodawca. W wersji angielskojęzycznej zakres płatności za usługi i towary to: projekt i skład książki, opracowanie typograficzne, tłumaczenie książki, współpraca translatorska, przygotowanie treści książki do przekładu, zakup licencji, DVD tłumaczenie, przygotowanie napisów anglojęzycznych, koszty wydruku publikacji i DVD, koszty przesyłek, koszty obsługi projektu.

W związku z realizacją obydwu projektów Fundacja ma możliwość sprzedaży części publikacji wraz z DVD nie przekraczając jednak 20% wkładu własnego. Zapisy te generuje umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W projekcie anglojęzycznym Wnioskodawca zamierza sprzedać ok. 300 egzemplarzy publikacji za kwotę ok.15 900,00zł. Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest Vatowcem, nie podlega podatkowi vatowi.

Efektem projektu będzie wydruk 1000 sztuk publikacji M. dotyczącej postaci Y. wraz z 1000 sztukami DVD J. ok. 300 publikacji zostanie sprzedanych zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie, natomiast reszta zostanie rozesłana do bibliotek za granicą ośrodków sportowych, instytucji zainteresowanych postacią Y. oraz zostaną rozdawane bezpłatnie podczas prelekcji, spotkań, wizyt w domu rodzinnym Y. Książkę będzie mógł nabyć każdy zainteresowany za graniczny turysta.

Wszystkie te sytuacje (zakup towarów i usług) dotyczą stanu przyszłego - realizowanie projektów „B.” oraz „A.” w 2014/2015 r. Wszystkie zakupy będą refundowane ze środków unijnych. Wnioskodawca zaznacza, że nie figuruje w ewidencji płatników VAT ani tez nigdy nie figurował.

W piśmie z 29 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku z 25 sierpnia 2014 r., Wnioskodawca informuje, że wniosek ten dotyczy dwóch projektów pod nazwą:

  1. A”,
  2. B.”.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że oba pisma z dnia 19 grudnia 2014 r., stanowią uzupełnienie do wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. w związku z wezwaniem organu z dnia 10 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 grudnia 2014 r.):

Czy Fundacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: „A.” oraz „B.”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 grudnia 2014 r.), Wnioskodawcy w związku z realizacją projektów „A.”, „B.” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektów. Fundacja wnosi wniosek o wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku naliczonego i braku prawa do jego zwrotu.

Fundacja nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nigdy nie był płatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji płatników.

Wnioskodawca będzie realizował ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 dwa projekty dotyczące postaci Y.

Pierwszy dotyczący przedmiotowej interpretacji projekt „A.” polegał będzie na wydaniu 1 500 egzemplarzy publikacji M. (1000 sztuk wersja książkowa, 500 wersja albumowa). Dodatkiem do publikację będzie wydanie płyty DVD J.

Drugi projekt, to wydanie takiej samem publikacji ale w języku angielskim wraz z płytą DVD tłumaczoną także na język angielski (po 1000 sztuk publikacji i DVD).

Celem projektów będzie działanie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i spuścizny kulturowej wybitnego Y, poprzez druk publikacji, biografii, promocja całego obszaru LSR jego tradycji, góralszczyzny, kultury poprzez załączone do książki DVD dotyczące ludowości, wspomnień z festiwalu ... zorganizowanego przez Y.

Wszystkie wydatki zawarte we wniosku zostają udokumentowane za pomocą faktur i umów o dzieło gdzie Zleceniodawcą lub Odbiorcą będzie Wnioskodawca.

W wersji polskojęzycznej zakres płatności za usługi i towary to: opracowanie typografii, redakcja i korekta, projekt okładek, prace nad stworzeniem koncepcji albumu, opracowanie merytoryczne DVD, koncepcja stworzenia DVD przygotowanie do tłoczenia, pozyskanie praw autorskich, koszty wydruku, koszty przesyłek pocztowych, koszty produkcji DVD, koszt obsługi projektu.

W wersji angielskojęzycznej zakres płatności za usługi i towary to: projekt i skład książki, opracowanie typograficzne, tłumaczenie książki, współpraca translatorska, przygotowanie treści książki do przekładu, zakup licencji, DVD tłumaczenie, przygotowanie napisów anglojęzycznych, koszty wydruku publikacji i DVD, koszty przesyłek, koszty obsługi projektu.

Z wniosku wynika, że nabyte w związku z realizacją przedmiotowych projektów towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów pn. „A.” oraz „B.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektów pn. „A.” oraz „B.”, a tym samym nie będzie miał prawa do zwrotu, o którym mowa w art. 87 ustawy o VAT.

W zakresie realizacji przedmiotowych projektów Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z realizacją projektów „A.” oraz „B.” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego i brak jest prawa do jego zwrotu, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1127/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.