IBPP1/443-1103/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dotyczy braku opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu i przeniesienia przez Wnioskodawcę Elementów Autorskich na rzecz MON oraz w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przeniesienia przez Wnioskodawcę Elementów Autorskich na rzecz MON – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu i przeniesienia przez Wnioskodawcę Elementów Autorskich na rzecz MON oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1103/14/LSz z 14 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji oraz sprzedaży pojazdów wojskowych, w tym kołowych transporterów opancerzonych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Wnioskodawca jest liderem konsorcjum powołanego na bazie umowy w celu opracowania i wykonania modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 wraz ze sprzętem technicznym dla batalionu piechoty zmotoryzowanej (dalej: „Konsorcjum”). Zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum, po opracowaniu i wykonaniu modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 i sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej, konsorcjanci zamierzają podjąć działania zmierzające do utworzenia nowego konsorcjum dla celów produkcji i dostawy opracowanego sprzętu wojskowego dla Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej: „MON”).

Spółka jako lider Konsorcjum zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu Nr .... polegającego na opracowywaniu i wykonaniu nowoczesnej, kołowej platformy opancerzonej (dalej: „Projekt”). NCBiR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Na podstawie Umowy NCBiR zobowiązało się przekazać Spółce jako liderowi Konsorcjum finansowanie na realizację Projektu („Finansowanie”).

Finansowanie Projektu przez NCBiR odbywa się według następującego schematu:

 • Spółka przekazuje NCBiR wniosek o płatność (nie dotyczy to pierwszej płatności, która została przekazana Wnioskodawcy 30 dni od zawarcia Umowy);
 • NCBiR przekazuje Spółce płatność stanowiącą zaliczkę na poczet realizacji Umowy;
 • Spółka przekazuje płatność konsorcjantom, którzy są odpowiedzialni za realizację danego etapu Projektu lub pozostawia ją na swoim koncie, jeżeli dana płatność lub jej część dotyczy etapu, za realizację którego odpowiedzialna jest Spółka;
 • zgodnie z treścią umowy Konsorcjum, środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Spółkę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac;
 • warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykorzystanie co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek oraz brak zastrzeżeń co do ich wykorzystania;
 • niewykorzystane przez Spółkę i konsorcjantów środki otrzymane od NCBiR podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu.

Do objęcia Finansowaniem przez NCBiR kwalifikują się tylko takie koszty, które spełniają warunki określone w Umowie, tj. m.in. są zgodne z kosztorysem Projektu stanowiącym załącznik do Umowy oraz z kosztami realizacji poszczególnych etapów badań naukowych i prac rozwojowych określonych w harmonogramie wykonania Projektu.

Stosownie do postanowień Umowy Spółka jest obowiązana do odpowiedniej dokumentacji wydatków poniesionych na realizację Projektu, w tym jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację środków finansowych wydatkowanych na realizację Projektu. Ponadto Wnioskodawca jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie poszczególnych kosztów na rzecz realizacji Projektu z odpowiednim ich opisem, przy czym dokumentacja ta może podlegać kontroli, nawet w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

W przypadku zakończenia Projektu powodzeniem Spółka przeniesie na MON całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach autorskich (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej: „Elementy Autorskie”), w tym ich uzupełnień, modyfikacji i uszczegółowień. Zgodnie z postanowieniami Umowy, celem NCBiR oraz Wnioskodawcy jako lidera Konsorcjum jest transfer całości praw autorskich do Elementów Autorskich tak, aby to MON docelowo posiadało uprawnienia do całości Elementów Autorskich w zakresie wszelkich znanych i możliwych (niezależnie od formy) sposobów ich eksploatacji lub dalszego transferu. Ponadto na MON przeniesione zostaną także wszelkie prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynikające z powstania w trakcie realizacji Projektu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Zgodnie z treścią Umowy, opisane powyżej przeniesienie całości praw do Elementów Autorskich na MON będzie miało miejsce nieodpłatnie. Zgodnie z uzgodnieniami, w przypadku wprowadzenia opracowanej przez Konsorcjum modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 i sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej do produkcji, MON ponownie udzieli Spółce praw do korzystania z Elementów Autorskich.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.Ww. konkurs (Nr ...) został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”).

2.Zdaniem Wnioskodawcy Zleceniodawcą, dla którego Spółka ma wykonać projekt jest NCBiR. Projekt ten realizowany jest na mocy tej samej umowy podpisanej z NCBiR, na mocy której Spółce zostało przyznane finansowanie projektu.

3.Otrzymane od NCBiR dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach Konkursu Nr ..., tj. opracowanie modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 oraz sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej.

Spółka w całości przeznaczy otrzymane finansowanie wyłącznie na pokrycie określonych kosztów związanych z realizacją ww. projektu tj. wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej) nowego transportera opancerzonego, zakup materiałów oraz wykonanie modelu i prototypu transportera (zgodnie z nowo powstałą dokumentacją) oraz przeprowadzenie badań zakładowych i kwalifikacyjnych prototypu.

4.Projekt przewiduje wykonanie modelu i prototypu nowego transportera opancerzonego i poddanie go badaniom w uprawnionej Jednostce Badawczej. W związku z tym niezbędnym jest nabycie wszystkich materiałów, części, urządzeń i systemów wchodzących, zgodnie z dokumentacją techniczną, w skład konfiguracji pojazdu. Dodatkowo zakupione zostaną materiały niezbędne w procesie produkcji prototypu tj. np. drut spawalniczy, gazy techniczne, płyny eksploatacyjne oraz elementy aparatury naukowo-badawczej. Należy zaznaczyć, że niektóre towary mogą być nabywane u poddostawców zagranicznych.

Nabyciu będą podlegały również usługi projektowe (np. projekty niektórych nowych układów i systemów transportera opancerzonego takich jak: układ hydrauliczny, pneumatyczny, przeciwpożarowy, klimatyzacji i filtrowentylacji oraz usługa optymalizacji projektu kadłuba pojazdu pod względem pływalności i odporności balistycznej itd.), usługi badawcze (np. przeprowadzenie niektórych badań zakładowych oraz badań kwalifikacyjnych przez uprawnione Jednostki Badawcze, takich jak Instytuty Wojskowe), usługi transportowe (np. przewóz prototypu transportera na badania poligonowe).

5.Jak Wnioskodawca wskazał już w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Spółka będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją projektu z intencją dokonywania w przyszłości dostaw opracowanego sprzętu na rzecz MON. W konsekwencji, Spółka zamierza wykorzystywać nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które generować będą po jej stronie podatek należny.

6.W przypadku realizacji projektu nie występuje podmiot określony jako główny wykonawca projektu. Wnioskodawca jest liderem konsorcjum i na mocy umowy z NCBiR, w imieniu konsorcjum zobowiązał się m.in.:

 • aby projekt był realizowany w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, zgodnie z opisem projektu, harmonogramem wykonania projektu i jego kosztorysem,
 • reprezentować pozostałych uczestników umowy konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy z NCBiR,
 • przekazywać NCBiR stosowne wnioski o płatność oraz raporty,
 • informować w zmianach w umowie konsorcjum,
 • niezwłocznie informować NCBiR o zamiarze dokonania takich zmian prawno -organizacyjnych w statusie swoim oraz pozostałych uczestników konsorcjum, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu,
 • udzielać NCBiR oraz upoważnionym przez NCBiR podmiotom informacji dotyczących stanu realizacji projektu i wydatkowania przyznanych środków finansowych, a także wyników projektu oraz ich wykorzystania w trakcie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu,
 • zrealizować przypisane Wnioskodawcy etapy projektu.

7.Zgodnie z treścią umowy z NCBiR, w przypadku jej rozwiązania z przyczyn, które zostały w niej wymienione NCBiR posiada prawo zwrócenia się do Spółki o zwrot przekazanego jej finansowania. Jedną z przyczyn rozwiązania jest przypadek, gdy Wnioskodawca lub inny uczestnik konsorcjum nie zrealizuje zakresu rzeczowego projektu lub zrealizuje go w niepełnym zakresie. W konsekwencji należy wskazać, iż w przypadku niezrealizowania projektu Wnioskodawca zasadniczo jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji.

8.Otrzymane przez Spółkę finansowanie nie będzie miało wpływu na cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

9.Zgodnie ze stanowiskiem Spółki zaprezentowanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, otrzymane przez Wnioskodawcę finansowanie nie stanowi wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie usług na rzecz NCBiR lub MON.

10.Spółka jest zobowiązana do nieodpłatnego przeniesienia „Elementów Autorskich” na MON wyłącznie na mocy zapisów umowy zawartej z NCBiR. Zobowiązanie to nie wynika z przepisów prawa.

11.Fakt, czy zamawiając projekt bezpośrednio u Spółki MON zobowiązane byłoby do uiszczenia wynagrodzenia, w ocenie Wnioskodawcy uzależniony jest wyłącznie od ewentualnych uzgodnień dokonanych pomiędzy Spółką a MON w tym zakresie. W konsekwencji, w ocenie Spółki powyższa kwestia pozostaje poza przedmiotowym zakresem złożonego przez nią wniosku o interpretację indywidualną.

12.Zgodnie z treścią zawartej z NCBiR umowy przekazanie „Elementów Autorskich” na rzecz MON nastąpi z chwilą zakończenia realizacji projektu.

Po przekazaniu „Elementów autorskich” na rzecz MON Spółka nie będzie posiadała prawa do dysponowania projektem bez udzielenia jej przez MON praw do korzystania z „Elementów Autorskich”.

13.Stwierdzenie, iż w przypadku wprowadzenia modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 i sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej do produkcji, MON ponownie udzieli Spółce praw do korzystania z „Elementów Autorskich” należy rozumieć, iż Spółce zostanie udzielona licencja na korzystanie z „Elementów Autorskich”.

Obowiązek udzielenia Spółce przez MON praw do korzystania z „Elementów Autorskich”, wynika z treści umowy zawartej przez Spółkę z NCBiR. W tym względzie, uwzględniając, iż nie jest pewne czy projekt się powiedzie, szczegółowe zasady oraz czas, kiedy MON udzieli Spółce praw do korzystania z „Elementów Autorskich”, nie zostały dotychczas ustalone.

14.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca nabędzie te prawa odpłatnie czy nieodpłatnie...” Wnioskodawca odpowiedział, że kwestia czy Wnioskodawca nabędzie prawa do korzystania z „Elementów Autorskich” odpłatnie czy nieodpłatnie nie została dotychczas ustalona.

15.W założeniu Spółka będzie wykorzystywać przedmiotowe prawa na potrzeby produkcji oraz dostaw na rzecz MON opracowanego w ramach projektu sprzętu. Dostawy te będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane na mocy Umowy przez Spółkę Finansowanie na realizację Projektu stanowi wynagrodzenie za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON albo dotację mającą bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich i w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT...
 2. Czy przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT...
 3. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1. W ocenie Wnioskodawcy, otrzymane przez Spółkę Finansowanie na realizację Projektu nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON ani dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich i w konsekwencji Finansowanie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ad.2. W ocenie Spółki przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ad.3. Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

Zgodnie z treścią art. 29a ust. l ustawy o VAT podstawę opodatkowania VAT stanowi wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania VAT, co do zasady stanowi zatem wynagrodzenie uzyskiwane od zamawiającego w zamian za określone świadczenie. Jednocześnie podstawa opodatkowania powinna zostać powiększona o otrzymane dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Zgodnie z dominującym prawa podatkowego poglądem, podstawę opodatkowania zwiększa się tylko o dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli natomiast taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług VAT. Opisany powyżej bezpośredni związek przejawia się m.in. w tym, że dotacje takie mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle powyższego, zgodnie z treścią Umowy, po pomyślnym zakończeniu realizacji Projektu, Spółka przeniesie na MON wszelkie Elementy Autorskie. W tym zakresie postanowienia Umowy wskazują, że przeniesienie Elementów Autorskich nastąpi nieodpłatnie. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, aby określić prawidłowy sposób potraktowania na potrzeby VAT Finansowania przyznanego Wnioskodawcy jako liderowi Konsorcjum przez NCBiR należy określić, czy stanowi ono:

(i) wynagrodzenie za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON; lub

(ii) dotację mającą bezpośredni wpływ na cenę Elementów Autorskich przenoszonych na rzecz MON.

Wynagrodzenie za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON.

W ocenie Spółki Finansowanie nie będzie stanowić wynagrodzenia za przeniesienie praw do Elementów Autorskich na rzecz MON.

W pierwszej kolejności Spółka wskazuje, że przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON może w ogóle nie mieć miejsca, ze względu na niepowodzenie Projektu. Oznacza to, że Finansowanie jest przyznawane Spółce jako liderowi Konsorcjum niezależnie od tego, czy faktycznie dojdzie do przeniesienia Elementów Autorskich na rzecz MON, czy też nie. Ponadto w ocenie Spółki Finansowanie nie posiada podstawowej cechy wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług jaką jest możliwość swobodnego dysponowania nim po jego otrzymaniu. Środki otrzymane w ramach Finansowania muszą zostać bowiem przeznaczone wyłącznie na ściśle określone rodzaje wydatków, których poniesienie zgodnie z Umową musi zostać odpowiednio dokumentowane. Co więcej Spółka jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację środków finansowych wydatkowanych na realizację Projektu. Jednocześnie niewykorzystane przez Spółkę i konsorcjantów Finansowanie otrzymane od NCBiR podlega zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu. W konsekwencji oznacza to, że Spółka nie posiada swobody w dysponowaniu otrzymanymi środkami pieniężnymi w taki sposób jak miałoby to miejsce w przypadku, gdyby stanowiły one typowe wynagrodzenie za dokonaną dostawę towarów bądź świadczenie usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki Finansowanie nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że prawidłowość wyrażonego powyżej stanowiska w przypadkach zbliżonych do sytuacji Spółki znajduje potwierdzenie w praktyce polskich organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 października 2013 r. (nr IPTPP2/443-523/13-7/KW); oraz
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2013 r. (nr IPPP2/443-645/13-2/ G).

Dotacja mająca bezpośredni wpływ na cenę Elementów Autorskich przenoszonych na rzecz MON.

W ocenie Spółki, Finasowanie nie stanowi dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich. Finansowanie pokrywa bowiem wyłącznie koszty związane z realizacją Projektu, którego efekty w postaci Elementów Autorskich, w przypadku jego pozytywnego zakończenia, zostaną nieodpłatnie przekazane MON. W rezultacie, Finansowanie przekazane Spółce ma charakter wyłącznie zakupowy, a nie sprzedażowy. Stanowi ono bowiem jedynie zwrot ściśle określonych kosztów poniesionych przez Spółkę w trakcie realizacji Projektu. Nie dotyczy ono natomiast strony sprzedażowej.

W ocenie Spółki nie istnieją ponadto podstawy do twierdzenia, że Finansowanie ma wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich, ponieważ jak zostało to wyraźnie wskazane w Umowie, Elementy Autorskie zostaną przeniesione na MON nieodpłatnie. W konsekwencji, w niniejszej sytuacji w ogóle nie wystąpi cena, na którą Finansowanie mogłoby mieć bezpośredni wpływ.

Spółka wskazuje, że prawidłowość jej stanowiska w stanie faktycznym podobnym do sytuacji Wnioskodawcy została potwierdzona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2013 r. (nr IPPP2/443-645/13-2/DG), w której stwierdził on między innymi, że „(...) Biorąc pod uwagę treść powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w przypadku gdy - jak wskazał Wnioskodawca - dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego pokrywa tylko koszty z nim związane, a efekty wykonania przedmiotowego projektu zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Skarbu Państwa, to stwierdzić należy, iż przyznana pomoc nie będzie stanowiła dopłaty do ceny świadczonych usług, lecz zwrot poniesionych kosztów. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja będzie miała charakter zakupowy. W konsekwencji w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzyma sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy lecz refundację poniesionych kosztów (...)”.

W rezultacie w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane przez Spółkę Finansowanie na realizację Projektu nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON ani dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich i w konsekwencji Finansowanie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ad. 2.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z brzmienia przedmiotowego przepisu jednoznacznie wynika zatem, że co do zasady dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy są wykonywane za wynagrodzeniem.

Ponadto stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, oprócz świadczenia usług za wynagrodzeniem opodatkowaniu VAT podlega również m.in. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W konsekwencji, biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu, w ocenie Spółki a contrario należy uznać, że nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą podatnika nie podlega opodatkowaniu VAT.

W kontekście powyższego, jeżeli Projekt zakończy się sukcesem, Spółka nieodpłatnie przeniesie na MON całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych w jego ramach prac. W związku z tym, przy założeniu, że Finansowanie nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON oraz dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich, aby określić skutki na gruncie VAT przeniesienia Elementów Autorskich na MON, należy ustalić czy przeniesienie to stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej Spółki, czy też do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Działalność gospodarcza Spółki polega m.in. na produkcji oraz sprzedaży pojazdów wojskowych, w tym kołowych transporterów opancerzonych. W tym zakresie, zgodnie z założeniami, po pomyślnym zakończeniu Projektu strony Konsorcjum podejmą działania zmierzające do utworzenia nowego konsorcjum celem dostawy opracowanego sprzętu wojskowego dla MON. Co więcej, w związku z realizacją Projektu, pracownicy Spółki uzyskają dodatkową specjalistyczną wiedzę, która będzie również wykorzystywana w bieżącej działalności Spółki niezwiązanej bezpośrednio z dostawą nowo zaprojektowanych transporterów dla MON.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON ma związek z jej działalnością gospodarczą. Dzięki realizacji Projektu Wnioskodawca będzie miał szansę m.in. poszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż nowego produktu tj. opracowanego w ramach Konsorcjum transportera.

W rezultacie, zakładając, że przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON następuje nieodpłatnie, powinno ono zostać zakwalifikowane na gruncie VAT jako nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej Spółki i w konsekwencji nie powinno podlegać opodatkowaniu VAT.

Prawidłowość stanowiska Spółki w powyższym zakresie została potwierdzona w zbliżonych przypadkach do sytuacji Wnioskodawcy m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2013 r. (nr IPPP2/443-645/13-2/DG); oraz
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi z 8 października 2013 r. (nr IPTPP2/443-523/ 13-7/KW).

W szczególności, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: „(...) nie dojdzie do dostawy towaru ani do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, bowiem w przedstawionej sytuacji nie zostanie spełniony warunek odpłatności. Ponadto przedmiot realizowanego zadania wpisuje się w cele i rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i świadczeniu usług serwisowych urządzeń techniki kryminalistycznej i systemów wspomagania identyfikacji, a zatem nieodpłatne przekazanie efektów prac wykonanych w ramach Projektu jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Strony nie będzie stanowiło świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (...)”.

Ad. 3.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przesłanką decydującą o możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT jest zatem związek dokonywanych i udokumentowanych fakturami zakupów z wykonywanymi przez podatnika czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi występuje przy tym nie tylko wówczas, gdy zakupy te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych od razu po nabyciu, lecz również wtedy, gdy zakupy te dotyczą przyszłej oczekiwanej przez podatnika sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. W ocenie Spółki ustawodawca nie uzależnił zatem prawa do odliczenia VAT od wystąpienia sprzedaży opodatkowanej w okresie, w którym podatnik dokonuje inwestycji. Co więcej, w doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się również, że podatnik posiada prawo odliczenia naliczonego VAT, nawet jeżeli zamiar wykorzystania zakupionych towarów i usług do czynności opodatkowanych w rzeczywistości nie doszedł do skutku i ostatecznie zakupy te nie zostały wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tzw. zaniechane inwestycje). Prawidłowość takiego stanowiska znajduje m.in. potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w wyrokach w sprawach Ghent Coal Terminal BV z 15 stycznia 1998 r. (Sygn. C-37/95) oraz Intercommunale voor Zeewateronzilting INZO z 29 lutego 1996 r. (Sygn. C-1107/94).

W związku z powyższym, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w przypadku pozytywnego zakończenia Projektu, Spółka w przyszłości zamierza zawrzeć z obecnymi konsorcjantami nową umowę konsorcjum w celu dokonywania dostaw opracowanego sprzętu wojskowego na rzecz MON. Dostawy te będą, co do zasady podlegać opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę Projektu, obecnie Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że faktycznie dojdzie do ich realizacji. Projekt może bowiem zakończyć się niepowodzeniem, a w konsekwencji dostawy te nie dojdą do skutku.

Uwzględniając powyższe uwagi, w ocenie Wnioskodawcy posiada on prawo do odliczenia naliczonego VAT w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją Projektu. W tym względzie bowiem Spółka ponosi wydatki na realizację Projektu, który w przypadku pozytywnego zakończenia, pozwoli Wnioskodawcy na dokonywanie dostaw opracowanego sprzętu wojskowego na rzecz MON, czyli na dokonywaniu czynności podlegających VAT. Zamiar dokonywania dostaw opracowanego w ramach Projektu sprzętu wojskowego potwierdzony jest zapisami umowy konsorcjum.

Co więcej, w ocenie Spółki fakt, że Projekt może zakończyć się niepowodzeniem, a w konsekwencji dostawy opracowanego sprzętu wojskowego na rzecz MON nie dojdą do skutku, nie ma wpływu na prawo Spółki do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Projektu. Jak Spółka wskazała powyżej, warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia VAT, jest zamiar wykorzystania zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, niezależnie od tego, czy zamiar ten w rzeczywistości uległ materializacji. Tym samym, w ocenie Spółki jest ona uprawniona do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na realizację Projektu, nawet w sytuacji gdyby ostatecznie Projekt zakończył się niepowodzeniem.

Spółka pragnie przy tym podkreślić, że prawidłowość wyrażonego powyżej stanowiska w sytuacjach zbliżonych do Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce polskich organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 maja 2014 r. (nr IBPP2/443-73/ 14/ICz) i z 17 lipca 2012 r. (nr IBPP2/443-361/12/BW);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2013 r. (nr IPPP2/443-645/13-2/DG); oraz
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 grudnia 2011 r. (nr ITPP1/443-1267/11/AJ).

W szczególności, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: „(...) Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zostanie spełniony drugi z warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wykazujący związek przyczynowo skutkowy dokonanych zakupów poniesionych na wykonanie projektu a wykorzystaniem projektu do czynności opodatkowanych, tzn. efektem poniesionych zakupów niezbędnych do wykonania projektu rozwojowego będzie wytworzenie dokumentacji technicznej, na bazie której zostanie wprowadzony do produkcji „...” co bezpośrednio będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę tj. sprzedaż broni i amunicji. (...) Wobec powyższego należy uznać, że w przypadku gdy prace badawczo-rozwojowe mogą nie przynieść pozytywnych efektów w postaci opracowania dokumentacji technicznej to również zostanie spełniony warunek dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poczynionymi zakupami, bowiem prowadzone prace badawcze w ramach projektu przyczyniają się do zdobycia wiedzy specjalistycznej, która wpisuje się w profil prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych oraz produkcji broni i amunicji (...)”.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się:
 • za prawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu,
 • za prawidłowe - w zakresie opodatkowania przeniesienia przez Wnioskodawcę Elementów Autorskich na rzecz MON,
 • za nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca - lider konsorcjum zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt jest finansowany przez NCBiR w ramach Konkursu Nr ... polegającego na opracowywaniu i wykonaniu nowoczesnej, kołowej platformy opancerzonej. Na podstawie Umowy NCBiR zobowiązało się przekazać Spółce jako liderowi Konsorcjum finansowanie na realizację ww. Projektu. Otrzymane od NCBiR dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach ww. Konkursu, tj. opracowanie modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 oraz sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej.

Wnioskodawca w całości przeznaczy otrzymane finansowanie wyłącznie na pokrycie określonych kosztów związanych z realizacją ww. projektu tj. wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej) nowego transportera opancerzonego, zakup materiałów oraz wykonanie modelu i prototypu transportera (zgodnie z nowo powstałą dokumentacją) oraz przeprowadzenie badań zakładowych i kwalifikacyjnych prototypu. Otrzymane przez Spółkę finansowanie nie będzie miało wpływu na cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Otrzymane przez Wnioskodawcę finansowanie nie stanowi wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie usług na rzecz NCBiR lub MON.

Odnosząc wyżej przedstawiony zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od NCBiR dotacja nie jest i nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny towaru lub usługi, a przeznaczona jest/będzie na pokrycie poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach Konkursu Nr ..., tj. opracowanie modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 oraz sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej (m.in. zakup materiałów, części, urządzeń i systemów wchodzących, w skład konfiguracji pojazdu, materiałów niezbędnych w procesie produkcji prototypu tj. np. drutu spawalniczego, gazów technicznych, płynów eksploatacyjnych) oraz elementów aparatury naukowo-badawczej, usług projektowych (np. projektów niektórych nowych układów i systemów transportera opancerzonego takich jak: układ hydrauliczny, pneumatyczny, przeciwpożarowy, klimatyzacji i filtrowentylacji, usługi optymalizacji projektu kadłuba pojazdu pod względem pływalności i odporności balistycznej itd.), usług badawczych (np. przeprowadzenie niektórych badań zakładowych oraz badań kwalifikacyjnych przez uprawnione Jednostki Badawcze, takich jak Instytuty Wojskowe), usług transportowych (np. przewóz prototypu transportera na badania poligonowe).

Jednocześnie Wnioskodawca podał, że dotacja nie będzie miała wpływu na cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych przez Spółkę usług.

Z powyższego wynika, że dotacja ta nie stanowi i nie będzie stanowić dopłaty, dofinansowania do ceny towaru i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę tego towaru.

Dotacja jest/będzie zatem dofinansowaniem ogólnym i stanowi/będzie stanowić zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu badawczego.

W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje i nie będzie otrzymywać sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za dostawę towaru lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów.

Tym samym dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi/nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego otrzymana dotacja, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia czy otrzymane na mocy Umowy przez Spółkę finansowanie na realizację Projektu stanowi wynagrodzenie za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON i w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT.

Ustosunkowując się do powyższego należy zauważyć, że z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Z wniosku wynika, że otrzymane przez Wnioskodawcę finansowanie nie stanowi wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie usług na rzecz NCBiR lub MON.

Z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a NCBiR, wynika, że otrzymana dotacja nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich gdyż jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie ww. kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, co jak wykazano wyżej nie stanowi/nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „...otrzymane przez Spółkę Finansowanie na realizację Projektu nie stanowi wynagrodzenia za przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON ani dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę przenoszonych Elementów Autorskich i w konsekwencji Finansowanie nie podlega opodatkowaniu VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia czy przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi cyt. wyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl cyt. wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z definicją towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, że prawa autorskie do wyników realizowanego projektu badawczego na rzecz obronności i bezpieczeństwa nie stanowią/nie będą stanowić towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja przekazania ww. praw nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o VAT.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – lider konsorcjum otrzymał finansowanie w celu realizacji ww. projektu. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w ramach realizowanego projektu nie świadczy żadnych usług na rzecz NCBiR. W związku z tym otrzymane przez Wnioskodawcę finansowanie nie stanowi zapłaty za jakiekolwiek świadczenie usług wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz NCBiR. Jednocześnie istotną dziedziną działalności Spółki jest produkcja oraz sprzedaż pojazdów wojskowych, w tym kołowych transporterów opancerzonych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w związku z realizacją Projektu, pracownicy Spółki uzyskają dodatkową specjalistyczną wiedzę, która będzie również wykorzystywana w bieżącej działalności Spółki niezwiązanej bezpośrednio z dostawą nowo zaprojektowanych transporterów dla MON. Dzięki realizacji Projektu Wnioskodawca będzie miał szansę m.in. poszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż nowego produktu tj. opracowanego w ramach Konsorcjum transportera.

Z powyższego wynika, że nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Tym samym przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.

Tym samym czynności przekazania nieodpłatnie „Elementów Autorskich” do efektów zrealizowanego projektu nie można uznać (nie będzie można uznać) za czynności, które podlegają i będą podlegać opodatkowaniu w rozumieniu art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przeniesienie Elementów Autorskich na rzecz MON powinno zostać zakwalifikowane na gruncie VAT jako nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej Spółki i w konsekwencji nie powinno podlegać opodatkowaniu VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę dla potrzeb realizacji Projektu.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektu, należy jeszcze raz zauważyć, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano wyżej czynności przekazania nieodpłatnie „Elementów Autorskich” do efektów zrealizowanego projektu nie można uznać za czynności, które podlegają opodatkowaniu w rozumieniu art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT.

Z przedstawionych okoliczności sprawy bezsprzecznie wynika, że głównym celem dokonywanych zakupów jest wykonywanie projektu, którego wyniki zostaną nieodpłatnie przekazane w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją projektu z intencją dokonywania w przyszłości dostaw opracowanego sprzętu na rzecz MON. W konsekwencji, Spółka zamierza wykorzystywać nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które generować będą po jej stronie podatek należny. Należy jednak zauważyć, że z wniosku wynika też, że przekazanie na rzecz Wnioskodawcy ewentualnej licencji jak i produkcja towarów może w ogóle nie mieć miejsca. Pierwszym zatem celem, któremu ma służyć projekt jest wytworzenie Elementów Autorskich i ich nieodpłatne przekazanie na rzecz MON. A to czy MON udzieli Wnioskodawcy licencji i zleci produkcję towarów, których sprzedaż byłaby opodatkowania jest sprawą niewiadomą. Wnioskodawca wytwarza zatem Elementy Autorskie w celu ich nieodpłatnego przekazania, a nie w celu rozpoczęcia produkcji towarów i sprzedaży opodatkowanej. Należy zatem uznać, że służą one tylko i wyłącznie w pierwszej kolejności do realizacji projektu, którego wyniki Wnioskodawca jest zobowiązany nieodpłatnie przekazać, a zatem do świadczenia usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie można więc bezsprzecznie przyjąć, że w momencie dokonywania zakupów związanych z realizacją ww. projektu, Wnioskodawca zamierza je wykorzystać do czynności opodatkowanych. Głównym celem projektu jest bowiem opracowanie modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 oraz sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej. Dodatkowo, tylko poprzez nabycie „Elementów Autorskich”, Wnioskodawca wykorzysta pośrednio nabyte zakupy do przyszłych projektów realizowanych przez Spółkę, które służyć będą czynnościom opodatkowanym. Jednak zakres tego wykorzystania jest na tyle odległy, że nie może on skutkować wystąpieniem prawa do odliczenia.

Trzeba wskazać, że z literalnej interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku w Dyrektywie 2006/112/WE Rady. Przepisy Rozdziału 1–4 Tytułu X Dyrektywy VAT (art. 167 i nast.) wprowadzają podstawową regułę wspólnego systemu podatku VAT, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast prawo takie nie przysługuje w przypadku dokonywania transakcji zwolnionych lub nieopodatkowanych.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r. (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc), TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta przesądził, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie tutejszego organu, nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zauważyć w tym miejscu należy, że podatnicy dokonujący czynności niepodlegających opodatkowaniu byliby stawiani w pozycji uprzywilejowanej: po pierwsze nie mieliby obowiązku uiszczenia podatku należnego, a po drugie dokonując jakiejkolwiek innej czynności opodatkowanej, mogliby skorzystać z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego, niepozostającego w relacji z podatkiem należnym. Innymi słowy, podatnik miałby prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie pod warunkiem dokonania jednej czynności opodatkowanej, nawet stanowiącej nieznaczny wycinek całokształtu jego działalności.

W omawianych okolicznościach, zdaniem organu, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku od zakupów nabywanych w ramach realizowanego projektu. O ile nie można wykluczyć, że wspomniane zakupy inwestycyjne mogą przyczynić się do uzyskania sprzedaży opodatkowanej w przyszłości, tym niemniej jednak, związek ten nie jest dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących omawiany projekt.

W konsekwencji, w ocenie organu, Wnioskodawcy w tym przypadku nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją wskazanego projektu, gdyż jego cel służy przede wszystkim opracowaniu modułowej kołowej platformy opancerzonej 8x8 oraz sprzętu technicznego batalionu piechoty zmotoryzowanej, którego wyniki zostaną nieodpłatnie przekazane MON, a wykorzystanie do celów komercyjnych otrzymanych po zakończeniu projektu praw do „Elementów Autorskich” powstałych w toku realizacji projektu – jak wynika z okoliczności sprawy – w odległym czasie, nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa.

Jeżeli zatem wydatki związane z projektem mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, to ewentualne doszukiwanie się pośredniego wpływu tych czynności na działalność opodatkowaną poprzez wykorzystanie w przyszłości w prowadzonej działalności gospodarczej „Elementów Autorskich” otrzymanych po zakończeniu projektu oraz doświadczenia nabytego przy realizacji tego projektu, nie może prowadzić do zmiany kwalifikacji tych wydatków z punktu widzenia możliwości zastosowania odliczenia podatku naliczonego.

Powyższe oznacza, że związek dokonanych zakupów w ramach projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest w rozpatrywanej sprawie zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), Wnioskodawcy nie przysługuje (nie będzie przysługiwało) prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług obejmujących wydatki związane z realizacją projektu, polegającego na opracowaniu i wykonaniu modułowej kołowej platformy opancerzonej 8 x 8 wraz ze sprzętem technicznym, którego wyniki zostaną nieodpłatnie przekazane MON, gdyż zakupy dokonane w związku z realizacją projektu służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuję mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.