IBPP1/443-1006/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
IBPP1/443-1006/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem szkoleń „P.” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem szkoleń „P.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 grudnia 2014 r., znak: IBPP1/443-1006/14/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.) podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu: „P.”.

Projekt ten, zgodnie z zawartą umową jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% w formie dotacji celowej z budżetu krajowego, a więc w 100% ze środków publicznych.

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego menadżerów i pracowników MSP - specjalistów decydujących, lub odpowiedzialnych za ochronę środowiska bądź z działów zajmujących się ochroną środowiska, mających na celu wzrost u 1000 pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw kwalifikacji dotyczących możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w 250 tego typu przedsiębiorstwach.

Szkolenia będą odbywać się trójetapowo:

1.Etap pierwszy - analiza potrzeb prośrodowiskowych MSP, którego pracownicy będą brali udział w szkoleniu.

Analiza potrzeb opierać się będzie o wywiad na temat firmy, mający na celu określenie specyfiki podmiotu, jego potrzeb oraz analizę posiadanej dokumentacji, kompetencji pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rozmowy z kadrą zarządzającą. Celem analizy będzie weryfikacja realnych barier, luk kompetencyjnych pracowników i potrzeb danego przedsiębiorstwa w zakresie działań prośrodowiskowych celem dostosowania tematyki szkoleń do potrzeb każdego uczestnika – MSP.

2.Etap drugi - szkolenie menadżerów i pracowników MSP.

Celem szkolenia będzie:

 • podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem,
 • rozwój kadr MSP odpowiedzialnych za nadzór i realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska,
 • wsparcie merytoryczne pracowników działów produkcyjnych współpracujących z działami ochrony środowiska,
 • możliwość wymiany opinii i doświadczeń,
 • realizacja dodatkowych nieodpłatnych usług doradczych, w ramach których zostaną przeprowadzone analizy potrzeb prośrodowiskowych uczestników,
 • zmniejszenie ryzyka poniesienia kar nałożonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

3.Etap trzeci - indywidualne doradztwo dla MSP po zakończeniu etapu drugiego, mające na celu opracowanie bądź aktualizację planów wdrażania działań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwie.

Celem trzeciego etapu szkolenia będzie:

 • wybór rozwiązań i rekomendacje w zakresie zarządzania środowiskiem i audytu ekologicznego u uczestnika szkolenia – MSP,
 • opracowanie (bądź aktualizacja, w przypadku gdy MSP posiada już taki dokument) konkretnego dokumentu stanowiącego plan wdrażania działań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

Dla wszystkich osób (menadżerów bądź pracowników MSP) biorących udział w szkoleniu, ma ono charakter bezpłatny, szkoleni nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

Wnioskodawca z tytułu realizacji projektu i związanego z tym prowadzenia szkoleń nie notuje żadnych przychodów, dotacja ze środków publicznych ma na celu tylko i wyłącznie pokrycie w 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez spółkę i nie ma w żadnym wypadku charakteru dopłaty do ceny szkolenia.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca będzie korzystał z usług świadczonych przez firmy kooperujące (podwykonawców oraz dostawców materiałów i usług ściśle związanych z prowadzonymi szkoleniami o charakterze kształcenia zawodowego) w następującym zakresie:

 • merytorycznego prowadzenia szkoleń na wszystkich trzech etapach,
 • świadczenia usług zakwaterowania uczestników (w przypadku szkoleń wyjazdowych),
 • audytu projektu,
 • przygotowania materiałów reklamowych,
 • emisji ogłoszeń w środkach masowego przekazu,
 • opracowania strony internetowej projektu,
 • doradztwa w zakresie zarządzania projektem,
 • rozliczania projektu,
 • wynajmu sal i pomieszczeń do prowadzenia szkoleń,
 • przygotowania dla uczestników szkoleń materiałów oraz sprzętu audiowizualnego,
 • usług cateringu dla uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Koszty zakupionych usług i materiałów związanych bezpośrednio ze szkoleniami będą stanowiły koszty kwalifikowane projektu, i zostaną w 100% sfinansowane ze środków publicznych (w formie opisanej na wstępie).

W przypadku, gdy kooperant posiada status płatnika podatku od towarów i usług, podatek VAT naliczony w wystawionych przez niego fakturach dokumentujących nabyte przez Wnioskodawcę na potrzeby szkoleń materiały i usługi może być, zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został przez Wnioskodawcę rzeczywiście i ostatecznie poniesiony i nie ma on prawnej możliwości odzyskania tego podatku.

Jeżeli podatek od towarów i usług, zapłacony przez Wnioskodawcę w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowanego może być odzyskany częściowo, kwalifikowalna jest tylko ta część podatku od towarów i usług, która nie może zostać odzyskana. W przypadku, gdy Wnioskodawca odliczy podatek naliczony od dokonanych wydatków kwalifikowanych, stanie się on niekwalifikowany. Dodać należy, że Wnioskodawca posiada status podatnika podatku od towarów i usług czynnego, a szkolenie, będące przedmiotem prośby o interpretację indywidualną korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W związku z nieodpłatnością szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach projektu, nie wystąpi podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ustawy.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że koszty szkoleń wykonywanych przez niego w ramach projektu „P.” są całkowicie pokrywane ze środków publicznych celem zapewnienia ich nieodpłatności dla podmiotów szkolonych. W związku z nieodpłatnością szkoleń, co stanowi istotę projektu, w żadnym momencie nie wystąpi w Spółce przychód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, nie wystąpi również podatek należny z tytułu szkoleń wykonywanych w ramach projektu. W takim rozumieniu, poniesione przez Wnioskodawcę koszty szkoleń nie będą wykorzystywane do żadnych czynności rodzących podstawę opodatkowania i podatek należny w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonując wydatku kwalifikowanego związanego ze szkoleniami prowadzonymi w ramach projektu, ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług naliczony przez swoich kooperantów, świadczących na jego rzecz usługi, oraz dostarczających materiały ściśle związane z realizowanym przez spółkę projektem szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego „P.”, finansowanym w całości ze środków publicznych zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)...

Wnioskodawca nadmienia, iż oczekuje wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizowanym przez spółkę, wymienionym powyżej w pytaniu projektem i nie oczekuje rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania bądź zwolnienia od podatku usług związanych z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym w rozumieniu art. 15 ustawy i jako taki podlega opodatkowaniu tym podatkiem, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego w myśl art. 86 ustawy.
 2. Zgodnie z zasadą neutralności podatku od towarów i usług, wyrażoną w prawie do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług nie powinien ponosić ciężaru tego podatku, zapłaconego faktycznie w trakcie dokonywania wydatków kwalifikowanych związanych z projektem.
 3. W trakcie realizacji projektu w Spółce nie powstaje z tego tytułu obrót jako podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ustawy (szkolenia są bezpłatne, a kwoty przekazywane do spółki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych projektu nie stanowią obrotu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).
 4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie dokonywania wydatków kwalifikowanych projektu występuje także wówczas, gdy Wnioskodawca w związku z charakterem projektu, nie wykorzystał nabytych materiałów i usług do prowadzenia działalności stricte opodatkowanej (czyli takiej, w wyniku której wystąpi podatek należny), gdyż system odliczeń w podatku od towarów i usług ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług, będące przedmiotem zapytania, będą służyły tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją szkoleń w ramach projektu, a w wyniku ich realizacji nie powstanie obrót jako podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu „P.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegająca na organizacji całkowicie nieodpłatnych szkoleń dla zarządzających i pracowników MSP, pomimo tego, że nie generuje w Spółce podatku należnego z tego tytułu, daje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług bezpośrednio z tym projektem związanych, stanowiących wydatki kwalifikowane podlegające sfinansowaniu w 100% ze środków publicznych.

Wnioskodawca nadmienia, iż kwestie dotyczące braku opodatkowania realizowanych przez spółkę szkoleń zostały zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyłącznie informacyjnie, w celu lepszego uzasadnienia własnego stanowiska.

Spółka nie oczekuje w tym zakresie wydania interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Sp. z o.o.) posiada status podatnika podatku od towarów i usług czynnego.

Wnioskodawca podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu: „P.”.

Projekt ten, zgodnie z zawartą umową jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% w formie dotacji celowej z budżetu krajowego, a więc w 100% ze środków publicznych.

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego menadżerów i pracowników MSP - specjalistów decydujących, lub odpowiedzialnych za ochronę środowiska bądź z działów zajmujących się ochroną środowiska, mających na celu wzrost u 1000 pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw kwalifikacji dotyczących możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w 250 tego typu przedsiębiorstwach.

Dla wszystkich osób (menadżerów bądź pracowników MSP) biorących udział w szkoleniu, ma ono charakter bezpłatny, szkoleni nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca będzie korzystał z usług świadczonych przez firmy kooperujące (podwykonawców oraz dostawców materiałów i usług ściśle związanych z prowadzonymi szkoleniami o charakterze kształcenia zawodowego) w następującym zakresie:

 • merytorycznego prowadzenia szkoleń na wszystkich trzech etapach,
 • świadczenia usług zakwaterowania uczestników (w przypadku szkoleń wyjazdowych),
 • audytu projektu,
 • przygotowania materiałów reklamowych,
 • emisji ogłoszeń w środkach masowego przekazu,
 • opracowania strony internetowej projektu,
 • doradztwa w zakresie zarządzania projektem,
 • rozliczania projektu,
 • wynajmu sal i pomieszczeń do prowadzenia szkoleń,
 • przygotowania dla uczestników szkoleń materiałów oraz sprzętu audiowizualnego,
 • usług cateringu dla uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że u Wnioskodawcy z tytułu realizacji ww. projektu nie wystąpi przychód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz nie wystąpi podatek należny z tytułu szkoleń wykonywanych w ramach projektu.

Poniesione przez Wnioskodawcę koszty szkoleń nie będą wykorzystywane do żadnych czynności rodzących podstawę opodatkowania i podatek należny w podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując wydatku kwalifikowanego związanego ze szkoleniami prowadzonymi w ramach projektu, ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług naliczony przez swoich kooperantów, świadczących na jego rzecz usługi, oraz dostarczających materiały ściśle związane z realizowanym przez spółkę projektem szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego „P.”, finansowanym w całości ze środków publicznych zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn. „P.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wynika bowiem z wniosku organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w ramach ww. projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT i nie będą wykorzystywane do żadnych czynności rodzących podstawę opodatkowania i podatek należny w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że realizacja projektu „P.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegająca na organizacji całkowicie nieodpłatnych szkoleń dla zarządzających i pracowników MSP, pomimo tego, że nie generuje w spółce podatku należnego z tego tytułu, daje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług bezpośrednio z tym projektem związanych, stanowiących wydatki kwalifikowane podlegające sfinansowaniu w 100% ze środków publicznych, uznano za nieprawidłowe.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń realizowanych w ramach projektu „P.”, gdyż jak wskazał Wnioskodawca oczekuje on wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizowanym przez spółkę projektem i nie oczekuje rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania bądź zwolnienia od podatku usług związanych z realizacją projektu.

W związku z tym jako element przedstawionego stanu faktycznego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia są czynnościami zwolnionymi od podatku i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności jeśli towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1006/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.