IBPBII/1/415-807/14/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy wypłacane, uczestnikom Projektu, stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy na podmiocie wypłacającym powyższe środki finansowe będą ciążyć obowiązki związane ze sporządzaniem informacji czy też deklaracji podatkowych?
IBPBII/1/415-807/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. projekt
  2. stypendium stażowe
  3. uczestnicy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 1 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miasto jest beneficjentem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Miasto realizuje projekt pn. „(...)”. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent otrzymał ze środków europejskich kwotę 422.392,12 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 74.539,79zł, co stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta będzie pochodził z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Miasta).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, samotnie wychowujących dzieci/dziecko do 18 roku życia. Osoby te będą uczestnikami projektu.

Osoby uczestniczące w szkoleniu lub odbywające staż będą otrzymywać stypendia szkoleniowe lub stypendia stażowe. Stypendia będą wypłacane uczestnikom projektu za okres odbywania szkolenia zawodowego lub odbywania stażu zawodowego u pracodawcy. Stypendia będą przydzielane na zasadach określonych w regulaminie Projektu. Płatnikiem stypendiów będzie Gmina.

Wysokość stypendium szkoleniowego będzie wynosiła nie więcej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 988,32 zł brutto. Natomiast kwota stypendium stażowego będzie wynosiła 1.680 zł brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wypłacane uczestnikom Projektu stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy na podmiocie wypłacającym powyższe środki finansowe będą ciążyć obowiązki związane ze sporządzaniem informacji czy też deklaracji podatkowych...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Analizując zapis art. 21 ust. 1 pkt 137 należy zauważyć, iż wypłacane, uczestnikom projektu, stypendia będą zwolnione z opodatkowania po spełnieniu dwóch przesłanek:

  1. środki finansowe muszą otrzymać uczestnicy projektu,
  2. projekt musi być finansowany z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odnosząc się do zapisów zawartych w ustawie o finansach publicznych należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do środków europejskich zalicza się „środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b”.

Należy podkreślić, iż istnieje pięć funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w skład, których wchodzi między innymi Europejski Fundusz Społeczny. Zapisy ustawy w zakresie zwolnienia podatkowego nie wymagają, aby pomoc udzielona w ramach projektu była w całości finansowana z udziałem środków europejskich.

Należy również zauważyć, iż przez uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Reasumując: w analizowanym przypadku zostaną łącznie spełnione przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 137 czyli pomoc finansową (stypendia) otrzyma uczestnik projektu oraz pomoc ta będzie udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane uczestnikom projektu stypendia stażowe i szkoleniowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie z uwagi na powyższe na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki związane ze sporządzeniem informacji i deklaracji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, iż Miasto jest beneficjentem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Miasto realizuje projekt pn. „(...)”, który skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, samotnie wychowujących dzieci/dziecko do 18 roku życia. Osoby te będą uczestnikami projektu.

Osoby uczestniczące w szkoleniu lub odbywające staż będą otrzymywać stypendia szkoleniowe lub stypendia stażowe. Stypendia będą wypłacane, uczestnikom projektu, za okres odbywania szkolenia zawodowego lub odbywania stażu zawodowego u pracodawcy.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacone uczestnikom projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią przychód uczestników, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.